อยากถามว่า อบต.เขามีหน้าทำอะไรกันบ้าง


คุณเคยถามกันบ้างหรือไม่ว่า องค์การบริหารส่วนตำบล เขามีหน้าที่อะไรกันบ้าง วุฒิการศึกษาที่รับมานั้นตรงกับความต้องการหรือไม่ การที่ประเทศไทยมีวัฒนธรรมเล่นพรรคเล่นพวกนั้น ทำให้ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพกลับไม่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะการบริหารในส่วนตำบล คุณเคยคิดไหมว่าตั้งแต่เราเลือกทีมงานในอบต.เรามานั้น เขาทำในสิ่งที่เราต้องการให้พัฒนาบ้านเราแล้วหรือยัง องค์การนี้เหมือนแก้งมาเฟียท้องถิ่นรีดได้รีดดี ใครจะตั้งร้านค้าแค่ร้านเล็กๆก็ต้องจ่ายภาษีป้าย โรงเรียนก็ต้องจ่ายภาษี ถามว่าแล้วเราได้อะไรกลับมาจากพวกเขาบ้างมีแต่เสียความรู้สึกๆๆๆๆๆๆ ขออะไรก็บอกปัดไปทีไม่มีความรับผิดชอบต่อมนุษยชนที่เขาชวนกันเลือกพวกคุณเข้ามาดำรงตำแหน่งเลย เอามาทั้งญาติๆพี่ๆน้องๆ แต่ความรู้ไม่มีสักตัว องค์กรนี้มีเงินตำแหน่ง มีเงินเดือน อีกทั้งรัฐบาลกำลังสนับสนุนให้เพิ่มเงินเดือนองค์กรนี้อีก ถามสิว่าสมควรแล้วหรือยังกับสิ่งที่ประชาชนในชุมชนได้รับจากหน่วยงานนี้

โดย.. คนใจกว้าง 223.205.86.50   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

13 ธ.ค.2553  เวลา 10:39 น.
โดย.. พ่อลัคกี้ 118.173.153.45  
อบต.จัดตั้งเพื่อให้การปกครองดูแลทั่วถึงในท้องถิ่น หลายที่นำนโยบายไปปฏบัติได้อย่างดี และหลายที่ก็นำอำนาจที่ได้รับหารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองและพวกพ้อง เชื่อเถอะประเทศไทยไม่เจริญไปกว่านี้แล้ว คนโกงกินเมบ้านต็มเมือง ********สังคมเลวเพราะคนดีท้อแท้*******

 ความคิดเห็นที่ 2

13 ธ.ค.2553  เวลา 11:33 น.
โดย.. worn 61.19.67.24  
 

คิดเห็นเหมือนกันเลย เอาพรรคพวกตัวเองเข้าไปทำงานในองค์กร

งานก็ดูไม่เยอะเท่าจำนวนบุคลากรที่มีเยอะมากกว่างาน สังเกตจากการจับกลุ่ม

นั่งกินกาแฟ หรือนั่งคุยกันในเวลางานเป็นเวลานาน ผู้ใหญ่บ้าน กับอบต. อยากถามเหมือนกัน

ว่ามีหน้าที่เหมือนกันหรือไม่


 ความคิดเห็นที่ 3

13 ธ.ค.2553  เวลา 12:04 น.
โดย.. theth 118.173.171.0  

คิดเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งโครงการ      

กับการขึ้นเงินเดือน50-100เปอร์เซ็นต์เก่งครับ


 ความคิดเห็นที่ 4

13 ธ.ค.2553  เวลา 13:49 น.
โดย.. ไท 180.180.228.33  

ผ่านมาเห็นเข้า ก็ จะก๊อปปี้ หน้าที่ของ อ.บ.ต. มาให้ดูกันว่า มีอะไรบ้าง : -

บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

                                อำนาจหน้าที่  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  5  พ.ศ. 2546)  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

ก.  หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  (มาตรา  67)

                   1.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

                                2.  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                   3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                                4.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                5.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                                6.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

                                7.  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                8.  บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                                9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย     โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

ข.  หน้าที่ที่อาจจัดทำ  (มาตรา  68)

                                1.  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

                                2.  ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                   3.  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

                                4.  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อยใจและสวนสาธารณะ

                                5.  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

                                6.  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

                                7.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

                                8.  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

                                9.  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

                                10. ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม

                                11.  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

                                12.  การท่องเที่ยว

                                13.  การผังเมือง

                                อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตาม  พ.ร.บ.  กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542

                   ตาม  พ.ร.บ.  กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา  16  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้

                                1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                                2.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ

                                3.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าและที่จอดรถ

                                4.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างนั้น ๆ

                                5.  การสาธารณูปการ

                                6.  การส่งเสริมการฝึก  และการประกอบอาชีพ

                                7.  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน

                                8.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                                9.  การจัดการศึกษา

                                10.  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

                                11.  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                                12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                                13.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                                14.  การส่งเสริมกีฬา

                                15.  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                                16.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                                17.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                                18.  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย

                                19.  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล

                                20.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                                21.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                                22.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                                23.  การรักษาความปลอดภัย     ความเป็นระเบียบเรียบร้อย      และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

                                24.  การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม

                                25.  การผังเมือง

                                26.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                                27.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                                28.  การควบคุมอาคาร

                                29.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                30. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                                31. กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

     ลองอ่านดูเล่นๆ .. ว่า อ.บ.ต. ปัจจุบันได้ทำหน้าที่ ตามที่ กฏหมายระบุไว้หรือไม่ .. ประชาชนในพื้นที่สามารถ ตรวจสอบได้

 


 ความคิดเห็นที่ 5

13 ธ.ค.2553  เวลา 15:08 น.
โดย.. คนกว้าง 223.205.86.50  

หน้าที่ต่างๆเหล่านี้ที่ความคิดเห็นที่ 4 อุตส่าเอามาให้อ่าน หน้าที่ตรงนี้จะโหลดมาอ่านได้เสมอ แต่ถามว่าคนที่นั่งในอบต.นั้นเขาเอามาใส่หัวอ่านบ้างหรือไม่และทำความเข้าใจกับหน้าที่นาดไหนกัน ขนาดว่าจะขอกระจกวงกลมเพื่อมาส่องทางแยก เพราะประชาชนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เขายังพูดว่าตอนนี้งบส่วนนี้ยังไม่มีรอไปก่อน ถ้ารอไม่ได้ก็ทำเองเลย แต่ไอ้ส่วนที่ไม่สำคัญจะทำให้เร็วกลับรีบทำเพราะอะไรไม่รู้ อบต.บางที่ไม่ค่อยมีวิจารณญาณนะว่าอันไหนเรื่องใดสำคัญก่อนหลัง และให้ประโยชน์กับประชาชนที่สุด แต่จะคิดว่าอันไหนกินได้มากกว่าก็ทำก่อน เอ้ย คนตรังใจกว้างสร้างแต่พรรคพวกละนะ จะจำไว้ว่าสมัยหน้าสมัยไหนขอบายในทีมนั้นๆ 4 ปีที่ให้เขาผลาญงบประมาณของประชาชนเล่น สรุปแล้วประชาชนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของพวกเขาได้เลย เศร้าประเทศไทยและเมืองตรัง


 ความคิดเห็นที่ 6

13 ธ.ค.2553  เวลา 19:14 น.
โดย.. relax 223.206.66.120  

เลือกเข้ามาทำก้ก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆกินจนอ้วนกันเกือบทุกคน


 ความคิดเห็นที่ 7

14 ธ.ค.2553  เวลา 09:10 น.
โดย.. NonG AkE HoYYoT 118.173.128.45  
แต่ที่บ้านผมเลือกเข้ามาก็ไม่เห็นทำอะไรเลย ขนาดถนนแค่กิโลกว่าๆ ยังไม่ลาดยางเลยเลือกี่ปีก็เท่านั้นแหละ

 ความคิดเห็นที่ 8

14 ธ.ค.2553  เวลา 11:36 น.
โดย.. มล 118.173.133.104  

เลือกคนที่ไม่ซื้อเสียง สิ  ถ้าคนไม่ซื้อเสียงได้เป็นนายก เขาจะได้โกงกินโดยไม่ต้องลงทุน จะได้มีความรวยเท่าเทียมกัน และที่ไม่ซื้อเสียงจะได้นำญาติของตัวเองมาทำงาน ใน อบต. บาง จะได้ กระจายอำนาจทั่วถึงตามนโยบาย 

(ที่พิมพ์มาข้างบนพูดเล่น)

คราวนี้เอาจริง  แค่ท่านอย่าขายและยึดมั้นในคุณธรรม เลือกคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตใจสาธารณะ  ทั้งต่อหน้าและหลับหลังไม่ว่าจะรวยหรือจน


 ความคิดเห็นที่ 9

14 ธ.ค.2553  เวลา 14:08 น.
โดย.. ไท 118.173.132.147  

"บทบาทหน้าที่ของ อ.บ.ต." ที่เห็น ก็โหลดมาให่อ่านกันเล่นๆ เท่านั้น .. ไม่ได้ให้ถือปฎิบัติจริงจังแต่ประการใด .. สาเหตุเพราะ

สังคมไทย เป็นสังคมที่มี "ทัศนะคติ ยึดมั่น ถือมั่น ในตัวบุคคล มากกว่ากฏระเบียบของสังคม หรือกฏหมาย"  สิ่งเหล่านี้ได้ถูก

สังสอน ปลูกฝังกันมาหลายชั่วอายุคน .. และเป็นสิ่งเราไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ หรือไม่อยากแก้ไข .. ทุกวันนี้ การเมืองท้องถิ่นได้

ถูกยึดโยงกับการเมืองระดับประเทศไปแล้ว .. การมีเส้น มีสายในสังคม มันคือ การพึ่งพิงกัน "อย่างอยุติธรรม"  หากแต่ใครไม่มี

เส้น ไม่มีสาย ก็กลายเป็นผู้อ่อนด้อย เสียเปรียบในสังคม !!! .. สิ่งเหล่านี้ เราๆ ท่านๆ ก็พบเห็นกันทั่วไป .. ที่ง่ายที่สุดคือ ไม่ต้องแก้

ไขใดๆ .. ปล่อยๆ ไป .. ถ้าจะแก้ไข .. จะมีแนวทางอย่างไร ???? ...


 ความคิดเห็นที่ 10

14 ธ.ค.2553  เวลา 22:49 น.
โดย.. เสือติดปีก 1.46.18.155  

บ้านผม อบต. มีแต่ผลาญงบ เดี๋ยวไปดูงานที่นั่นที่นี่ ไปเชียงใหม่หลายวันจนปิดทำการก็มี แต่ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สนใจ ช่วงหน้าแล้งขาดน้ำกินน้ำใช้ก็ต้องดูก่อนว่าพวกเดียวกันหริอเปล่า ถ้าไม่ใช่ไม่แจก น่าเบื่อครับ กินกันจนไม่เหลืออะไรแล้ว คนพวกนี้รับรองได้นรกเปิดประตูรอแน่นอนชั่วจริงๆ


 ความคิดเห็นที่ 11

15 ธ.ค.2553  เวลา 08:42 น.
โดย.. มล 118.173.132.178  
 

เลือกคนที่ไม่ซื้อเสียง สิ  ถ้าคนไม่ซื้อเสียงได้เป็นนายก เขาจะได้โกงกินโดยไม่ต้องลงทุน จะได้มีความรวยเท่าเทียมกัน และที่ไม่ซื้อเสียงจะได้นำญาติของตัวเองมาทำงาน ใน อบต. บาง จะได้ กระจายอำนาจทั่วถึงตามนโยบาย 

(ที่พิมพ์มาข้างบนพูดเล่น)

คราวนี้เอาจริง  แค่ท่านอย่าขายเสียงและยึดมั้นในคุณธรรม เลือกคนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตใจสาธารณะ  ทั้งต่อหน้าและหลับหลังไม่ว่าจะรวยหรือจน  ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท  เพราะเราต้องการนักบริหารนักการเมืองที่ดี มีความรู้และเป็นผู้นำ มีจิตใจอาสาอย่าแท้จริง


 ความคิดเห็นที่ 12

15 ธ.ค.2553  เวลา 09:08 น.
โดย.. กระจก 110.168.121.221  

อบต.=อมทุกบาททุกสตางค์

ปล.ผมหมายถึงพวกที่คอรัปชั่นเงินภาษีพวกเรานะครับ อบต.ที่ดีๆก็มีเยอะครับ


 ความคิดเห็นที่ 13

15 ธ.ค.2553  เวลา 13:56 น.
โดย.. worn 61.19.67.138  
 

คนที่ไม่ซื้อเสียง ท่าจะหายาก ซื้อกันทุกคนที่สมัคร

คนที่ไม่ซื้อเสียงพอได้เป็น ใช่ว่าจะขยันกันทุกคนนะ

บางคนไม่ทำไรเลยก็มี วุ่นวายแต่การทำมาหากินของตัวเอง

ส่วนมากเห็นได้ชัด ถนนลาดยางเป็นหลุมเป็นบ่อ มีเกือบทุกเส้นสายในซอย

บางแหล่ง อยู่หน้าบ้าน อบต. ด้วยซ้ำ ประจานตัวเอง ยังไม่เห็นทำไรเลย ตกลง มีขึ้นมาเพื่ออะไรไม่ทราบ

เยอะแยะ เปลืองงบประมาณ

อ้อ สังเกตดูซิ ผู้ที่มาสมัคร อบต. ส่วนมากจะเป็นคนชอบนั่งร้านน้ำชากาแฟ ตามร้านค้าหมู่บ้าน

เพราะคนเหล่านี้จะรู้เรื่องชาวบ้าน ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี พูดเก่ง วิชาการ แต่พอมาเป็นอบต.เรื่องทำงาน อันนี้ไม่รู้จะเก่งเหมือนปากพูดหรือปล่าว    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน