รับสมัคร ป.โท นิติวิทยาศาสตร์บัดนี้-12 พ.ค.53


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับคณาจารย์จากองค์กรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน  หลักสูตรปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ โดยมี แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  พลตำรวจโท ดร.ณรงค์    กุลนิเทศ  ที่ปรึกษาสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานหลักสูตร  เปิดสอนภาคพิเศษ  เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. รับสมัครผู้ที่จบป.ตรี วิทยาศาสตร์ทุกสาขา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในกระบวนการยุติธรรม กรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น  ให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
รับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติมรอบ 2) ประจำภาคเรียน ที่ 1/2553 ตั้งแต่วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2553

 สอบถามเพิ่มเติมที่และสมัครได้ที่
1. บัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โทร. 02-1601174-80 เว็บไซด์  www.grad.ssru.ac.th หรือ www.ssru.ac.th
2. คุณวิรงรอง (จิ๊ก) เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร  080-598-7596 , 02-160-1213 , 02-160-1143-5 ต่อ 34 , หรือ3. ติดต่อที่ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ  089-795-0550

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548  และมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือ รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
3.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานในกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า  2  ปี
4.  กรณีผู้ที่ไม่ได้จบทางวิทยาศาสตร์มา  จะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานก่อน
5.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
***  6. กรณีผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ตามข้อ 1-5  ให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  160,000  บาท
ภาคเรียนที่ 1 :  40,000  บาท
ภาคเรียนที่  2-5  ภาคเรียนละ 30,000  บาท
หมายเหตุ 
1. การสอบคัดเลือกใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์
2. ในหลักสูตรมีการศึกษาดูงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


โดย.. jickk 202.29.38.251   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน