ตรังจับมือสวีเดนพัฒนาเมืองน่าอยู่


เทศบาลนครตรังจับมือประเทศสวีเดน เดินหน้าพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทุ่มงบฯเฉียด 30 ล้านดึงประชาชนทุกภาคส่วนระดมความคิดเห็น สรุปข้อมูลจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน หวังเป็นแบบอย่างของท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วประเทศ

นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีนครตรัง จ.ตรัง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากการที่เทศบาลนครตรังได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นเทศบาลนำร่อง 1 ใน 2 เทศบาลของประเทศไทย ในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-สวีเดน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระยะที่ 1 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการไปแล้วระหว่างเดือนมีนาคม 2543-เดือนสิงหาคม 2545 ซึ่งได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเริ่มต้นกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น ในเขตเทศบาลนำร่อง คือ เทศบาลนครตรัง และเทศบาลนครราชสีมา

     ทั้งนี้ ในส่วนของ จ.ตรังประเด็นหนึ่งที่สำคัญจะต้องดำเนินการในลำดับต้นๆ คือ การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่จะมีผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งจังหวัดตรังเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ

     นายชาลีกล่าวต่อว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเกิดการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเชื่อมต่อกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างเทศบาลนครตรังกับองค์กรความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งประเทศสวีเดนหรือซีด้า ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่างปี 2548-2550

     สำหรับงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาลนครตรัง ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการที่จะต้องประสานความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และปรับปรุงศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยว ในการดำเนินการพัฒนาการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความต้องการให้เกิดความยั่งยืนด้านอื่น

     โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจากประเทศผู้ร่วมมือในการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองตรังให้มีการหมุนเวียนการใช้จ่ายในเมืองตรังให้มากที่สุด โดยรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดตรังที่ว่า "สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนา การเกษตรสู่สากล" ด้วยการดูแล รณรงค์รักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมเดิมให้คงอยู่สืบไป

     สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ คือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง อาทิ บริษัททัวร์ โรงแรม รีสอร์ต ชาวชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ภาคราชการ ภาคธุรกิจ องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการประชุมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้นเพื่อแสวงหาความร่วมมือและแนวคิดต่างๆ มาสรุปเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน

     จากนั้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548-กุมภาพันธ์ 2549 จะมีการสำรวจภาคสนาม 6 จุดตามกลุ่มยุทธศาสตร์ เดือนมีนาคม 2549 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนแม่บท เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2549 รวบรวมข้อมูลสู่การวางแผนแม่บท เดือนมิถุนายน 2549 ทัศนศึกษาดูงานประเทศสวีเดน เดือนกรกฎาคม 2549 ทัศนศึกษาดูงานประเทศไทย และเดือนสิงหาคม 2549 การประชุมเพื่อการวางนโยบายและแผนปฏิบัติการ

      นายชาลีกล่าวต่อว่า ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากองค์กรความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งประเทศสวีเดน เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการ และจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการในวงเงินประมาณ 5,200,000 SEK หรือประมาณ 26,100,600 บาท จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 1,500,000 บาท รวมงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 27,600,600 บาท

ที่มา : http://www.matichon.co.th/prachachart/prachachart_detail.php?s_tag=02phu04171148&show=1&sectionid=0211&day=2005/11/17


โดย.. บก.ตั้ม (tumcyber) ส่งข้อความหลังไมค์ 203.146.83.76   


 

 ความคิดเห็นที่ 1

3 ธ.ค.2548  เวลา 22:09 น.
โดย.. M 81.230.35.47  

Det e trevligt av Sverige att gora  så...Jag och alla trangborna uppskattar det

Trangtjej som bor I Sverige     2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน