บริจาคเงินและน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม30 ตุลาคม 2554 นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง นายสุกิจ  อัถโถปกรณ์ และนายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดตรัง ร่วมกันบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 1,000 โหล (12,000 ขวด) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลาง โดยส่งไปยังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อการแจกจ่ายต่อไป  


โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

31 ต.ค.2554  เวลา 11:13 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


 ความคิดเห็นที่ 2

31 ต.ค.2554  เวลา 11:17 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

นอกจากนี้ ....

 

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และตามหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด่วนที่สุด  ที่  มท  0616/9941  ลงวันที่  19  กันยายน  2554  แจ้งว่า  ขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย  25  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดสุโขทัย  พิจิตร  พิษณุโลก  นครสวรรค์  อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  ปทุมธานี  นนทบุรี  อุบลราชธานี  ยโสธร  เลย  ขอนแก่น  มหาสารคาม  ศรีสะเกษ  ฉะเชิงเทรา  นครนายก  ตาก  และจังหวัดปราจีนบุรี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ซึ่งมีสถานะทางการคลังที่ดี  สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนได้ 

 

สภาอบจ.ตรังเห็นควรให้ความช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบภัยข้างต้น  จำนวน  25  จังหวัด  จังหวัดละ  60,000  บาท  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งประชาชนและโบราณสถานได้รับผลกระทบจำนวนมาก  เป็นเงิน  100,000  บาท  รวมเป็นทั้งสิ้น  1,540,000  บาท 

 

อบจ.ตรัง จึงได้ให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2554  โดยผ่านทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ของจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมเหล่านั้น    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน