อบรมผู้ดูแลเด็กพิการในชุมชน29 เมษายน 2554 นายสิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด “โครงการอบรมผู้ดูแลเด็กพิการในชุมชน” ซึ่งอบจ.ตรังได้สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดขึ้น ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค โดยมีครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วทั้งจ.ตรังและ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งหมด 80 คน มาเข้าร่วมการอบรม


โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

2 พ.ค.2554  เวลา 15:59 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่ง เด็กพิการออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1 บุคคลที่บกพร่องทางการเห็น 2 บุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน 3 บุคคลที่บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 4 บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา 5 บุคคลที่บกพร่องทางการพูดและภาษา 6 บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 7 บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 8 บุคคลออทิสติก และ 9 บุคคลพิการซ้ำซ้อน โดยเด็กพิการแต่ละประเภทย่อมต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลเด็กต้องเข้าใจสภาพของเด็กแต่ละคนเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง


 ความคิดเห็นที่ 2

2 พ.ค.2554  เวลา 16:00 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

อบจ.ตรัง โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็น 1 ใน 8 ของอบจ.ทั้ง 75 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล “องค์การบริหารส่วนจังหวัดดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันคนพิการสากล” เนื่องจากได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าอบจ.ตรังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดตรังรวมทั้งคนพิการ   


 ความคิดเห็นที่ 3

2 พ.ค.2554  เวลา 16:01 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

วิทยากรกำลังบรรยาย ความพิการ 9 ประเภท


 ความคิดเห็นที่ 4

2 พ.ค.2554  เวลา 16:01 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

 มอบประกาศนียบัตร


 ความคิดเห็นที่ 5

2 พ.ค.2554  เวลา 16:02 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

 มอบประกาศนียบัตร


 ความคิดเห็นที่ 6

2 พ.ค.2554  เวลา 16:03 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม


 ความคิดเห็นที่ 7

2 พ.ค.2554  เวลา 16:04 น.
โดย.. อบจ.ตรัง 61.19.71.78  

ถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน


 ความคิดเห็นที่ 8

4 พ.ค.2554  เวลา 14:23 น.
โดย.. รักหยบ 118.173.123.225  

จังหวัดตรัง มี สถาน เด็ก พิการ กี่ที่ ที่ไหน บ้าง พิการทางไหน บ้างค่ะ อยากไปช่วยเหลือ


 ความคิดเห็นที่ 9

13 พ.ค.2554  เวลา 23:51 น.
โดย.. คนไม่สนใจ 110.164.228.206  
แผนกกิจกรรมบำบัด ของโรงพยาบาลประจำอำเภอ และประจำจังหวัดคะ มีเด็กพิการเข้ารับการบำบัดตลอดเวลาราชการหากต้องการช่วยเหลือลองไปติดต่อดูนะคะ และอีกที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ อยู่ใกล้ๆ ม.รามคำแหง มีเด็กพิการต่างๆ อยู่ประจำและไปกลับ หรือติดต่อศูนย์คนพิการที่ศาลากลางจังหวัดคะ เพราะผู้พิการต่างๆ ต้องไปขึ้นทะเบียนที่นั้น


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน