ตรังจัดงานรวมพลคนสร้างสรรค์สังคม


     นางโสภา คงมา นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกลไกในการทำงานด้านการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ในระดับพื้นที่ โดยมีบทบาทและภารกิจในการสำรวจ เฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ทางสังคมตลอดจนข้อมูลผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและดำเนินการป้องกันแก้ไขโดยประสานกับองค์กรชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาสังคมเบื้องต้น ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันมี อพม.ในจังหวัดตรังทั้งสิ้น 1,287 คน

     ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมกับชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (องค์กรสาธารณประโยชน์) กำหนดจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพล คนสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 2” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 18.00 น. โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของ อพม. และสร้างความภาคภูมิใจและสร้างความตระหนักในความเป็น อพม. ตลอดจนเพื่อให้ อพม.ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชนอื่นต่างพื้นที่ เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในชุมชนของตนเอง ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันกีฬาฮาเฮ การแสดงผลงานของ อพม. สภาเด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) การแสดงนิทรรศการผลงานของอาสาสมัครและหน่วยงานราชการ


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 110.164.217.199   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน