ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


“...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจรำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่า ขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้...”

พระบรมราโชวาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๑๔

โดย.. พัน.พัฒนา๑ 113.53.196.46   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

22 เม.ย.2554  เวลา 11:17 น.
โดย.. nancy 203.113.97.10  

โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 9 กับถนนเทียมร่วมมิตร

  เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทาง แยกรัชดาภิเษกกับถนนพระรามที่ 9 ทรงมี พระราชดำริให้กรุงเทพมหานครทำการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 9 กับถนนเทียมร่วมมิตรใกล้ศูนย์วัฒนธรรมโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนพระราม 9 กับถนนเทียมร่วมมิตรเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ โครงการหนึ่งที่ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณถนนรัชดาภิเษกและถนนพระราม 9 โดยสร้างถนนเพื่อเป็นทางลัดในพื้นที่ซึ่งเดิมเคยรกร้างว่างเปล่า ด้านข้างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทำให้การเดินทางของประชาชนได้รับความสะดวกและลดระยะการเดินทางระหว่างถนนเทียมร่วมมิตรกับถนนพระราม 9 โดยไม่ต้องผ่านแยก อ.ส.ม.ท.
                ถนนสายนี้มีความยาวประมาณ 1,425 เมตร มีเขตทางกว้าง 19.00 เมตร ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์ขนาด 4 ช่องทางจราจร กว้าง 14.00 เมตรพร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร รวมถึงการวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำบางส่วนเพื่อจัดการระบายน้ำ การปรับปรุงส่วนต่อเชื่อมกับถนนทั้งสองด้าน และมีงานวางท่อประปาขนาด 2,000 มิลลิเมตร ของการประปานครหลวงอยู่ด้วย
                กรุงเทพมหานครได้เริมดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2537 แล้วเสร็จเปิดให้ประชาชนใช้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างรวม 33.7ล้านบาท


 ความคิดเห็นที่ 2

22 เม.ย.2554  เวลา 11:18 น.
โดย.. nancy 203.113.97.10  

โครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จังหวัดราชบุรี

 ความเป็นมา
                ในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกบุกรุกทำลายลงเป็นจำนวนมาก ทำให้ความสมดุลย์ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้ที่มีค่าบางชนิดที่เริ่มจะหายากและใกล้จะสูญพันธุ์
ไปอนุชนรุ่นหลังแทบจะไม่รู้จักหรือพบเห็น ความคิดริเริ่มรวบรวมชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้ที่มีค่านำมา ปลูกเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์จะก่อให้เกิดผล ประโยชน์แก่ ประเทศชาติหลายประการทั้งทางตรงและทางอ้อม อันไม่สามารถประเมินมูลค่าได้โดยการจัดสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้ ป่าเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นโครงการหนึ่งที่มี คุณค่าเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่สมเด็จพระบรม ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2535 นี้

วัตถุประสงค์
                1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพันธุ์ไม้ หายาก
                2. เพื่อดำรงรักษาสภาพป่าธรรมชาติในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติสำหรับเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้ป่า
                     และเป็นแหล่งป้องกันสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
                3. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ไม่เหมาะสมกับเกษตรกรรม ซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพสมบูรณ์ดังเดิม
                4. เพื่อป้องกันแหล่งสำหรับศึกษาวิจัย และค้นคว้าทางด้านวิชาการป่าไม้
                5. เพื่อจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
                6. เพื่อทำให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้จากการรับจ้างปลูกป่า เพื่อเป็นรายได้เสริมในครอบครัว

ที่ตั้งโครงการ         ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ สำนักวิชาการ (ส่วนวนวัฒนวิจัย)

ระยะเวลาดำเนินการ
                ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2536 - 2540 รวม 5 ปี
                ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปี 2541 - 2545 รวม 5 ปี่

พื้นที่โครงการ ประมาณ 3,000 ไร่


 ความคิดเห็นที่ 3

22 เม.ย.2554  เวลา 11:18 น.
โดย.. nancy 203.113.97.10  

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

ความเป็นมา
                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริ เมื่อเดือนธันวาคม 2524 กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ที่เหมาะสมของจังหวัดจันทบุรี เพื่อยกระดับการพัฒนาให้เป็น ตัวอย่างแก่ราษฎรนำไปปฏิบัติโดยให้ใช้เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อคราวเสด็จ จ.จันทบุรี เป็นเงินทุนก่อสร้าง
ต่อมาทรงมีพระราชดำริกับม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี โดยสรุปว่า ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อพัฒนา ที่ดินชายทะเลบริเวณพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบน เพื่อพัฒนาการประมงชายฝั่งอนุรักษ์ป่าชายเลนและสภาพแวดล้อม โดยรอบ

วัตถุประสงค์
                1. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่สมบูรณ์ให้คงสมบูรณ์ตลอดไป
                2. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์โดยการปลูกสร้างสวนป่า
                3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ราษฎรในโครงการฯ และบริเวณใกล้เคียงมีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ป่า

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 9 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ
                1. กองแผนงาน
                2. สำนักวิชาการป่าไม้
                3. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
                4. สำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา
                5. สำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ
                ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2536 - 2540 รวม 5 ปี
                ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปี 2541 - 2545 รวม 5 ปี

พื้นที่โครงการ ประมาณ 36,000 ไร่.    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน