ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ         คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2555 ในหัวข้อ “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อธุรกิจไทยยั่งยืน” ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ผลงานวิจัยที่จะนำเสนอมีหลากหลายสาขา เช่น กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาการบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร กลุ่มสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันต่างๆ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ของตนเองสู่ สาธารณชน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลของการวิจัย และเป็นการสร้างนักวิจัยสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย

           รูปแบบการประชุม มีทั้ง การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 700 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิชาการจากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ นักศึกษาผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์และอาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้สนใจทั่วไป

          ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทคัดย่อและบทความวิจัย ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดได้ที่ www.nucm.trang.psu.ac.th) พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและส่งผลงานมาทาง E-mail: NUCM2012@YAHOO.COM อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือถ้าไม่สะดวกให้ส่งทางไปรษณีย์ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) มาที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 (วงเล็บมุมซอง “ส่งผลงานประชุมวิชาการ”)ตามกำหนดการดังนี้ เปิดรับบทคัดย่อขนาดยาว (Extended Abstract) ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ (ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์) จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

       กำหนดลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และชิ้นงานสร้างสรรค์ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www nucm.trang.psu.ac.th) ภายในวันที่ 13 มกราคม 2555 และลงทะเบียนล่าช้าภายใน วันที่ 20 มกราคม 2555 โดยวิธีโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรัง ชื่อบัญชี    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    วิทยาเขตตรัง    บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 512 – 2461 – 962


โดย.. pr_psu trang 202.12.74.161   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน