เศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสมดุลของหมู่บ้าน ชุมชนหลักการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีแนวคิดที่สำคัญเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับไปทั่วทุกพื้นที่ คือ หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของประชาชนในชนบท โดยให้ คิด ทำ ทุกอย่าง ๆ พอดี พอประมาณ และเกิดประโยชน์ไม่เป็นพิษภัยแก่ตนเอง และครอบครัว สามารถป้องกันตนเองจากปัญหาต่าง ๆ ได้

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายโครงการ เช่น การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ปัจจุบันดำเนินการได้ 403 กลุ่ม มีสมาชิก  72,372       คน  มีสัจจะสะสม   777,636,114  บาท สามารถเป็นทุนของชุมชนที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจได้อย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไมตรี อินทุสุต ได้เห็นความสำคัญของหลักการดังกล่าว จึงกำหนดให้ทุกหน่วยงานยึดหลักความพอเพียง เป็นฐานคิดในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ได้สนับสนุนให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้ดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบในทุกอำเภอ จนขณะนี้มีหมู่บ้านต้นแบบ รวม 33 หมู่บ้าน และในปีงบประมาณ 2555 ได้ให้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนในครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ ต่ำกว่า 23,000 บาท/คน/ปี  ซึ่งมีจำนวน 160 ครัวเรือน โดยให้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดในการปรับทัศนคติของครัวเรือนเป้าหมายให้เรียนรู้ถึง ความทุกข์ ต้นทุน และทรัพยากรที่ดีของครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนค้นหาทางออกในการแก้ไขปัญหาของตนเอง ด้วยตนเอง อันจะเป็นผลทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แท้จริงต่อไป.

 

                       ------------------------------------


โดย.. pr 113.53.242.203   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

8 พ.ย.2554  เวลา 14:08 น.
โดย.. pr 113.53.242.203  

..

 ความคิดเห็นที่ 2

8 พ.ย.2554  เวลา 14:09 น.
โดย.. pr 113.53.242.203  

..

 ความคิดเห็นที่ 3

8 พ.ย.2554  เวลา 14:09 น.
โดย.. pr 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 4

8 พ.ย.2554  เวลา 14:09 น.
โดย.. pr 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 5

8 พ.ย.2554  เวลา 14:10 น.
โดย.. pr 113.53.242.203  

..

 ความคิดเห็นที่ 6

8 พ.ย.2554  เวลา 14:10 น.
โดย.. pr 113.53.242.203  

..

 ความคิดเห็นที่ 7

8 พ.ย.2554  เวลา 14:14 น.
โดย.. pr 113.53.242.203  

.

 ความคิดเห็นที่ 8

9 พ.ย.2554  เวลา 15:10 น.
โดย.. ครูแบงค์ 202.143.161.188  
อยากไปดูสถานที่จริงขอแผนที่แสดงที่ตั้ง หรือว่าติดต่อเจ้าของสถานที่เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานครับ

 ความคิดเห็นที่ 9

10 พ.ย.2554  เวลา 14:48 น.
โดย.. pr 115.31.173.132  

ติดต่อ..สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง โทร.075-218267, 0-75-215109    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน