ทิศทางท้องถิ่นไทยกับประชาคมอาเซียนในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง จะจัดการสัมมนา ในหัวข้อ “ทิศทางท้องถิ่นไทยกับประชาคมอาเซียน” ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นของไทยทั้งฝ่ายข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ได้รับทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง ในการที่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้ง เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในพ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) โดย “ประชาคมอาเซียน” จะประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars) คือ 1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและอำนาจต่อรองกับประเทศหรือกลุ่มประเทศอื่นของประเทศสมาชิก โดยในการสัมมนาในครั้งนี้มีวิทยากร 2 ท่านคือ 1 ร.ศ. ดร. ขจิต จิตตเสวี (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 2 รศ. วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และมี ดร. วิทยาธร ท่อแก้ว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย 1. นายกฯ รองนายกฯ ที่ปรึกษาฯ และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนใจ 2. ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สนใจ 3. นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก ที่ปรึกษา เลขานุการเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดตรัง 4. ประธาน รองประธานและสมาชิกสภาเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล 5. ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวนประมาณ 500 คน

โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

9 พ.ย.2554  เวลา 20:29 น.
โดย.. ราศีพิจิก 125.25.71.122  

นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง จัดการสัมมนา ในหัวข้อ “ทิศทางท้องถิ่นไทยกับประชาคมอาเซียน”


 ความคิดเห็นที่ 2

9 พ.ย.2554  เวลา 20:30 น.
โดย.. ราศีพิจิก 125.25.71.122  

.


 ความคิดเห็นที่ 3

9 พ.ย.2554  เวลา 20:41 น.
โดย.. ราศีพิจิก 125.25.71.122  

.


 ความคิดเห็นที่ 4

9 พ.ย.2554  เวลา 20:42 น.
โดย.. ราศีพิจิก 125.25.71.122  

ผู้เข้าร่วมรับฟัง 500 กว่าคน


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน