กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


  1 2 3    หน้าถัดไป >กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 การปฏิรูประบบราชการ ได้กำหนดให้มี  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการพัฒนาสังคมอย่างจริงจัง  มีบทบาทการพัฒนาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และมีความเป็นเอกภาพในการดูแลกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยมีการรวมงานด้านการพัฒนาสังคม  สวัสดิการสังคม การพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน  และมุ่งหมายให้กระทรวงนี้ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและชนกลุ่มน้อยทั้งในเขตเมืองและชนบท  รวมถึงภารกิจในการสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ประชาชน  โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ในสังคม  ได้อย่างสันติสุขบนรากฐานความเข้มแข็งของวิถีไทย  เป็นองค์การและกลไกระดับชาติ ที่เอื้ออำนวยและประสาน เชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วน  เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีบริการสวัสดิการและคุ้มครองอย่างทั่วถึง  เป็นธรรมและเสมอภาค สามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง  ครอบครัวและชุมชนให้เป็นสังคมสันติสุข น่าอยู่และยั่งยืน


โดย.. rattanajan 203.146.63.183   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

8 พ.ค.2550  เวลา 23:33 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

การอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

วันที่  8  พฤษภาคม  2550 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)  คืออาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆในชุมชนอยู่แล้วและสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อท้องถิ่นของตนเอง  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มี  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ทุกชุมชนในเขต  กทม. เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  ชุมชน  บ้านเอื้ออาทร  และชุมชนบ้านมั่นคง  มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ  ประมาณ  80,000 คน


 ความคิดเห็นที่ 2

8 พ.ค.2550  เวลา 23:39 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

นายปลื้ม   ดวงสุวรรณ   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดตรัง   วิทยากร


 ความคิดเห็นที่ 3

8 พ.ค.2550  เวลา 23:42 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

นางนวพร   เบญจนราพันธ์     วิทยากร


 ความคิดเห็นที่ 4

8 พ.ค.2550  เวลา 23:47 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

นางดาลินี   ศรีสุข     วิทยากร


 ความคิดเห็นที่ 5

8 พ.ค.2550  เวลา 23:51 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

ผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 


 ความคิดเห็นที่ 6

8 พ.ค.2550  เวลา 23:57 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 


 ความคิดเห็นที่ 7

9 พ.ค.2550  เวลา 00:01 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

และส่วนหนึ่งของผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 


 ความคิดเห็นที่ 8

9 พ.ค.2550  เวลา 00:05 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

ผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 


 ความคิดเห็นที่ 9

9 พ.ค.2550  เวลา 10:01 น.
โดย.. เจ้าชาย 203.150.23.129  
                 เมื่อวันที่  30  เมษายน  50  ผมได้มีโอกาสประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมจังหวัดตรัง   จัดโดย สนง.พัฒนาสังคมฯจ.ตรัง   ขอมีความยินดีและดีใจมากที่มีส่วนในการประชุม  อันจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ในอนาคตต่อไป   และคิดว่าโดยภารกิจของหน่วยงานจะมีส่วนในการให้ความช่วยเหลือ ปชช ต่อไป

 ความคิดเห็นที่ 10

9 พ.ค.2550  เวลา 13:36 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.189  
คุณเจ้าชาย ถ้ามีอะไรที่ได้รับทราบมาจะช่วยเสริมตรงนี้ได้นะครับ เพราะจะเป็นประโยชน์ของประชาชน

 ความคิดเห็นที่ 11

10 พ.ค.2550  เวลา 18:16 น.
โดย.. rattanajan 202.91.18.200  

                                   อพม. จ.ตรัง

 

อพม.ขอตั้งมั่นการช่วยเหลือ         กอบกูลเกื้อเพื่อสังคมสมถวิล

ช่วยดับทุกปวงประชาอยู่อาจิณ                      อยู่ในถิ่นท้องที่ที่ห่างไกล

                                                ขอสร้างคุณความดีมีใจภักดิ์          สมานสมัครรักกันอย่าหวั่นไหว

ใจกลมเกลียวเหนียวแน่นแสนวิไล             อุปสรรค์ใดฟันฝ่าอย่าได้กลัว

                                                ขอตั้งจิตอุทิศกายใช้สังคม            ช่วยระดมมันสมองจากห้องหัว

มีอะไรช่วยปรึกษาอย่านึกกลัว                     สังคมมั่วจะได้มั่นนิรันดร์ไกล

                             มีมนุษยธรรมนำวิถี                     สร้างชีวีสังคมให้ได้ยิ่งใหญ่

หากคนดีสังคมดีมีน้ำใจ                              ผองชาวไทยจะอยู่ดีมีสุขเอย...

                                                                                อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดตรัง

 


 ความคิดเห็นที่ 12

11 พ.ค.2550  เวลา 10:13 น.
โดย.. เจ้าชาย 203.150.23.129  

                      ครับ  ขอบคุณครับ    ตรงนี้ยังเป็นแผนที่อยู่ในขั้นตอนการวิพากษ์อยู่ครับ   ผมเองก็ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มหนึ่งที่เสนอความคิดเห็นในด้านภารกิจของหน่ายงานที่ทำงานอยู่    เสร็จสมบูรณ์คิดว่าคงจะมีการนำมาเสนอกันครับ

                      สิ่งที่ผมคิดหรือต้องการครับ  คือให้ทางจังหวัดมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน  ติดตาม  และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจรับผิดชอบ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง


 ความคิดเห็นที่ 13

11 พ.ค.2550  เวลา 18:55 น.
โดย.. rattanajan 125.24.192.95  

ครับ กระผมขอฝากคุณเจ้าชายด้วย กระผมเห็นด้วยเรื่องการรับผิดชอบ เราประชาชนยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน


 ความคิดเห็นที่ 14

15 พ.ค.2550  เวลา 01:10 น.
โดย.. rattanajan 202.91.18.200  

                           อพม.ต้องขอลาถึงคราจาก             มิใช่พรากจากไกลไปสวรรค์

                 ถึงวันหน้ามาประสพค่อยพบกัน                 จำให้มั่นตรึกให้นานที่ผ่านมา

                                วงโคจรแปรเปลี่ยนเวียนมาพบ    ได้ประสพอีกครั้งดังปรารถนา

                 มาร่วมกันเพื่อนพ้องผองประชา                  ในวันนั้นได้พามาเจอะกัน

                                จะมีงานอื่นใดไม่เลิกรา                ถึงเวลาก็ต้องพรากจากเปลี่ยนผัน

                 กลับสู่ถิ่นบ้านตนของคนนั้น                       แล้วรอวันมาประสบพบอีกที

                   ขออย่าลืมเพื่อนกันวันที่พบ          จะมาซบแนบกายอย่าได้หนี

                 นำรอยยิ้มมาฝากจากวจี                                แต่วันนี้ต้องลานะเพื่อนเอย...

                                                               อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดตรัง


 ความคิดเห็นที่ 15

18 พ.ค.2550  เวลา 16:38 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดตรัง จัดอบรม  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  นายพงศ์  สุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เป็นประธานในพิธีเปิด


 ความคิดเห็นที่ 16

18 พ.ค.2550  เวลา 16:42 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

ผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 

 ความคิดเห็นที่ 17

18 พ.ค.2550  เวลา 16:48 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

นายประจวบ  จริงจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เป็นผู้วุฒิบัตรแก่ผู้เข้าอบรมฯ


 ความคิดเห็นที่ 18

18 พ.ค.2550  เวลา 16:53 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.183  

นายประจวบ  จริงจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข กล่าวให้โอวาทและปิดการอบรมฯ


 ความคิดเห็นที่ 19

22 พ.ค.2550  เวลา 00:15 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.189  

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง    จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง    ณ  โรงเรียนกันตังพิทยากร   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ  การเฝ้าระวัง การส่งเสริมและแก้ใขปัญหาด้านสังคมเบื้องต้น และการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของชุมชน  การประสานงาน  การส่งต่อผู้รับบริการและการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงฯ ส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เป็นผู้ผลักดันหรือกระตุ้นให้ชุมชนร่วมมือ ร่วมใจกัน  ระดมความคิด  เพื่อจัดทำแผนของชุมชน ฯลฯ


 ความคิดเห็นที่ 20

22 พ.ค.2550  เวลา 00:18 น.
โดย.. rattanajan 203.146.63.189  

ผู้เข้าอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในเขตพื้นที่อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง


  1 2 3    หน้าถัดไป >


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน