รับสมัคสาวๆๆที่สนใจในการประกวดนางงาม


ในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว และงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน  2551  ถึงวันที่  9  ธันวาคม  2551  จังหวัดกาญจนบุรีมีความยินดีขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดส่งผู้เข้าประกวดนางงามสันติภาพ ประจำปี  2551  ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่  29  พฤศจิกายน  2551  โดยกำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข และรางวัล  ดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

   1) เป็นสุภาพสตรี – มีสัญชาติไทย

     2) สถานภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรส หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อน

     3) มีอายุไม่ต่ำกว่า  17  ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน  25  ปีบริบูรณ์

     4) การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                   5) ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม


2.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร

     1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ถ่ายเอกสาร หน้า - หลัง 1 ฉบับ หรือ

     2) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา    ถ่ายเอกสาร  หน้า – หลัง 1 ฉบับ

     3) ภาพถ่ายครึ่งตัวขนาดโปสการ์ด 1 ภาพ

     4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

     5) ผู้สมัครเข้าประกวดฯ ต้องสมัครด้วยตนเอง


3.  รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

     1) นางงามสันติภาพจะได้รับมงกุฎ,สายสะพาย ถ้วยรางวัลและเงินสด จำนวน   50,000  บาท

     2) รองนางงามสันติภาพอันดับ 1 จะได้รับ สายสะพายฯ ถ้วยรางวัลและเงินสด จำนวน30,000  บาท

     3) รองนางงามสันติภาพอันดับ 2 จะได้รับ สายสะพายฯ ถ้วยรางวัลและเงินสด จำนวน20,000  บาท

                   4) รองนางงามสันติภาพอันดับ 3 จะได้รับ สายสะพายฯถ้วยรางวัลและเงินสด จำนวน 15,000  บาท

                   5) รองนางงามสันติภาพอันดับ 4 จะได้รับ สายสะพายฯ ถ้วยรางวัลและเงินสดจำนวน 10,000  บาท

                   6) ขวัญใจช่างภาพจะได้รับ  สายสะพายฯ  ถ้วยรางวัลและเงินสด  จำนวน 10,000 บาท

                   7) ชุดนานาชาติสวยงาม  จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ  จำนวน  5,000  บาท

                   8) ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกท่านละไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น


        4.  การแต่งกายของผู้เข้าประกวด

     1) ชุดนานาชาติ (ผู้เข้าประกวดจะต้องนำมาเอง)

     2) ชุดฮาวาย       (ชุดว่ายน้ำ มีผ้าคาดเอว ผู้เข้าประกวดจะต้องนำมาเอง)

     3) ชุดราตรี      (ผู้เข้าประกวดจะต้องนำมาเอง)

 
5.  การคัดเลือกตัวผู้เข้าประกวด

- วันที่  28  พฤศจิกายน  2551  เวลา  13.30  น.  ทำการคัดเลือกตัวผู้เข้าประกวดนางงามสันติภาพ

 (ชุดฮาวาย) ณ โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี

     

6.  การคัดเลือกตัวผู้เข้าประกวด

- วันที่  29  พฤศจิกายน  2551  เวลา  18.30  น.  รายงานตัว ณ เวทีประกวดนางงามสันติภาพ ในบริเวณจัดงาน สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว (ผู้เข้าประกวดรับหมายเลข) หากผู้สมัครไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธ์

- กำหนดการนัดหมายในกิจกรรมที่ผู้เข้าประกวดเกี่ยวข้องขอให้เอาใจใส่ และตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด


7.  กิจกรรมก่อนและหลังการประกวด

ผู้สมัครต้องร่วมกิจกรรมของจังหวัดตั้งแต่พิธีเปิดงานจนถึงในระหว่างการจัดงานซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันสมัคร


8.  การสมัครเข้าประกวด

     - อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดฯหาผู้สนับสนุนได้ 1 ราย

       - ผู้เข้าประกวดจำนวน 40 ท่าน จะได้รับเงินสนับสนุนท่านละ 2,500  บาท

     - การรับหรือไม่รับสมัครผู้เข้าประกวด ให้เป็นสิทธิ์ของกองประกวดเท่านั้น


9.  การตัดสิน

                   - การตัดสินของคณะกรรมการฯถือว่าสิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น


10.  เงื่อนไขผู้ที่ได้รับตำแหน่ง

ผู้ได้รับตำแหน่งทุกตำแหน่งจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดกาญจนบุรีจนเสร็จสิ้นการจัดงานฯ โดยคณะกรรมการจะจ่ายเงินรางวัลให้เพียงครึ่งหนึ่งของรางวัลทั้งหมด และจะจ่ายส่วนที่เหลือหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรมในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควแล้ว และผู้ได้รับตำแหน่งต้องทำสัญญากับทางจังหวัดกาญจนบุรี หรือกองประกวดฯ ภายใน 1 ปี จะต้อง  ร่วมทำกิจกรรมของจังหวัดฯหรือกองประกวด ที่จะพึงมีในอนาคต ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง หากผิดสัญญาจะถูกปรับ 3 เท่าของเงินรางวัลที่ได้รับทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น


11.  สถานที่รับสมัคร

       - สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

       - สำนักงานหนังสือพิมพ์ ผู้นำก้าวหน้า ศูนย์การค้ามิตรพันธ์คอมเพล็กซ์ กาญจนบุรี 

                           โทร               0-3462-5535        


โดย.. สมัค 124.120.179.126   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน