มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใ


มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา25 51
หลักสูตรปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- บัญชี
- การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- การจัดการ
- การตลาด
- การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตร์
- ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- วิศวกรรมเครื่องกล
-วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมซอฟท์แวร์
- เทคโนโลยียานยนต์
- เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
- เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตรปริญญาโท
-รัฐประศาสนศาสตร์
-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-การบริหารและประเมินโครงการ
- บริการธุรกิจ
หลักสูตรปริญญาเอก
-การบริการการพัฒนา
สนใจสมัครเรียนได้ที่ www.northcm.ac.th โทร 053-819999 หรือสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 


โดย.. PASKRON 58.147.9.141   


 


    2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน