ทัวร์กระบี่ พังงา ภูเก็ต 4,800.-จองทัวร์ที่ 075-222-140

กำหนดการเดินทาง  13 – 15  เมษายน  2553

วันแรก:    ตรัง – กระบี่ – พังงา                                                                                               

06.00 น.      ทุกท่านพร้อมกัน     จุกนัดพบ  โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  ให้

                   การต้อนรับและอำนวย ความสะดวก       แก่ทุกท่านจัดเก็บสัมภาระขึ้น

                  รถ บริการอาหารเช้า ขนม กาแฟ (1)

07.00 น.    นำท่านเดินทางสู่    จ.กระบี่  ระหว่างทางให้ท่านรับฟังเรื่องราวของ

                  จังหวัดกระบี่  จากมัคคุเทศก์  หรือจะเลือกพักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย  

09.30 น.    ถึง สระมรกต จ.กระบี่  Unseen in Thailand มีน้ำที่ใสเห็นพื้นดิน เชิญ

                  ท่านตามอัธยาศัย เล่นน้ำ ถ่ายรูปพร้อม     เก็บความประทับใจ

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน แบบข้าวกล่อง (2)

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน 

14.00 น.     นำท่าน ชมความงาม  วัดถ้ำเสือ

16.30 น.     นำท่านเดินทางสู่ จ.พังงา  เข้าสู่ที่พัก ã  ณ โรงแรมภูงาธานี 

18.30 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (3)  จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตาม

                   อัธยาศัย

วันที่สอง:วัดสุวรรณคูหา–เขาพิงกัน–เขาตะปู–เกาะปันหยี–

            แหลมพรหมเทพ-ภูเก็ตแฟนตาซี                        

07.00 .                    ä บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.                    นำท่าน ชม วัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ภายในถ้ำ ให้อาหารลิงแสนรู้ ที่จะลงมาทักทายกลุ่มนักท่องเที่ยวและรับอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ สุรกุล ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ ล่องตามสายน้ำ       สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าโกงกางชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ แวะชม เขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจ     กับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ

12.00 .                    บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะปันหยี (5) หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน หลังอาหารเดินเล่นเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือสุรกุล

14.30 .                    นำท่านเดินทางสู่ จ.หวัดภูเก็ต  ระหว่างทางแวะ โรงงานผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ให้ท่านมีเวลาในการเลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

17.30 น.                    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ สถานที่ชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า ที่สวยงาม ประทับใจ  และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

18.30  น.                   ชมโชว์อลังการที่ ภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมทานอาหารเย็น (6) แบบบุฟเฟต์

                             นำท่านเข้าสู่ที่พักã    The Metropole Hotel Phuket  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  วัดฉลอง – ร้านมุกภูเก็ต – City tour – ตรัง                 

07.00 น.            ä บริการอาหารเช้า   ห้องอาหารของโรงแรม (7)   หลังจากนั้นนำท่านต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยการสักการะ

                        หลวงพ่อแช่ม  วัดฉลอง  วัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองภูเก็ตเป็นที่เคารพบูชา นับถือ ของพุทธศาสนิกชน แต่ครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน  จากนั้นชม  สมควรแก่เวลา  นำท่านเลือกซื้อ  มุกแท้  และชมการสาธิตการเลี้ยงมุกจากร้านมุกภูเก็ต  และชมมุกเลี้ยงที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทย  จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเมืองเก่าภูเก็ต  อดีตเมืองท่าที่สำคัญของทะเลอันดามัน  ชมตึกสไตย์ชิโนโปรตุกิส  และรับฟังเรื่องราวจากมัคคุเทศก์

12.00 .            บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหาร (8)

บ่าย                  นำท่านเดินทางกลับสู่ จ. ตรัง  อิสระให้ท่านพักผ่อนบนรถ  หรือร่วมเล่นเกมส์กับทีมงานมัคคุเทศก์

18.30 น.            ถึง จ.ตรังโดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

 

จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่ท่านละ   4,800  บาท  (ราคารวมทุกอย่างแล้ว)

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  :

-          ค่ารถโค้ชปรับอากาศ (VIP)  นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-          ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)

-          ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

-          ค่าเรือนำเที่ยวอ่าวพังงา

-          ค่าหมวก  (แจกฟรี)

-          ค่าขนม ขนมขบเคี้ยว บริการระหว่างการเดินทาง

-          ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ

-          ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

-          ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 


โดย.. ทัวร์เก็นติ้ง 58.147.52.43   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน