ม.อ.ตรัง แถลงข่าวเปิดสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
แถลงข่าวเปิดสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

1.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มี 1 สาขาวิชา ได้แก่

1) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (หลักสูตร 5 ปี)

 ชื่อปริญญา           สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  (สถาปัตยกรรม)

                                สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)

                                มุ่งผลิตให้มีองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถาปัตยกรรมชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งในด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงานและการประกอบวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) เกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมควบคุมของสภาสถาปนิก และเกณฑ์การประกอบวิชาชีพของสภาสถาปนิกอาเซียน

 

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

                                บัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ ผู้ออกแบบอาคาร ทั้งของรัฐบาล และเอกชน  ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประเมินความเป็นได้ด้านการออกแบบของโครงการที่ยื่นกู้ต่อสถาบันการเงิน  ผู้ออกแบบอิสระ อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ศิลปะพื้นฐาน และศิลปะประยุกต์ เช่น งานด้านโฆษณา ภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น

 

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

1)       การสอบตรง  โดยรับนักเรียนจาก 14 จังหวัดภาคใต้

2)       การสอบรวม (Admission)  


โดย.. BirdSky 202.12.74.161   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

20 ต.ค.2554  เวลา 15:48 น.
โดย.. BirdSky 202.12.74.161  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ความคิดเห็นที่ 2

20 ต.ค.2554  เวลา 15:48 น.
โดย.. BirdSky 202.12.74.161  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ความคิดเห็นที่ 3

20 ต.ค.2554  เวลา 15:51 น.
โดย.. BirdSky 202.12.74.161  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ความคิดเห็นที่ 4

20 ต.ค.2554  เวลา 15:52 น.
โดย.. BirdSky 202.12.74.161  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ความคิดเห็นที่ 5

20 ต.ค.2554  เวลา 15:54 น.
โดย.. BirdSky 202.12.74.161  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ความคิดเห็นที่ 6

20 ต.ค.2554  เวลา 15:55 น.
โดย.. BirdSky 202.12.74.161  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ความคิดเห็นที่ 7

24 ต.ค.2554  เวลา 13:06 น.
โดย.. LadyM 118.173.141.45  
ไม่ทราบว่าหลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษารึยังคะ

 ความคิดเห็นที่ 8

24 ต.ค.2554  เวลา 19:30 น.
โดย.. BirdSky 115.67.134.57  
รายละเอียดเพิ่มเติม Link ==>  http://www.archpsu.com/about.php


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน