สอบภาษาจีน เพื่อชิงทุนทัศนศึกษา ณ ประเทศจีน


สถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ YCT โดยนำผลการสอบวัดระดับมาใช้คัดเลือกผู้ที่จะได้เข้าร่วมโครงการค่ายฤดูร้อน ระยะเวลา: 2 สัปดาห์ (เมษายน 2553) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จะดำเนินการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ YCT แบบใหม่ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 และรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร มีดังนี้
(1) ระยะเวลาการรับสมัคร: 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – 7 มกราคม พ.ศ. 2553
(2) สถานที่รับสมัคร: งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
(3) วันและเวลาสอบ HSK: 23 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น.-12.00 น. YCT: 23 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.00 น.-15.00 น. (สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)
(4) สถานที่สอบ: ห้อง L1111 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ขั้นตอนการสมัครและค่าธรรมเนียม
(1) ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร หรือมารับใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
(2) ส่งรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านหลังรูป จำนวน 1 รูป และไฟล์รูปถ่ายที่สแกนแล้ว จำนวน 1 รูป พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
(3) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบ
(4) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง http://www.trang.psu.ac.th/

ส่งหลักฐานสมัครสอบได้ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 มกราคม 2553

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-201728 http://www.trang.psu.ac.th/


โดย.. มอ.ตรัง 202.12.73.13   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน