อาสาฬหบูชาสนทนาวันนี้วันอาสาฬหบูชา 15ค่ำเดือน8 ถือกันว่าเป็นวันพระธรรมครับ สาระสำคัญคือ พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาครั้งแรกชื่อธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ ยังผลให้พราหมณ์โกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน บวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนาครับ ทีนี้มาดูคำแปลของธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกันครับธัมมจักรกัปปวัตนสูตร บทสวดและคำแปล (แบบย่อ) (ทุกข์) อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สภาวะเหล่านี้แลเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริง คือ - ชาติปิ ทุกขา ความเกิดก็เป็นทุกข์ - ชะราปิ ทุกขา เมื่อความแก่เข้ามาถึง ก็เป็นทุกข์ - มะระณัมปิ ทุกขัง เมื่อความตายเข้ามาถึง ก็เป็นทุกข์ - โสกะปริเทวะทุกขะโทมะนัสสุกปายาสาปิ ทุกขา เมื่อความเศร้าโศก ความร่ำไรรำพัน ความเสียใจ และความคับแค้นใจเกิดขึ้นมา ก็เป็นทุกข์ - อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข เมื่อประสบพบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็เป็นทุกข์ - ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข เมื่อพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ - ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง และแม้คิดปรารถนาอยากได้สิ่งใด แต่ไม่ได้สิ่งนั้นสมปรารถนา ก็เป็นทุกข์ - สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา ฯ กล่าวโดยย่อแล้วก็คือ การหลงคิดว่าร่างกายเป็นของเราของเขานั่นแลเป็นตัวทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริง ฯ (สมุทัย) อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ยายัง ตัณหา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหาคือความอยากไม่มีสิ้นสุดที่มีอยู่ในใจนี้แล เป็นต้นเหตุทำให้ใจเกิดทุกข์อย่างแท้จริง โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภินันทินี เสยยะถีทัง กามะตัณหา คือ มีความอยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป และมีความกำหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่น่าปรารถนา ก็เป็นเหตุให้ใจเกิดทุกข์ ภะวะตัณหา สิ่งใดที่ยังไม่มี ก็คิดอยากจะให้มีขึ้นมา อย่างนี้ก็ทำให้ใจเกิดทุกข์ วิภะวะตัณหา และเมื่อมีทุกอย่างสมปรารถนาแล้ว ก็อยากจะให้ทุกอย่างคงทนอยู่ตลอดไปเมื่อมันจะต้องสลายหายไป ก็ร้อนใจไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้ใจเกิดทุกข์หนักขึ้นอีก ฯ (นิโรธ) อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง โย ตัสสาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ อะนาละโย ฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การดับตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจด้วยการ ละวาง ปล่อย และไม่คิดยินดีพัวพันอยู่กับตัณหาความอยากนั้นอีกเด็ดขาดคือ การดับทุกข์ให้หมดไปจากใจได้อย่างแท้จริง ฯ (มรรค) อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจัง อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค เสยยะถีทัง สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิ ฯ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติเพื่อนำกิเลสให้หมดไปจากใจนี้ มี ๘ อย่าง คือปัญญาเห็นชอบ ความดำริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบ การระลึกชอบ และการตั้งจิตไว้ชอบคือ ข้อปฏิบัติเพื่อนำใจให้หมดจากกิเลสและดับความทุกข์ เครดิตคุณamaritaบัวใต้ดิน จากเวบธรรมจักร.เนต ครับ

โดย.. วิสังขาร 118.173.138.76   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

15 ก.ค.2554  เวลา 16:34 น.
โดย.. like 118.173.131.66  
ที่วัดมีพิธีเวียนเทียนกี่โมงครับ

 ความคิดเห็นที่ 2

15 ก.ค.2554  เวลา 17:15 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.138.76  
ประมาณ1ทุ่มไรแถวนั้นนะครับ แต่ควรไปสักหกโมงครึ่งจะดีกว่า เผื่อได้ฟังธรรมด้วย ผมว่าจะไปเก็บภาพเหมือนกันครับถ้าฝนไม่ตก

 ความคิดเห็นที่ 3

16 ก.ค.2554  เวลา 10:20 น.
โดย.. วิสังขาร 118.173.130.102  
เมื่อเช้านั่งกินกาแฟแถวร้านกลางเมือง มีพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งเดินแจกแผ่นพับ รณรงค์หยุดถวายเงินทองแด่พระภิกษุ สามเณร ผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะ ต้องขอชมเชยในความกล้าครับ


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน