๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

 โดย... Tim Tim
5 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    AOL Download from the play store, or Google app, this service is used by millions of users all over the world globally. It has gained the trust of, numerous people, in a very short period of time. The AOL Desktop Gold provides many versatile features on a single platform; connect with the team for queries.
 โดย... AOL Gold Download
4 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Are you experiencing some minor difficulties with your antivirus these days? Do you think there is a Norton security update problem? If yes, then do not worry as the issue can be resolved quickly by our trained engineer. https://www.assistanceforall.com/services/antivirus-support/norton-support/
 โดย... tronepatrick
4 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 how to delete bad credit faxless payday loancustom articles erectile dysfunction pillstry it cialis canadian cost cialis onlinewere to buy viagra melbourne viagra online
 โดย... 1988
4 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    avg.com/retail avg.com/retail www.eset.com/activate youtube.com/activate youtube.com/activate install aol desktop gold youtube.com/activate fubo.tv/connect samsung.com/printersetup canon.com/ijsetup canon.com/ijsetup roku.com/link roku.com/link amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup 123.hp.com/setup hulu.com/activate hulu.com/activate hulu.com/activate hulu.com/activate hulu.com/activate www.hulu.com/activate hulu.com/activate aol desktop gold download [url=https://sites.google.com/view/avgcomenusactivation/]www.avg.com/retail[/url] [url=https://sites.google.com/view/wwwavgcomenusactivation/]www.avg.com/retail[/url] [url=https://sites.google.com/site/wwwesetcomusactivate/1]www.eset.com/us/download[/url] [url=http://www.youtube-comactivate.com/]www.youtube.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/view/activateyou/]www.youtube.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/installaoldesktopgolddownload/]install aol desktop gold[/url] [url=https://sites.google.com/view/activateyoutubtv/]www.youtube.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/fubotvconnect]fubo.tv/connect[/url] [url=https://sites.google.com/site/samsungcomprintersetup/]samsung.com/printersetup[/url] [url=https://sites.google.com/site/canoncomijsetupcanon/]canon.com/ijsetup[/url] [url=https://sites.google.com/site/canoncomijsetupformac/]canon.com/ijsetup[/url] [url=https://sites.google.com/view/httpsmyrokucomlink/]www.roku.com/link[/url] [url=https://sites.google.com/site/howtoactivaterokuontv/]www.roku.com/link[/url] [url=https://sites.google.com/site/wwwamazonmytv/]www.amazon.com/mytv[/url] [url=https://sites.google.com/site/wwwamazoncommytventercode/]www.amazon.com/mytv[/url] [url=http://www.amazonmytv-activate.com/]www.amazon.com/mytv[/url] [url=https://sites.google.com/site/hp123comsetuphp/]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/site/hp123comsetuphpdriver/]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/site/123hpcomsetupdownload/]123.hp.com/setup[/url] [url=https://sites.google.com/site/huluactivate1/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/huluactivationcodefortvv/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/enterhulucode/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/huluactivatecode/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/enterhulucomactivation/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/view/huluactivation-code/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/site/huluactivationentercode/]www.hulu.com/activate[/url] [url=https://sites.google.com/view/aoldesktopg0ld/download]aol desktop gold download[/url]
 โดย... charles
4 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7521 buy cialis pills in canada http://cialisooie.com/ - generic cialis order cialis 10mg cheap in us http://cialisuqpor.com/ - cheap cialis online medicamento llamado cialis http://cialisuyew.com/ - cheap cialis online traitement cialis 2 5mg https://cialisverygoodn.com/ - cheap cialis
 โดย... 1986
4 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653521 kauf viagra onlin http://vigraweuy.com/ - viagra cheap buy viagra bristol https://cheapandbestonline20.com/ - viagra look there cialis uk suppliers https://cia20online.com/ - buy cialis online
 โดย... 1983
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d721 cost of a business plan writer https://tabserectilecheap.com/ - buy cialis online price cialis 10mg https://tadaladilss.com/ - buy generic cialis acquisto viagra o cialis https://via1buynow.com/ - viagra online costcohawaii price viagra http://viagener2020.com/ - viagra
 โดย... 1988
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    3ff221 help in statistics https://tabserectilecheap.com/ - generic cialis online how much cialis pill cost https://tadaladilss.com/ - online cialis buy viagra kuala lumpur https://via1buynow.com/ - cheap viagra vente de viagra wa http://viagener2020.com/ - buy viagra
 โดย... 1986
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    972921 pfizer viagra priser https://viatrustedonline.com/ - generic viagra try it cheap viagra india http://vigraweuy.com/ - buy viagra viagraeshop https://cheapandbestonline20.com/ - buy viagra
 โดย... 1985
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cialis crise cardiaqu https://itcialis20.com/ - cialis italia acquisto cialis in italia38112 cash advance http://loansoloie.com/ - no fax payday loan payday advancecustom academic writing services https://tabserectilecheap.com/ - cialis cheap cialis
 โดย... 1976
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    gettingahardonwithviagra https://viagratodaybest.com/ - generic viagra viagra genericgeneric viagra 130 mg https://viagraviagra20.com/ - buy viagra buy generic viagra onlineviagra uso e dosi http://viagrayqdd.com/ - buy viagra viagra cheap
 โดย... 1982
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    444011 bajo costo viagra buy viagra
 โดย... 1987
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 cialis 20 posologi cheap cialis onlineenter site dose cialis cialis onlinecialis generika ohne wirkung buy cialis
 โดย... 1979
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d20811 cialis with 4 free viagra buying viagra on lineviagra difference viagra online
 โดย... 1984
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7511 viagra professional pfize viagra cheapo acheter cialis en paris cheap cialis onlinecialis 20 mg comprar generic cialis onlinelevitra cialis prices online cialis
 โดย... 1980
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ab5811 dove comprare cialis buy cialis
 โดย... 1986
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice Post Admin!! this is really very good Article. If you are facing any problem your Netflix account, Please call us today! netflix.com/activate enter code netflix activate device
 โดย... netflix activate device
3 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922211 viagra plus where to purchase viagra cheapcialis online cyprus cheap cialis onlinewow look it cialis on sale buy cialis
 โดย... 1986
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9411 price per pill of viagra viagra onlineviagra rapide generic viagra onlineviagra sales in athens greece buy generic viagravendo viagra chile generic viagra
 โดย... 1984
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 cialis spedizione anonima https://cia20online.com/ cialis transdermale http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1982
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d20831 viagra soft tabs at a store https://viagiowow.com/ das billige viagra kanada http://viagraaqwe.com/ viagra en andorre http://viagraeuw.com/ viagra for altitude sickness https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1987
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 mail order viagra soft http://vigraweuy.com/ viagra online paypal uk https://cheapandbestonline20.com/ cialis preis apotheke https://cia20online.com/
 โดย... 1977
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 viagra junk mail https://viagraviagra20.com/ buy generic viagra online http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1977
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 cialis le meilleur prix miami http://cialisuqpor.com/ cheapest cialis in uk more http://cialisuyew.com/
 โดย... 1978
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 online writing companies https://tabserectilecheap.com/ cialis identify https://tadaladilss.com/
 โดย... 1985
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 5 mg cialis keep you erect http://cialisuqpor.com/ only now cialis buy online http://cialisuyew.com/
 โดย... 1979
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 we use it viagra and diarrhea http://viagrayqdd.com/ is online generic cialis safe https://viaseptoday.com/ quadro di viagra di pillola https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1977
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 only here original viagra https://viagratodaybest.com/
 โดย... 1980
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 preis cialis 10 m http://ciaviagogogo.com/ viagra wirkung bei fra https://frviagrafrance.com/ cialis generico melhor preco https://itcialis20.com/ top cash advance 77060 http://loansoloie.com/
 โดย... 1988
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 cialis ou generique http://cialisuyew.com/ only for you cialis legal https://cialisverygoodn.com/ cialis with 80mg http://ciaviagogogo.com/ viagras generic name https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1985
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 business plan help edinburgh https://tabserectilecheap.com/ best place buy cialis online https://tadaladilss.com/ farmacia de tienda de viagra https://via1buynow.com/ viagra discount samples http://viagener2020.com/
 โดย... 1987
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 buy cialis oral jelly here https://viaseptoday.com/ viagra berbere https://viatrustedonline.com/
 โดย... 1977
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 viagra kop online https://frviagrafrance.com/ cialis levitra mieux https://itcialis20.com/
 โดย... 1985
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 i need viagra https://frviagrafrance.com/ where to buy generic cialis https://itcialis20.com/ top cash advance in FL http://loansoloie.com/
 โดย... 1978
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d20831 cheap coursework writing service https://tabserectilecheap.com/ cialis tadalafil costo https://tadaladilss.com/ viagra a 90 anni https://via1buynow.com/ i recommend female viagra http://viagener2020.com/
 โดย... 1975
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for sharing such valuable information. also, check this blog https://bit.ly/386yEmg
 โดย... Zac
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice Information , Thanks For The Great Content Get started to Install, Setup, Connect, Print from your 123 hp setup printers. Easy to Download driver & Printer software from HP Envy,HP Officejet,HP Officejet Pro,HP Deskjet Printer Setup Driver Installation For More Support 123.hp.com/Setup 123.hp.com/oj3830 123.hp.com/oj5740 123.hp.com/oj4650 123hp com/oj8049 123.hp.com/ojpro6968 123.hp.com/ojpro6970 123.hp.com/ojpro6978 123.hp.com/ojpro8600 123.hp.com/ojpro8710 123.hp.com/ojpro8720
 โดย... Printer Setup
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 wow rx online cialis http://cialisuqpor.com/ cialis in kapseln http://cialisuyew.com/
 โดย... 1986
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d20831 cialis 20mg original preis http://cialisooie.com/
 โดย... 1977
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    900c31 just try wwwcialiscom https://cia20online.com/ cialis delivered switzerland http://cialishhqoeur.com/ cialis and levitra online http://cialisooie.com/
 โดย... 1975
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d20831 coste de pastillas viagra http://viagrayqdd.com/
 โดย... 1979
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 crush cialis pills http://cialisuyew.com/ cheapest cialis generic canada https://cialisverygoodn.com/ buy cialis with e check http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1985
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 wie funktioniert viagra arbeit https://cheapandbestonline20.com/ cialis acheter forum https://cia20online.com/
 โดย... 1976
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    922231 where buy cialis https://viaseptoday.com/ viagra e hipertension arterial https://viatrustedonline.com/ viagra in pharmacy http://vigraweuy.com/ old do u have buy viagra https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1976
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    d20831 prix du viagra en tunisie https://via1buynow.com/ venta viagra capital federal http://viagener2020.com/ where can you get viagra https://viagiowow.com/
 โดย... 1984
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 viagra for women cream https://cheapandbestonline20.com/ cialis internet canada https://cia20online.com/ only here cialis in uk http://cialishhqoeur.com/
 โดย... 1986
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 dove non comprare viagra https://viatrustedonline.com/ buy viagra hong kong http://vigraweuy.com/
 โดย... 1980
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653511 viagra soft viagra cheapcomprar viagras por internet viagra generic
 โดย... 1977
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a311 cialis 20 mg tabletas cheap cialisvery good site viagra in india viagra generiquecialis en espaa can you get a payday loan self employed no fax payday loans
 โดย... 1985
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    e5a331 venta cialis soft mujer http://ciaviagogogo.com/ very good site viagra in india https://frviagrafrance.com/ enter site buy cialis now https://itcialis20.com/ payday loans from lenders only http://loansoloie.com/
 โดย... 1986
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wonderful article. It's very useful. As a home tuition service provider, I really appreciate your post. Thanks for sharing this with us. I find a very good website for the Singapore Tutors, You can visit this site. [url=https://singaporetuitionteachers.com/]Engaging Home Tuition[/url]
 โดย... Rashel Ahmed
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 cialis40mg orginal http://ciaviagogogo.com/ low cost viagra https://frviagrafrance.com/
 โดย... 1982
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d711 cialis offer cialis onlinewhat is viagra pills acheter viagra generique
 โดย... 1981
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    751831 cialis 20 ou 40 http://cialisuqpor.com/ cialis rel pour acheter http://cialisuyew.com/ farmacia di cialis mastercard https://cialisverygoodn.com/ try it cialis mail order http://ciaviagogogo.com/
 โดย... 1981
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    751811 buy 5 cialis pills buy generic cialiscialis pas cher en pharmaci online cialiscompare cialis prices uk buy generic cialiscialis 20mg en belgiqu buy cialis
 โดย... 1977
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db31 viagra free trial https://viagratodaybest.com/ viagra rennes https://viagraviagra20.com/ viagra vente libr http://viagrayqdd.com/ cialis generic risks https://viaseptoday.com/
 โดย... 1976
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    06db11 acheter viagra qualit buy viagraviagra generico sirve buy viagra onlinei need viagra samples canadian viagracialis generika testpackung buy generic cialis
 โดย... 1978
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://turbophoneno.sitelio.me/ turbophoneno.sitelio
 โดย... turbophoneno.sitelio
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440931 cialis how to use https://itcialis20.com/ interest rates on personal loans http://loansoloie.com/ business plan writer in houston https://tabserectilecheap.com/
 โดย... 1979
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    440911 30 day cialis cost cialis genericocash advance hurt credit faxless payday loanspersuasive speeches for sale buy cialis
 โดย... 1982
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7531 viagra uso prolungato https://viagratodaybest.com/ edad para tomar viagra https://viagraviagra20.com/ cost viagra turkey http://viagrayqdd.com/ cialis donde comprar online https://viaseptoday.com/
 โดย... 1976
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    5f7511 enter site viagra generic buy generic viagraviagra generic 50mg buy viagra onlineviagra generika kaufen foru canadian viagracheap cialis cipla buy cialis
 โดย... 1984
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0031 acheter viagra bas prix https://via1buynow.com/ visit web site best buy viagra http://viagener2020.com/ compraviagra soft https://viagiowow.com/
 โดย... 1976
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cc0011 effects of viagra on women cheap viagrafemale viagra samples free buy generic viagrapfizer brand viagra on sale cheap viagra
 โดย... 1976
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238931 personal loans nelspruit http://loansoloie.com/
 โดย... 1984
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    238911 installment loans in minutes payday advance
 โดย... 1978
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244831 viagra dosages frequency https://viagratodaybest.com/ cheap viagra 94 cents a pill https://viagraviagra20.com/
 โดย... 1983
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    244811 precio viagra soft envio generic viagraviagra generic pharmacy online buy viagra online
 โดย... 1988
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653511 viagra prices online europe generic viagraventa viagra espa241a buy cheap viagra onlinedetached retina viagra use viagra onlinewe like it cialis in stock cialis online
 โดย... 1986
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653531 eve online sons of viagra https://viagratodaybest.com/ viagra for women yahoo https://viagraviagra20.com/ viagra plus pills sweat http://viagrayqdd.com/ safe place buy cialis online https://viaseptoday.com/
 โดย... 1975
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    653511 peut acheter viagra belgique canadian viagracan i take viagra on flight generic viagrakjop viagra for menn viagra cheapwe use it soft gel cialis generic cialis
 โดย... 1976
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f31 generic cialis daily use https://itcialis20.com/
 โดย... 1976
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    dd9f11 effet secondaire cialis 20 mg cialis generico
 โดย... 1986
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 payday loan no guarantor needed http://loansoloie.com/ business plan writers san jose ca https://tabserectilecheap.com/ 20 mg cialis cut in half https://tadaladilss.com/
 โดย... 1982
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    7e9431 look here viagra label https://cheapandbestonline20.com/
 โดย... 1984
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 viagra in london shops http://viagrayqdd.com/ cialis 20mg lilly https://viaseptoday.com/
 โดย... 1984
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    price cialis vs viagra http://viagrayqdd.com/ - buy viagra viagra online pharmacycialis low dose cost https://viaseptoday.com/ - online cialis cheap cialis
 โดย... 1985
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    f4d731 where from buy viagra http://viagrayqdd.com/ the best place to buy cialis https://viaseptoday.com/
 โดย... 1980
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    viagra gunstig kaufen http://vigraweuy.com/ - viagra generic viagra genericel viagra y el alcohol https://cheapandbestonline20.com/ - viagra cheap buy viagra online
 โดย... 1984
2 มกราคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702