เปิดฟังช่วงมรณะกาเล(หลังกายเตกทำลายก็ยังได้ผลชีวิตยังไม่แตก)บทสัชฌายะ(สาธยาย) ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

  • 5 วันที่ผ่านมา
  • ดู 1,037 ครั้ง
เหมาะสำหรับเปิดการได้ฟังธรรม-ได้ใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม โดยกาละอั...
  • ใหม่

 

โหลดเตรียมไว้เลยครับ เปิดฟังก่อนและหลังตาย(เปิดฟังช่วงมรณะกาเล(หลังกายเตกทำลายก็ยังได้ผลเพราะชีวิตยังไม่แตกทำลาย)  ได้ผลแม้ชาวต่างชาติหรือต่างศาสนา

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
https://youtu.be/ZcBhXA263t0

เปิดฟังก่อนและหลังตาย ปฏิจจสมุปบาท.mp3 (ขนาดข้อมูล 62MB)
https://drive.google.com/uc?id=0Bw6bqoS4skvtdkFDM3JUQ0xRUDA&export=download

เปิดให้ฟัง สำหรับญาติผู้ที่ท่านรัก ซึ่งกำลังป่วยหนักหรือกำลังโคม่า อาจสุ่มเสี่ยงต้องการเสียชีวิต อย่างไม่อาจคาดคิด เอาไฟล์นี้ไฟล์เดียวพอครับ เปิดวนไปเรื่อยๆ หรือเปิดฟังช่วงมรณะกาเล(หลังกายแตกทำลายก็ยังได้ผลเพราะ มี 2 ช่วง(กายแตกทำลาย หลังจากนั้นแล้วชีวิตจึงแตกทำลาย) มีตัวอย่างมาเยอะแล้วครับ หลังกายแตกแตกทำลายนาน 2 ชั่วโมง ก็ยังได้ผล)

(อย่าเสียโอกาส ไม่มีอะไรเสียนะครับ รอดพ้นอบาย และนรกแน่นอน พระศาสดาได้บอกไว้ครับ และใช้ได้กับทุกศาสนา(มีคนทดสอบมาแล้ว ชาวต่างชาติก็สำเร็จครับ (ถ้าเป็นคน) ย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ 
อานิสงส์ในการฟังธรรมของตถาคตก่อนสิ้นชีวิต (อานิสงส์ ๖ ประการ ของผู้ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิต (ผัคคุณสูตร)
ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากมาไม่นาน ท่านพระผัคคุณะก็กระทำกาละ และในเวลาตายอินทรีย์ของท่านพระผัคคุณะผ่องใสยิ่งนัก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ก็อินทรีย์ของผัคคุณภิกษุจักไม่ผ่องใสได้อย่างไร จิตของผัคคุณภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ จิตของผัคคุณภิกษุนั้น ก็หลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น
ดูกรอานนท์ อานิสงส์ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควร ๖ ประการนี้ ๖ ประการเป็นไฉน
ดูกร อานนท์ จิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ ในเวลาใกล้ตาย เธอได้เห็นตถาคต ตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น อันงามในท่ามกลาง อันงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๑ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ฯ

อีก ประการหนึ่ง 
จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนบื้องต่ำ ๕ ในเวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคตเลย แต่ได้เห็นสาวกของพระตถาคต สาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๒ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ฯ

อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุยังไม่หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ ในเวลาใกล้ตาย เธอไม่ได้เห็นตถาคต และไม่ได้เห็นสาวกของตถาคตเลย แต่ย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจ ซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมา ได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อมหลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๓ ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควร ฯ

อีกประการหนึ่ง ดูกรอานนท์ จิตของมนุษย์ในธรรมวินัยนี้ ได้หลุดพ้นจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอย่อมได้เห็นพระตถาคต พระตถาคตย่อมแสดงธรรม อันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๔ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ฯ

อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์ อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคต แต่เธอย่อมได้เห็นสาวกของพระตถาคต สาวกของพระตถาคตย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เธอ จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพาน เป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ เพราะได้ฟังธรรมเทศนานั้น ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อที่ ๕ ในการฟังธรรมโดยกาลอันควร ฯ
อีกประการหนึ่ง จิตของภิกษุหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำ ๕ แต่จิตของเธอยังไม่น้อมไปในนิพพาน อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ ในเวลาใกล้ตาย เธอย่อมไม่ได้เห็นพระตถาคต และย่อมไม่ได้เห็นสาวกของพระตถาคตเลย แต่เธอย่อมตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมา เมื่อเธอตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ได้ฟังมาได้เรียนมาอยู่ จิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิกิเลส อันหาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ ดูกรอานนท์ นี้เป็นอานิสงส์ข้อ ๖ ในการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมโดยกาลอันควร 
ดูกรอานนท์ อานิสงส์ในการฟังธรรม ในการใคร่ครวญเนื้อความโดยกาลอันควร ๖ ประการนี้แล ฯ
พระไตรปิฎก ไทย (ฉบับหลวง) เล่มที่ ๒๒ 
สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต
เล่มที่ ๒๒ หน้าที่ ๓๔๓ ข้อที่ ๓๒๗
http://etipitaka.com/read/thai/22/344/


โดย.. MLCOMน้ำมันมะพร้าว (quaff) ส่งข้อความหลังไมค์ 14.207.156.86   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

13 พ.ค.2564  เวลา 13:20 น.
โดย.. น้ำจิ้มติ่มซำ(แม่เกด (tawatchai2548) ส่งข้อความหลังไมค์ 171.6.222.113  
สาธุ...ครับ  ขอบคุณสำหรับบทธรรมะที่ท่านได้มาเผยแผ่ แต่จะมีสักกี่คนที่ได้อ่านได้ฟัง อ่านแล้ว..ฟังแล้ว..เข้าใจ! คงมีเท่าเศษดินเพียงปลายเล็บเมื่อเทียบกับดินทั้งมหาปฐพี


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน