รับสมัครครู (หลักสูตร 5 ปี)บรรจุเป็นข้าราชการครูด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  จะดำเนินการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดัญญาตรี  (หลักสูตร 5 ปี)  รุ่นปีการศึกษา 2547    เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  ในการประชุมครั้งที่  5 /2552  เมื่อวันที่  10  เมษายน   2552   จึงให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี   (หลักสูตร 5 ปี) รุ่นปีการศึกษา  2547  เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2552 ในวันเวลาราชก

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                1.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

                      ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน  10  อัตรา  ตามบัญชีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

                2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

                            เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี                            (หลักสูตร 5 ปี) รุ่นปีการศึกษา 2547  ผลการเรียนแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.75  และมีผลการเรียนเฉลี่ย    ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75                                            

                3.  การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

                     3.1   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครตามแบบที่กำหนดและยื่น          ใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ตั้งแต่วันที่  23 – 29 เมษายน  2552  ในวันและเวลาราชการ

                           3.2  เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครฉบับจริงและสำเนา จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

                             3.2.1  ใบสมัครคัดเลือก

                                   3.2.2   สำเนาบัตรประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)

                                   3.2.2   สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นภูมิลำเนา

                                                                                                                             

                             3.2.3   หนังสือแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 – ปีที่ 5 แต่ละชั้นปี

                                   3.2.4   ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)

                                  3.2.5   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา

                                  3.2.6   ใบรับรองแพทย์ (สำหรับการบรรจุเข้ารับราชการ)ออกไว้ไม่เกิน  6 เดือน)

                                  3.2.7   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3  รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6  เดือน

                                   3.2.8  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อ สกุล  (ถ้ามี)

                                   3.2.9  หนังสือสัญญารับทุน

สำหรับเอกสารตามข้อ 3.2.2 – 3.2.4 และ 3.2.8 ให้สำเนาจำนวน  2  ชุด

                4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

                           จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่   30  เมษายน   2552                                                           ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1   และทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1                           ที่ http.//www. Trang 1 .go.th

                5.  วิธีการคัดเลือก                                                                                           

                    จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์          

                     6.   วัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาณ์.

วันที่  1  พฤษภาคม  2552    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

เป็นต้นไป           

              7.  เกณฑ์การตัดสิน

                            ผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ                     โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามสาขาวิชาเอก/กลุ่มวิชาเอก  กรณีได้ คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

                    8.  การประกาศผลการคัดเลือก

                           จะประกาศผลการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านเกณฑ์ตัดสินและได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ  แยกตามวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเอก  ภายในวันที่  6  พฤษภาคม  2552       สำนักงานเขตพื้นที่     การศึกษาตรัง เขต 1 และทางเว็บไซด์http.//www.trang 1.go.th

                     9.  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและการยกเลิกบัญชี

    บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะใช้บรรจุและแต่งตั้งครั้งเดียวไม่มีการขั้นบัญชีไว้  ผู้คัดเลือกได้ต้องไปรายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศผลการคัดเลือก

                                                                                                                                                                              

10.  การแต่งตั้ง

            จะทำการแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในประกาศผลการคัดเลือกแต่ละสาขาวิชาเอก/กลุ่มวิชาเอก

1.  วิชาเอกคณิตศาสตร์  3 อัตรา

2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  3 อัตรา

3. วิชาเอกภาษาไทย  1  อัตรา

4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

5. วิชาเอกสังคม 1 อัตรา

6. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา


โดย.. อ้น 118.173.126.170   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน