ฟรี! ค่ายพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคม


         สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์     คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรังจัดค่ายพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคม ฟรี! แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม  2555โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคม เพื่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตในสังคมให้กับเยาวชน สร้างโอกาส
ให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่
          ผู้ที่สนใจสามารถ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โทร 075-201728 , 075-201731 ตั้งแต่บัดนี้ ในวันและเวลาราชการ

**ฟรีตลอดโครงการ** 


โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน