คณบดีคณะพาณิชฯลงนามความร่วมมือกับ ShanghaiProfessor Yu Xinhui นายกสภามหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ (University of Shanghai) และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2555 เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน คือ การลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบำรุง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Prefessor Yu Xinhui - Chairman of the University Council of Shanghai University และการลงนามความร่วมมือระดับคณะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา คูบุรัตถ์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ Assoc. Prof. Gong Siyi - Executive Dean, Sydney Institute of Language and Commerce (SILC) แห่ง Shanghai University ซึ่งทั้งสองคณะได้ตกลงให้ความร่วมมือในการส่งนักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอังกฤษธุรกิจไปศึกษา ณ SILC โดยพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน