โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงพื้นบ้านรองเง็ง                  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงพื้นบ้านรองเง็ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2555โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ทางด้านการแสดงพื้นบ้านรองเง็งและเพื่อสร้างเครือข่ายด้านศิลปะการแสดงเเละเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

                สืบเนื่องจากการจัดการประกวดรองเง็งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ส่งผลให้สถานศึกษาในภาคใต้จำนวนหลายแห่งฝึกนักเรียนนักศึกษาเพื่อส่งเข้าประกวดซึ่งสถานศึกษาหลายแห่งเชิญวิทยากรจากสาขาศิลปะการแสดง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  ถ่ายทอดศิลปะการเต้นรองเง็งให้กับนักเรียนนักศึกษา  เพราะสาขาศิลปะการแสดงมีบุคลากรที่เป็นศิลปินพื้นบ้านรองเง็ง  และได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดรองเง็งเป็นประจำทุกปี  สาขาศิลปะการแสดง จึงมีแนวคิดที่จะเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการแสดงพื้นบ้านรองเง็งในภาคใต้ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงพื้นบ้านรองเง็ง ครั้งที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง  โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้เป็นทีมทีมละ 7 คน ประกอบด้วยนักเต้น 3 คู่ อาจารย์ควบคุม 1 คน ค่าสมัครทีมละ 5000 บาท สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โทรศัพท์ 081-8983976,    087-2973604,        089-7332943   ตั้งแต่บัดนี้ถึง  30 เม.ย. 2555


โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน