เทศบาลกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


ผมมีเพื่อนเปิดร้านเน็ตและพวกเกมส์ playstation เพื่อนๆบางคนที่เปิดร้านใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาล ต้องไปเสียค่ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คิดตามจำนวนเครื่อง เครื่องละ 500 บาทซึ่งหากดูแล้วเป็นเงินที่มากกว่าภาษีที่เสียต่อปีเสียอีก แล้วจากการที่ผมโทรไปสอบถามที่เทศบาลได้รับคำตอบว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีเยอะมาก ต้องเข้าไปดูในเว็ปต่างๆ จากการสนทนาไปสักพักได้ใจความว่า ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบว่าร้านที่ให้บริการเป็นร้านอินเตอร์เน็ต หรือร้านเกมส์ หากร้านไหนที่เจ้าหน้าที่ดูแล้วเป็นร้านอินเตอร์เน็ต ก็ไม่ต้องเสียเงินในส่วนที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่หากเจ้าหน้าที่บอกเป็นร้านเกมส์ด้วยก็จะต้องเสีย ซึ่งผมดูแล้วว่าเป็นเรื่องที่เสียบเปรียบต่อผู้ที่ทำกิจการนี้ ผมเลยบอกไปว่า อินเตอร์เน็ต มันสามารถเชื่อมต่อไปได้ทุกอย่าง แล้วเกมส์นี้ มันต้องใช้เน็ตด้วยถึงเล่นได้ แต่มีเกมส์บางประเภทไม่ต้องใช้เน็ต(offline) สนทนาไปนานก็หาข้อสรุปไม่ได้ จะเรียกเก็บแต่เงิน ผมเลยหา กฏหมายมาดูเพื่อที่จะใช้อ้างอิง ในการเรียกเก็บเงินต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล

ลองดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์ ต่อใครได้บ้าง


โดย.. โครตฅนพระกาฬ 223.205.206.97   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

20 ม.ค.2554  เวลา 14:44 น.
โดย.. โครตฅนพระกาฬ 223.205.206.97  

ถาม-ตอบ กฎหมายการสาธารณสุข

โดย นัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น
วิภา รุจิจนากุล
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

 

ในฉบับนี้ได้รวบรวมคำถาม และคำตอบเกี่ยวกับเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกลุ่มบริการบันเทิง ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ได้หารือมายังศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้มาตรการกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เพื่อการคุ้มครองสุขภาพประชาชน คำถามต่างๆ มีดังนี้

คำถาม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมายความว่าอย่างไร
คำตอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต ที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น

คำถาม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกลุ่มกิจการบันเทิง ครอบคลุมกิจการอะไรบ้าง
คำตอบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ประกาศให้กิจการ 133 ประเภทกิจการ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มกิจการได้ 13 กลุ่มกิจการ สำหรับกิจการประเภทกลุ่มบริการบันเทิง ได้แก่ กิจการที่ 9(6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ กิจการที่ 9(7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน กิจการที่ 9(9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น ในทำนองเดียวกัน กิจการที่ 9(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม

คำถาม ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา 32(1) กำหนดประเภทกิจการ ตามประกาศกระทรวง (ซึ่งมีทั้งหมด 133 กิจการ) บางกิจการ หรือทุกกิจการ ให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นก่อน ซึ่งหมายความว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่รัฐมนตรีประกาศนั้น จะมีผลใช้บังคับในท้องถิ่นใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการ ที่ต้องควบคุมในท้องถิ่นนั้นเสียก่อน และไม่จำเป็นต้องกำหนดทุกประเภทกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า กิจการนั้นเป็นปัญหาในเขตท้องถิ่น ได้ออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดให้กิจการใดเป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นแล้ว จะมีผลให้ผู้ประกอบกิจการนั้น ที่ประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นการค้า จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดของท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ในท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ประกอบกิจการ อยู่ก่อนที่ข้อกำหนดของท้องถิ่น จะมีการบังคับใช้ หรือเป็นกรณีที่ประกอบกิจการภายหลัง ที่ข้อกำหนดของท้องถิ่นดังกล่าว มีผลบังคับใช้
อนึ่ง สำหรับกิจการประเภทกลุ่มบริการบันเทิง ซึ่งได้แก่ กิจการที่ 9(6), 9(7), 9(9) และ 9(12) ถ้าเข้าข่ายเป็นสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 ต้องขอรับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ด้วย

คำถาม กิจการที่ 9(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายความว่าอย่างไร และขอบเขตความหมาย ครอบคลุมถึงกิจการเล่นเกม ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่
คำตอบ โดยเจตนารมณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประกอบกิจการสวนสนุก หมายถึง สถานที่ประกอบการเกี่ยวกับสวนสนุก เช่น สวนสนุกแบบดรีมเวิลด์ สวนสนุกให้ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ส่วนการประกอบกิจการตู้เกม หมายถึง กิจการที่จัดให้มีตู้เครื่องเล่นไฟฟ้า ซึ่งบรรจุโปรแกรมการเล่นเกม ในรูปแบบต่างๆ ไว้บริการแก่ลูกค้า ลักษณะของตู้เกม จะเป็นตู้ที่มีช่องสำหรับหยอดเหรียญ ที่มีมูคค่าต่างๆ (ถือเป็นค่าบริการ) โดยตั้งกำหนดเวลาการเล่นเกมแต่ละครั้ง ไว้แน่นอน ขณะเล่นเกม จะมีเสียงดัง และมีแสง รวมทั้งการเคลื่อนไหวของเกม จะมีผลกระทบต่อการได้ยิน และกระทบต่อสายตาของผู้เล่น
สำหรับกิจการการเล่นเกมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มิได้อยู่ในเจตนารมณ์ ในการควบคุมตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้เพราะในช่วงเวลานั้น ยังไม่มีกิจการประเภทนี้เกิดขึ้น ประกอบกับในประกาศฯ มิได้กำหนดข้อความว่า "... หมายรวมถึงกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน" ดังนั้น กิจการที่ 9(12) จึงยังไม่ครอบคลุมถึงกิจการ การเล่นเกมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการ จึงไม่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการประกอบกิจการ แต่อย่างไรก็ตาม กิจการนี้อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญขึ้นได้ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่องเหตุรำคาญในการควบคุมกิจการดังกล่าวได้ โดยออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น ระงับเหตุรำคาญ หรือกระทำการเพื่อป้องกัน มิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น ในอนาคตได้ (ตามมาตรา 28)

คำถาม กรณีมีการจัดงานจำหน่ายสินค้า มีการแสดงต่างๆ และมีชิงช้าสวรรค์ ของเด็กเล่นมากมาย จะถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทที่ 9(7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน หรือกิจการที่ 9(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม หรือไม่ และถ้าการประกอบกิจการดังกล่าว ย้ายไปแสดงต่อในที่อื่นๆ ไม่อยู่ประจำที่ จะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างไร
คำตอบ กรณีการจัดให้มีการจำหน่ายสินค้า มีการแสดงต่างๆ และมีชิงช้าสวรรค์ ของเด็กเล่นมากมาย จะเข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท 9(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ซึ่งถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์ที่จะให้กิจการนี้ เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะต้องออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ก็จะต้องออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดให้กิจการสวนสนุก เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นก่อน ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องมาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนประกอบกิจการ หากผู้ประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งต้องระวงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี ซึ่งปกติส่วนใหญ่ผู้ประกอบกิจการ มักจะประกอบกิจการระยะหนึ่ง ซึ่งอาจประมาณ 1 เดือน แล้วย้ายไปสถานที่อื่นๆ ดังนั้น ถ้าผู้ประกอบการได้ขออนุญาตไว้แล้ว และใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ก็สามารถกลับมาประกอบกิจการ ณ ที่เดิมได้อีก แต่จะต้องปฏิบัติด้านสุขลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น แต่หากประสงค์ที่จะไปประกอบกิจการ ณ ที่แห่งใหม่ จะต้องขออนุญาติใหม่ จะใช้ใบอนุญาตฉบับเดิมไม่ได้ เพราะตามบทบัญญัติมาตรา 33 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 กำหนดว่าใบอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับกิจการประเภทเดียว และสำหรับสถานที่แห่งเดียว หมายความว่า หากผู้ประกอบการย้ายไปประกอบกิจการในสถานที่อื่น จะใช้ใบอนุญาตฉบับเดิมไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบกิจการสวนสนุกได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่หมู่ 1 ในเขตเทศบาลเมืองใหม่ หากประสงค์จะไปประกอบกิจการที่หมู่ 5 ในเขตเทศบาลเมืองใหม่ จะต้องมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อ นายกเทศมนตรี ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหม่อีกฉบับ หรือหากย้ายไปประกอบกิจการในเขตองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ก็ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่เช่นกัน

คำถาม กรณีฝ่าฝืนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กิจการโรงมหรสพ โดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเปรียบเทียบปรับเอง โดยกำหนดอัตราค่าปรับ เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท ได้หรือไม่
คำตอบ ตามบทบัญญัติมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ เปรียบเทียบปรับได้ สำหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น กรณีฝ่าฝืนประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่มีใบอนุญาตที่กำหนดระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามมาตรา 71) นั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ เปรียบเทียบคดีในระดับจังหวัด ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ซึ่งบุคคลเหล่านี้ เป็นคณะกรรมการเปรียบ้ทียบปรับ โดยตำแหน่งตามกฎหมาย ไม่ต้องจัดทำคำสั่งแต่งตั้งแต่อย่างใด

คำถาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้ดุลพินิจในการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ในข้อกำหนดของท้องถิ่นได้หรือไม่
คำตอบ หากพิจารณาตามกฎหมาย เมื่อได้ออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ ประกอบกิจการไว้เท่าใด ก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมเท่ากับจำนวน ที่กำหนดไว้นั้น จะใช้ดุลยพินิจยกเว้น หรือเก็บค่าธรรมเนียมน้อยกว่า ที่กำหนดไว้ไม่ได้ ตัวอย่างเช่น เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแห่งหนึ่ง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบกิจการตู้เกม ฉบับละ 5,000 บาท (ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ.2545 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับละ 10,000 บาท และตามบทบัญญัติมาตรา 63 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กำหนดค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง) เมื่อมีผู้ประกอบกิจการ มาขออนุญาตประกอบกิจการตู้เกม เทศบาลก็ต้องเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 5,000 บาท จะเก็บน้อยกว่า 5,000 บาท หรือยกเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมไม่ได้

คำถาม ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตการประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเดิมที่กำหนดไว้ 5,000 บาท ให้น้อยลง จะมีวิธีการอย่างไร
คำตอบ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนด ของท้องถิ่นแล้วนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องยกร่างข้อกำหนด ของท้องถิ่นเพื่อแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม โดยผ่านสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ ซึ่งอาจแก้ไขเฉพาะในส่วนของอัตรา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเท่านั้นก็ได้ ไม่ต้องยกร่างใหม่ทั้งฉบับ

คำถาม ในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น กิจการสวนสนุก จะกำหนดโดยใช้ขนาดพื้นที่เป็นเกณฑ์ได้หรือไม่ และจะกำหนดเงื่อนในใบอนุญาตว่า ให้ใช้ได้เพียงเท่ากับเวลา การจัดให้มีงานตามเทศกาล ซึ่งระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีได้หรือไม่
คำตอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ประเภทกิจการสวนสนุก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถที่จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยใช้เกณฑ์ขนาดของพื้นที่ของสวนสนุกได้ ทั้งนั้ ควรจะกำหนดขนาดพื้นที่เป็นช่วงๆ เช่น พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท พื้นที่ 51-100 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 4,000 บาท พื้นที่ 101-200 ตารางเมตร อัตราค่าธรรมเนียม 6,000 บาท เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด จะต้องไม่เกิน 10,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สำหรับประเด็นเรื่อง เงื่อนไขในใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถกำหนดเงื่อนไข ในใบอนุญาตจำกัดเวลา ให้ใช้บังคับได้ เพียงเท่ากับระยะเวลาที่มีงานเทศกาลนั้นๆ เนื่องจากตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 บัญญัติให้ใบอนุญาต มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ฉะนั้น จึงมิอาจเปลี่ยนแปลงได้

คำถาม กรณีผู้ประกอบกิจการโรงมหรสพ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในปี 2545 แต่ในปี 2546 และปี 2547 ผู้ประกอบกิจการไม่ได้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือแจ้งยกเลิกกิจการ โดยยังคงดำเนินกิจการอยู่ ต่อมาปี 2548 ผู้ประกอบกิจการได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาต กรณีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว ในปี 2546-2547 ย้อนหลังได้หรือไม่
คำตอบ คณะกรรมการสาธารณสุขได้ออกคำแนะนำ ของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 3/2543 เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาต ตามมาตรา 55 และการปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไว้ดังนี้คือ กรณีที่ผู้ประกอบกิจการ ยังคงดำเนินการ โดยมิได้ขอต่ออายุใบอนุญาต ภายหลังจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ เนื่องจาก พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง กำหนดให้บรรดาใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และมาตรา 55 วรรคสอง กำหนดให้การขอต่อใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอต่ออายุก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีสิทธิประกอบกิจการได้เพียง 1 ปีเท่านั้น (ตามมาตรา 55 วรรคหนึ่ง) หากประสงค์จะประกอบกิจการนั้นต่อไปอีก จะต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ จึงเข้าข่ายเป็น "การประกอบการ โดยไม่มีใบอนุญาต" ซึ่งีความผิดตามมาตรา 71 คือ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
จากคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขข้างต้น จะเห็นว่า การที่ผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินกิจการ ในปี 2545-2547 โดยไม่ต้องขอต่ออายุใบอนุญาต หรือแจ้งยกเลิกกิจการนั้น และได้มายื่นขอต่ออนุญาตในปี 2548 นั้น ถือได้ว่า ผู้ประกอบกิจการได้ประกอบการในปี 2546-2547 โดยไม่มีใบอนุญาต เนื่องจากผู้ประกอบกิจการมิได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ตามมาตรา 55 วรรคสอง) ซึ่งมีผลให้ใบอนุญาตขาดอายุ และทำให้ผู้ประกอบกิจการ ไม่มีสิทธิที่จะดำเนินกิจการต่อไป ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว ในปี 2546-2547 ย้อนหลังได้
อนึ่ง สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการดำเนินกิจการในปี 2546-2547 โดยไม่มีใบอนุญาตนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ฐานประกอบกิจการ โดยไม่มีใบอนุญาตได้ (ตามมาตรา 71) และกรณีที่ผู้ประกอบการ จะมาขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้ เพราะใบอนุญาตขาดอายุไปแล้ว ดังนั้น จึงต้องดำเนินการตามเงื่อนไข การขอใบอนุญาตใหม่

 


 ความคิดเห็นที่ 2

20 ม.ค.2554  เวลา 14:47 น.
โดย.. โครตฅนพระกาฬ 223.205.206.97  

 อ่านตรงนี้ดีดีครับ

 

คำถาม กิจการที่ 9(12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายความว่าอย่างไร และขอบเขตความหมาย ครอบคลุมถึงกิจการเล่นเกม ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่
คำตอบ โดยเจตนารมณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การประกอบกิจการสวนสนุก หมายถึง สถานที่ประกอบการเกี่ยวกับสวนสนุก เช่น สวนสนุกแบบดรีมเวิลด์ สวนสนุกให้ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ส่วนการประกอบกิจการตู้เกม หมายถึง กิจการที่จัดให้มีตู้เครื่องเล่นไฟฟ้า ซึ่งบรรจุโปรแกรมการเล่นเกม ในรูปแบบต่างๆ ไว้บริการแก่ลูกค้า ลักษณะของตู้เกม จะเป็นตู้ที่มีช่องสำหรับหยอดเหรียญ ที่มีมูคค่าต่างๆ (ถือเป็นค่าบริการ) โดยตั้งกำหนดเวลาการเล่นเกมแต่ละครั้ง ไว้แน่นอน ขณะเล่นเกม จะมีเสียงดัง และมีแสง รวมทั้งการเคลื่อนไหวของเกม จะมีผลกระทบต่อการได้ยิน และกระทบต่อสายตาของผู้เล่น
สำหรับกิจการการเล่นเกมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มิได้อยู่ในเจตนารมณ์ ในการควบคุมตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้เพราะในช่วงเวลานั้น ยังไม่มีกิจการประเภทนี้เกิดขึ้น ประกอบกับในประกาศฯ มิได้กำหนดข้อความว่า "... หมายรวมถึงกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน" ดังนั้น กิจการที่ 9(12) จึงยังไม่ครอบคลุมถึงกิจการ การเล่นเกมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้ประกอบกิจการ จึงไม่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในการประกอบกิจการ แต่อย่างไรก็ตาม กิจการนี้อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญขึ้นได้ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่องเหตุรำคาญในการควบคุมกิจการดังกล่าวได้ โดยออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น ระงับเหตุรำคาญ หรือกระทำการเพื่อป้องกัน มิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น ในอนาคตได้ (ตามมาตรา 2

 ความคิดเห็นที่ 3

20 ม.ค.2554  เวลา 14:48 น.
โดย.. โครตฅนพระกาฬ 223.205.206.97  
 
ดูกฏหมายที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วกันครับ

1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535]
มลพิษต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีอยู่ทั้งหมด 4 ข้อคือเสียง, ความสั่นสะเทือน, น้ำ, อากาศ
ดูตรงนิยามของมลพิษทางเสียงนะครับ
มลพิษทางเสียง หมายความว่าสภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการข องสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระท บต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00099811.PDF

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4)
ดูตรงหน้า 57 ข้อ 9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ข้อ (12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00134971.PDF

3.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
ดูตรงข้อ 5.9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ ข้อย่อย 5.9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...8/00167875.PDF

4.ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอและการออกใบอนุญาตป ระกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2546
ในนี้จะมีแบบฟอร์มใบขออนุญาตทั้งหมดเกี่ยวกับกิจการท ี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00125393.PDF

5. ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบกิจกา รที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. 2548
ดูตรงหมวด 2 ข้อ 11. ค่าระดับเสียงเฉลี่ยของร้านพวกดิสโก้เทค คาราโอเกะ ต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DA...8/00179174.PDF

------------------------------------------------------------------------------------

เอาล่ะ มาดูกันทีละเรื่องเลย
1. คำนิยาม ไม่มีคำนิยามว่าให้ร้านเกมคอมพิวเตอร์ต้องอยู่ในข่าย กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแม้แต่น้อยมีแต่คำว่าต ู้เกม ซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับร้านเกมคอมพิวเตอร์และเจ้าห น้าที่ชอบมามั่วเอาว่าร้านเราเป็นตู้เกมคอมพิวเตอร์ม ีหน่วยเรียกเป็นเครื่องนะครับ ไม่ใช่ตู้
2. มลพิษ ร้านเราไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางด้านความสั่นสะเทือน, อากาศ, น้ำ หรือแม้แต่เสียงเพราะเสียงระดับ 90 เดซิเบลที่เขาไว้บังคับร้านดิสโก้เทค เราก็ไม่มีทางทำได้ด้วยลำโพงกำลังไม่เกิน 250 วัตต์และที่สำคัญคือการใช้คอมพิวเตอร์ภายในร้านจะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบกับสาธารณชนเป็นอันขาดเพราะเราให้ใ ช้คอมพิวเตอร์กันในร้านเรา ไม่ใช่กลางแจ้งเหมือนตู้เกมในห้างชัดเจนนะครับ มลพิษ 4 อย่าง เราไม่มี

ดังนั้นสรุปได้ว่าร้านอินเตอร์เน็ทหรือเกมคอมพิวเตอร ์ไม่ต้องไปจดใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อส ุขภาพ
__________________

 ความคิดเห็นที่ 4

20 ม.ค.2554  เวลา 14:50 น.
โดย.. โครตฅนพระกาฬ 223.205.206.97  
วิธีอ้าง มลพิษทางเสียง ร้านอินเตอร์เน็ต ก็ทำได้ยากครับ เราใช้หูฟังแล้ว ไม่ได้ใช้ลำโพง และร้านสมัยนี้ ติดแอร์กันห้องเก็บเสียงได้ดีกว่าสมัยก่อนมาก มลพิษทางเสียงน้อยมาก ถึงมีก็ไม่ได้เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้

 ความคิดเห็นที่ 5

20 ม.ค.2554  เวลา 14:54 น.
โดย.. โครตฅนพระกาฬ 223.205.206.97  

ส่วน เรื่องแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสะสมอาหาร

ที่เขาส่งหนังสือมา เราไม่ต้องไปเสียครับ เพราะเราไม่ได้อยู่ในข้อกฏหมายที่เขาบังคับใช้

 

 หวังว่าพอจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับสิ่งนี้แก่ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ออนไลน์

ส่วนร้านเกมส์เพลย์ทูน่าจะ


 ความคิดเห็นที่ 6

20 ม.ค.2554  เวลา 15:10 น.
โดย.. โครตฅนพระกาฬ 223.205.206.97  

ผมเคยคิดเล่นๆ เกี่ยวกับ สถานประกอบกิจการโต๊ะสนุกเกอร์ ไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งโต๊ะสนุกแถวบ้านเรา ส่วนมากจะเป็นที่โล่ง ผู้เล่นมักสูบบุหรี่ ส่งเสียงแถมมีพวกแป้งหรือสารลดความชื้นไว้ทาเวลาจะเล่น พวกนี้มันอันตายกว่าร้านอินเตอร์เน็ตมากมาย แต่สุดท้ายกิจการโต๊ะสนุกเกอร์กลับรอด

 บ่อนไก่ชน นี้ก็ไม่ต้องเสียนะครับ ทั้งๆที่เชื้อโรคจากสัตว์ปีกไม่ต้องบรรพยายสรพพคุณนะครับ ผู้ชมที่เข้าไปเล่นการพนันแต่ละคน นี้ส่งเสียงดังสนั่นเกิน80เดซิเบลแน่นอน แต่ก็ไม่ผิดครับ นี้ละครับ ประเทศไทย


 ความคิดเห็นที่ 7

20 ม.ค.2554  เวลา 16:22 น.
โดย.. relax 223.205.82.206  
ร้านที่ให้บริการ  internet&game  ไม่ต้องเสียครับ  เพราะว่า ตู้เกม" ที่ว่า หมายความถึง ตู้เครื่องเล่นไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเท่านั้น  ส่วนเหตุรำคาญ ตามมาตรา 25 (4)นั้นก็ไม่ครอบคลุมเพราะร้านที่ได้รับอนุญาติผ่านการตรวจสอบจากนายทะเบียนแล้วครับว่า ปลอดภัย   แต่ถ้ารับซ่อมด้วยอันนี้ต้องจ่ายแน่นอนครับ

 ความคิดเห็นที่ 8

23 ม.ค.2554  เวลา 08:46 น.
โดย.. อืม 118.173.129.48  
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมายถึง กิจการที่มีกระบวนการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิต ที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือสิ่งที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน ทางเสียง แสง ความร้อน ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า เป็นต้น เวลาเจาะถนนแล้วฝุ่นคลุ้งนี้ ลุกหลานตัวเล็กๆสูดไปดมเป็นภูมิแพ้ ไปเก็บค่าปรับที่ใครครับ

 ความคิดเห็นที่ 9

23 ม.ค.2554  เวลา 12:16 น.
โดย.. ธรรม 182.52.213.119  

ผมอยากรู้ว่าเก็บเงินค่ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไปทำไม  เก็บไปแล้วแก้ปัญหามลพิษได้หรือเปล่า     และเป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนหรือไม่  (ภาษีโรงเรือน  , ภาษีการค้า )   สุดท้ายก็เอาเงินไปสร้างถนน  ขุดถนน  สร้างมลพิษให้กับชาวบ้าน ต่อไป


 ความคิดเห็นที่ 10

24 ม.ค.2554  เวลา 17:12 น.
โดย.. โครตฅนพระกาฬ 223.205.211.55  

โรงฆ่าหมูไม่ได้เป็นกิจการที่เป็น อตร ต่อ สุขภาพ บ้าจริงๆเลย


 ความคิดเห็นที่ 11

24 ม.ค.2554  เวลา 19:12 น.
โดย.. คน03 223.204.227.160  

คิดว่าจะพูดกันถึงเรื่องหลุมขยะเทศบาลที่ทุ่งแจ้ง...ช่วยจ่ายเงินให้กับคนใกล้เคียงครัวละ 500 บาท ต่อปีก็ดีครับ

อีกที่โรงยางศรีตรังนี่แหละ เหม็นจริงๆ  อันที่จริงร้านรับซื้อยางที่อื่นก็เหม็นครับ แต่ กก. ละ 150 บาทเดี่ยวนี้เหม็นไม่ลง    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน