เชิญชวนประกวดภาพถ่ายหัวข้อ " ชีวิต - ศิลป์"


เชิญชวนประกวดภาพถ่ายหัวข้อ " ชีวิต - ศิลป์" ด้วยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จะจัดให้มีกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว มีบรรยากาศ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านการถ่ายภาพแก่กลุ่ม นักศึกษา บุคลากร มวล.และประชาชน ทั่วไปจึงจัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายขึ้นในหัวข้อ " ชีวิต - ศิลป์" "โดยหลังจากการตัดสินการประกวดภาพถ่ายแล้วจะนำภาพที่ ส่งเข้าประกวดทั้งหมดมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักการและเหตุผล ในการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติของคนเรานั้น เรามักจะมีการนำความเป็นศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในแทบจะทุกกิจกรรม ทั้งโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า จนเข้านอนอีกครั้งในตอนกลางคืน ทุกเวลาเราจะมีการใช้การประยุกต์การพัฒนาศิลปะ ของสิ่งต่าง ๆ เข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเสมอทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจในผลงาน และเพื่อประสิทธิผลในการทำงาน หากมีการนำศิลปะ เข้ามาเกี่ยวข้องในแง่มุมต่างๆ ของชีวิตเราแล้ว จะทำให้ชีวิตนั้นดูงดงามมีคุณค่า น่าจรรโลงใจ เพิ่มเสน่ห์ในการใช้ชีวิตมากขึ้น ในบางอาชีพแล้ว การใช้งานหรือทักษะที่เป็นศิลปะเข้ามาจับต้อง ยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมายดังนั้นหากมองให้ลึกซึ้ง จึงมีศิลปะ แอบแฝงอยู่ในทุกแง่มุมของชีวิต ศิลปินเองจึงไม่ใช้ผู้สร้างผลงานเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเพียงผู้สะท้อนศิลปะแห่งชีวิตในแง่มุมต่างๆ ออกมาให้ผู้อื่นได้เห็น ผ่านเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ดนตรี กวี ภาพถ่าย หรืออื่นๆ ดังนั้นการประกวดภาพถ่าย " ชีวิต - ศิลป์" จึงเป็นการสะท้อนศิลปะแห่งการดำรงชีวิตในแง่มุมต่างๆ โดยช่างภาพผ่านเทคนิค และอุปกรณ์การถ่ายถาพออกมาให้แก่ผู้อื่นได้เห็นอย่างลึกซึ้ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบ - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเปิดศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำศิลปะมาประยุกต์กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้านการถ่ายภาพแก่กลุ่ม นักศึกษา บุคลากร มวล. และประชาชนทั่วไป ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนนักศึกษา และประชาชนคนทั่วไป ลักษณะของภาพถ่าย - เป็นภาพถ่ายที่มีความงามทั้งเนื้อหา และคุณค่าทางศิลปะ - เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายทอดออกมาซึ่งศิลปะในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไป กติกาการประกวดภาพ- ในการสมัครเข้าร่วมประกวดภาพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น - ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ - หากผู้ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลมากกว่า 2 รางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 2 รางวัล - เขียน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรที่ติดต่อได้, ข้อมูลพื้นฐานของการถ่ายภาพอย่างชัดเจนบนด้านหลัง ของภาพทุกภาพ - ขนาดของภาพต้องมีด้านหนึ่งด้านใดไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว ไม่ต้องติดบนกระดาษแข็ง - เป็นภาพสีหรือขาวดำ โดยไม่จำกัดต้นฉบับว่าจะเป็น ฟิลม์สี-ขาวดำ, ฟิลม์สไลด์, หรือไฟล์ดิจิตัล - ภาพจากต้นฉบับดิจิตัล ต้องไม่ทำภาพด้วยเทคนิคที่ซับซ้อนแก้ไขตกแต่ง ผิดหรือเกินความเป็นจริงตามธรรมชาติ - ภาพที่ส่งประกวดทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด - ภาพที่ได้รับรางวัล เจ้าของภาพจะต้องส่งมอบฟิลม์เนกาทิฟ ฟิลม์สไลด์ ไฟล์ดิจิตัล (ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดในวันมอบรางวัล - ผู้จัดพยายามรักษาภาพที่เข้าร่วมประกวดให้ดีที่สุด กรณีภาพเสียหาย เจ้าของภาพไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดใดทั้งสิ้น - คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินภาพ และความเห็นของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่รับอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น - ผู้จัดถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบกติกาและยินดีปฏิบัติตามทุกประการ กรรมการตัดสินภาพ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน - อ.ภิญโญ เพ็ชรแก้ว วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการตัดสิน - นายแพทย์รังสิต ทองสมัคร (ประธานชมรมถ่ายภาพนครศรีธรรมราช) กรรมการ - นายธวัชชัย เวชโช (รองประธานชมรมถ่ายภาพนครศรีธรรมราช) กรรมการ - นายวรกิจ มิตรกูล กรรมการ (กรรมการชมรมถ่ายภาพนครศรีธรรมราช) กรรมการ - ตัวแทนจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กรรมการ ระยะเวลา - ส่งภาพภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2553 หากส่งทางไปรษณีย์ถือเอาวันที่ประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ - ตัดสินภาพ วันที่ 21 มกราคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - รับรางวัล วันที่ 28 มกราคม 2553 ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รางวัล "ประเภทนักเรียนนักศึกษา" รางวัลชนะเลิศ ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก "ประเภทประชาชนทั่วไป" รางวัลชนะเลิศ ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกาศณียบัตร พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก รางวัลชมเชย 1 ประกาศณียบัตร พร้อมของที่ระลึก สถานที่ส่งภาพประกวด (ส่งได้ด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์) - อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 - ร้านฟ้าใส โฟโต้& สตูดิโอ (ตรงข้ามธนาคารออมสินท่าศาลา) ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทร 075-330135 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - นายนาวิน เนาวพงศ์ โทร. 075-673307 089-474-0983 - ร้านฟ้าใส โฟโต้& สตูดิโอ โทร. 075-330135 - www.krungshing.com ห้องมุมข่าวสาร และ ห้องมุมช่างภาพ ขอบคุณ ข้อมูลจาก คุณ nant จาก www..pixtrang.com/board/index.php?topic=346.0

โดย.. kb.quay_phuss 118.173.133.31   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน