รับสมัครแรงงานไทย ไปประเทศออสเตรเลีย


สำนักงาน กศน. ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนออสเตรเลีย ในเรื่องการจัดส่งแรงงานไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางผู้แทนออสเตรเลียได้ชี้แจงรายละเอียดและคุณลักษณ์ของผู้ที่จะเดินทางไปทำงานว่าต้องการแรงงานที่มีทักษะจำนวนมากในสาขาต่างๆ จำนวน ๑๗ สาขา (ช่างผลิตแผ่นโลหะอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมประสานโลหะ ช่างเชื่อม (ชั้นหนึ่ง) ช่างฟิตทั่วไป ช่างฟิตและปรับ ช่างฟิต-เชื่อม ช่างกลโรงงานชั้นหนึ่ง ช่างก่ออิฐ (ช่างก่อฉาบ) ช่างไม้และช่างเชื่อมต่อไม้ ช่างไม้ ช่างต่อไม้ ช่างทาสีอุตสาหกรรม ช่างกระจก ช่างฝ้าและผนัง ช่างฉาบปูน ช่างกระเบื้องผนังและพื้น และช่างทำตู้) โดยผู้ที่จะไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียจะต้องมีทักษะความชำนาญการในสาขาที่จะไปปฏิบัติงาน และจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของเครือรัฐออสเตรเลีย โดยผ่านการสอบ IELTS ระดับ ๕ ขึ้นไป และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีการประเมินทักษะ ๓ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. การประเมินผลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ ๒. การประเมินผลวิชาช่าง โดยข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ๓. การทดลองปฏิบัติงานจริงทางฝีมือช่างต่อหน้าผู้ว่าจ้างงานจากออสเตรเลีย สำหรับค่าจ้างและสวัสดิการ จะได้รับเท่ากับแรงงานช่างของประเทศออสเตรเลีย ประมาณ ๔๙,๓๓๐ ดอลล่าร์ออสเตรเลียต่อปี (๑ ดอลล่าร์ ประมาณ ๓๑ บาท) ซึ่งแต่ละช่างอาจจะได้รับค่าจ้างไม่เท่ากันการปฏิบัติหน้าที่ ๓๘ ชั่วโมง ต่อ ๑ สัปดาห์ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับนายจ้าง ส่วนในด้านสวัสดิการสามารถพาครอบครัวไปด้วยได้ คู่สมรสจะมีงานให้ทำ และบุตรสามารถศึกษาต่อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กำหนดที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ สนใจดูข้อมูลเพิ่มเิติมได้ที่ http://202.143.161.189/e_office/view.php?id_view=2295

โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

20 ม.ค.2555  เวลา 13:25 น.
โดย.. ครูโอ๋ 202.143.161.188  
ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้วครับ ได้ส่งรายชื่อผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการไปยังกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และขั้นตอนต่อไปจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษ การทดสอบฝีมือแรงงานตามที่สมัครไว้ และสัมภาษณ์กับนายจ้างจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะติดต่อผู้สมัครในโอกาสต่อไป


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน