๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86    หน้าถัดไป >

 โดย... HOW TO RAGISTER YOUR DEVICE
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    First and foremost, turn on your SMART-TV. It's a simple process to get your Amazon Prime video on your phone or tablet. Click the enter button at amazon.com/mytv input. Your Amazon Prime account will be activated here, and you will be able to stream web series, movies, and videos with ease. Go to the sign-in option after you've opened the app. You'll discover a code; go to your website and copy the code on your phone or computer. Now type the snap and code the input selection. A notification will appear on your television. Enjoy marathon viewing of your favourite shows. amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.de/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code
 โดย... amazon.com/mytv
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Using the Amazon myTV code in amazon.com/mytv or Primevideo.com/MYTV, you may easily enrol any device such as a SMART-TV, Android television, or Android apparatus with prime movies. Despite the name, Prime Video isn't exclusive for Amazon Prime subscribers. Prime Video provides two levels of service: While anybody can buy and rent media, Amazon Prime members have access to unlimited free streaming of many of these films and shows. Despite the fact that tens of thousands of videos are available as part of Amazon Prime membership, many more videos from the Prime Video catalogue are only available by renting or purchasing them. You're all set. amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code amazon.com/mytv enter code
 โดย... amazon.com/mytv
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    In the meantime, I wondered why I couldn't think of the answer to this simple problem like this. Your article is an article that gives the answer to all the content I've been contemplating. 메이저토토사이트 https://remarka.kz/
 โดย... 메이저토토사이5
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon 먹튀검증업체 I would like to write an article based on your article. When can I ask for a review?!
 โดย... 먹튀검증업체
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Thanks rent a car in karachi
 โดย... saa
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Disney+ is a new ad-free streaming service that includes a variety of original feature films, documentaries, live-action and animated series, and short-form content, as well as unprecedented access to an incredible library of film and television entertainment from Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, and other studios. disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin disneyplus.com/begin
 โดย... disneyplus.com/begin
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you have your product key and you want to activate and set up Office, then you need to go to office.com/setup and install the setup. office.com/setup | Mcafee.com/activate |
 โดย... Eva
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We are Auckland based top home furnishings services provider. We understand the importance of the look of a home curtains and blinds and prioritize our customers' needs first. That's why you can get our top quality services at an affordable price. We offer a wide range of curtains and blinds at Gargi Home Furnishings including eyelet curtains to roller blinds. We are capable of dealing with different types of curtains and blinds..
 โดย... Jackie Blese
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin Express is an application that is used to easily update maps as well as software. This can be used to sync with garmin connect and register your device. The software garmin.com/express can be downloaded from official garmin site. You will get options to download for Windows and for Mac as well.
 โดย... Prainst Leanch
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... activate
4 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    i am addicted to computer games that is why i bought a gamecube for me and my brother,, moonrock cartridge
 โดย... mtom
3 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your writing taste has been amazed me. Your article has truly piqued my interest. I like to suggest our blog about When You Will Die. If you follow a healthful lifestyle and do not have a particular disorder, you can live for years.
 โดย... ALEX LAMBERT
3 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'm planning to go home and do this today, 스포츠토토사이트 and I'm so nervous that I can't sleep, but I'm going to sleep. Good night. Sweet dreams.
 โดย... 스포츠토토사이5
3 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Game developers have continuously created new games that are extremely friendly to your life spider solitaire
 โดย... Kenzo
3 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you have your product key and you want to activate and set up Office, then you need to go to office.com/setup and install the setup. https://epoffic-comsetu.com/ https://emcafe-comactivat.com/
 โดย... Eva
3 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Bespoke Packaging Boxes
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cannabis finds a great sand huge use in human life due to its qualities and beneficial nature which brings a lot of purposes for its use.Window Gable BoxesFor medication, in some treatments, there is no comparison of cannabis products with such great healing powers.
 โดย... Window Gable Boxes
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    In order to make yourself more comfortable and look absolutely stunning! This will make things better and get you the most popular one out there. Freddie Mercury Jacket | Walking Dead Costume Jacket
 โดย... Sarah James
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very interesting points you have observed , regards for putting up. login joker123
 โดย... YZ
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The way you write, you are really a professional blogger.:~,-’ https://mp3cutterpro.com/en/audio-converter
 โดย... om,m,
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    781bettinghjfjhfkfhhttps://www.bugaboo.tv/movie
 โดย... 781betting
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    780betting It's good information. https://www.bugaboo.tv/movie
 โดย... 780betting
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... pg slot ทดลองเล่น
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... pg slot demo
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... คาสิโนเครดิตฟรี
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... money train 2
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    click me my name money train 2 คลิกเพื่ออ่านต่อ
 โดย... money train 2
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for this brief explanation and very nice information. I am very enjoyed this blog. it's an informative topic. mcafee.com/activate | mcafee.com/activate | Office.com/setup
 โดย... Norain
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always useful to read through content from other authors and use something from other sites. 메이저안전놀이터
 โดย... 메이저안전놀이5
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Vlone Clothing Discover Products From VLONE Merch Official® Website. Shop Hoodies, Shirts, Jackets, Vlone Friends. ? FAST DELIVERY ? Amazing DISCOUNTS. https://vlonemerchofficial.com
 โดย...
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You can now generate the Prime Video verification code for your Roku TV by following the instructions in this write-up. You can also register your device viawww.amazon.com/mytv.The steps in the blog's procedures are simple. If you have any questions, please contact Amazon customer service. amazon.com/code paypal login www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv login amazon.com/code www.amazon.com/code amazon.com/us/code amazon.com/us/code garmin.com/express amazon.com/redeem
 โดย... amazon.com/code
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. 메이저놀이터추천
 โดย... 메이저놀이터추4
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Learn the quick and easy-to-follow steps that are important to use the capital one login account. You also get the information related to the capital one credit card login account. The amazon codes include amazon promo code, amazon.com/code, amazon promotion code, amazon discount code, amazon prime code, and so on.
 โดย... jazz
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Quickpayportal - pay your medical bills Quick Pay Portal Login
 โดย... Quickpayportal
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    For getting instant Assignment Help , you can check our website and order assistance. Assignments are written on a priority basis and delivered to you without any delay. If you choose our writing services then you will have thousands of other advantages as well.
 โดย... David.anderson0159@gmail.com
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If your assignments are stacking up and the deadline is approaching, please take the help of our experts. We know how exhausting it can be to manage so many tasks at once. No reasonable individual can deny the importance of tasks in an academic career, no matter how demanding they may seem. Hence, we offer [url=https://www.greatassignmenthelp.com/ca/]assignment help[/url] in Canada by composing tasks to aid students in self-study and to clarify their understanding of any subject. Regardless of how essential assignments are for academic performance, students confront numerous obstacles in completing them on time for various reasons.
 โดย... David.anderson0159@gmail.com
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your article was very impressive to me. It was unexpected information,but after reading it like this Kèonhàcái, I found it very interesting.
 โดย... Kèonhàcái
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    It’s very informative and you are obviously very knowledgeable content on your site. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content, thanks for sharing https://www.racesite.pro/
 โดย... racesite.pro
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I like reading a post that can make people think. Also, thank you for allowing for me to comment! 파워볼게임
 โดย... powerball365.info
2 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for Nice and Informative Post. This article is really contains lot more information about This Topic. 410 massachusetts avenue, indianapolis, in 46204
 โดย... 410 massachusetts avenue, indianapolis, in 46204
1 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    very nice post, i absolutely adore this web site, keep on it joker388
 โดย... motm
1 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for the informative article. Your writing style is interesting. I liked how you explained and I really enjoyed reading this post. ufabet168
 โดย... ufabet168
1 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    wells fargo login, you need to get yourself enrolled via your computers or mobile devices in the organization’s online platform. This enables you to maintain and manage your bank account with extremely secure online access. Let’s go through the steps involved in the #WellsFargologin procedure. venmo login, a platform owned by the parent company PayPal is widely used for making peer-to-peer transactions. Whether you wish to split the dinner bill, pay your tuition fee, or shop at a store, with Venmo you can make online payments instantly. In case you are not aware of how Venmo works and how to carry out the #VenmoLogin process. As one of the biggest e-commerce businesses around the world, in the leadership of Jeff Bezos, Amazon is in its prime right now as they are providing their services to every corner of the world. www.amazon.com/mytv www.amazon.com/mytv enter code www.amazon.com/mytv login The ebay login official Website is the most famous and important auction webshop on the internet. Also one of the most visited online shopping sites. We are intend to provide help for issues you may encounter when attempting to log in to your bittrex login trading account on the Bittrex app. coinbase login is the easiest and most trusted place to buy, sell, and manage your digital currency. This update includes bug fixes and performance improvements. The paypal login account is a dimensions used platform for processing the payment medium for the new dimensions of the digital era. The PayPal login in offers the secured transferring platform to individuals and small organizations along with low-cost services. quickbooks login makes online accounting easy. Log in to your QuickBooks Online account to keep track of the money you spend and to see how much money you are making.
 โดย... jazzy
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I was recommended this blog by my cousin. I am no longer positive whether or not this publish is written via him as no one else understand such exact approximately my trouble. You are amazing! Thank you! amazon quiz english stories collection english stories app
 โดย... gourideb
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. 안전놀이터
 โดย... Sk
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    cheers for such a great blog. Where else could anyone get that kind of info written in such a perfect way? I have a presentation that I am presently working on, and I have been on the look out for such information. thc vape juice in bahrain
 โดย... omm
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    To activate Trend micro, make sure you already have an activation code that you’ll probably enter on the www.trendmicro.com/activate .Canon Pixma TS3322 comes with a replaceable 2-Cartridge FINE Hybrid Ink System, including an uplifted version with Wireless Connect in use, a Paper Tray on the rear side that enables reloading plain and photo paper effortlessly fast. ij.start.cannon/ts3322
 โดย... https://www.trendmicrocomactivate.com/
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Canon Pixma TS3322 comes with a replaceable 2-Cartridge FINE Hybrid Ink System, including an uplifted version with Wireless Connect in use, a Paper Tray on the rear side that enables reloading plain and photo paper effortlessly fast.
 โดย... https://istartsetup.com/ij-cannon-ts3322
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I have been looking for articles on these topics for a long time. 메이저놀이터 I don't know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day
 โดย... 메이저놀이터
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    To activate Trend micro, make sure you already have an activation code that you’ll probably enter on the trendmicro
 โดย... https://www.trendmicrocomactivate.com/
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I've been searching for hours on this topic and finally found your post. Tàixỉu, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?
 โดย... Tàixỉu
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | www.office.com/setup and follow the on-screen instructions | camps.intuit.com | camps.intuit.com | www.trendmicro.com/activate
 โดย... amelia
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & help other users like its aided me. Good job. rental car in karachi
 โดย... sam
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    What is the name of a hip hop song with continual wolf whistles? health and fitness
 โดย... motm
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://userkaspersky.com userkaspersky
 โดย... userkaspersky
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://purchasedkaspersky.sitelio.me purchasedkaspersky
 โดย... purchasedkaspersky
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Someone necessarily help to make significantly articles I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? Visit my site :: 대구오피
 โดย... bamgosoocom
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice work always aims at conducting research. When looking for CIPD assignment writing service to give yourself a little bit of more chance and this could be your best bet. Well this has not been done like aiming to write CIPD assignments for students.
 โดย... Gane Amna
31 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The durability and high strength of our lipstick packaging will allow you to easily ship your cosmetics over long distances.cosmetic box manufacturers
 โดย... cosmetic box manufacturers
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The durability and high strength of our lipstick packaging will allow you to easily ship your cosmetics over long distances.cosmetic box manufacturers
 โดย... cosmetic box manufacturers
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote. microsoft365.com/setup | allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Go through the canon.com/ijsetup | canon.com/ijsetup | solutions.brother.com/windows | www.office.com/setup and follow the on-screen instructions webpage,e, click Set Up and start the Canon ij printer setup process.
 โดย... ethan
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Office is a versatile range of products that help you to complete a task with less effort, complete office.com/setup procedure. As soon as you are done with the download and setup, the previous step is to trigger the Office Subscription. office.com/setup | office.com/setup
 โดย... ray7448
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    i really like this blog and information which you provide in this blog, thanks. AOL Mail Login | yahoo mail login
 โดย...
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really enjoyed this site. This is such a Great resource that you are providing and you give it away for free. temple run
 โดย... loka
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    What an interesting story! I'm glad I finally found what I was looking for Kèohay.
 โดย... Kèohay
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Escort Service in Agra
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Escort Service in Allahabad
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Skype Login application considered for video calling across the globe. Be it with friends or family or with your colleagues, This application makes it possible to connect and do video chat or conferencing, wherever you are. Cox webmail Login | canon.com/ijsetup | cannon/ijsetup
 โดย... Skype Login
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Go through ij.start.canon/ts3122 and download the latest full driver & software package for PIXMA TS3122.
 โดย... ij.start.canon/ts3122
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    href="https://istartsetup.com/ij-canon-ts3122/">ij.start.canon/ts3122 and download the latest full driver & software package for PIXMA TS3122. This model supports Laptop, PC, and mobile printing, including windows and mac both operating systems ..ij.start canon | ij.start.canon | Mcafe.com/activate | Microsoft365.com/setup
 โดย... Tom Cook
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    href="https://istartsetup.com/ij-canon-ts3122/">ij.start.canon/ts3122 and download the latest full driver & software package for PIXMA TS3122. This model supports Laptop, PC, and mobile printing, including windows and mac both operating systems ..ij.start canon | ij.start.canon | Mcafe.com/activate | Microsoft365.com/setup
 โดย... Tom Cook
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    If some one wants to be updated with latest technologies therefore he must be visit this web page and be up to date everyday.
 โดย... 1983
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... harvard medical school
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... harvard medical school
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Brachial Plexus Injury Case File Radial Nerve Injury Case File Wrist Fracture Case File Carpal Tunnel Syndrome Case File Shoulder Dislocation Case File Posterior Hip Dislocation Case File Anterior Cruciate Ligament Rupture Case File Common Fibular Nerve Injury Case File Deep Venous Thrombosis Case File Achilles Tendon Rupture Case File Superior Vena Cava Syndrome Case File Breast Cancer Case File Atrial Fibrillation/Mitral Stenosis Case File Pulmonary Embolism Case File Pneumothorax Case File Coronary Artery Disease Case File Inferior Epigastric Artery Case File Inguinal Hernia Case File Gallstones Case File Small Bowel Mesenteric Angina Case File Acute Appendicitis Case File Pancreatitis Case File Cirrhosis Case File Peptic Ulcer Disease Case File Perinephric Abscess Case File Suprarenal Gland Tumor Case File Greater Vestibular (Bartholin) Gland Abscess Case File Testicular Cancer Case File Metastatic Cervical Cancer With Ureter Obstruction Case File Ectopic Pregnancy Case File Benign Prostatic Hyperplasia Case File Ureteral Injury at Surgery Case File Prolapsed Lumbar Nucleus Pulposus Case File Herpes Zoster Case File Meningitis Case File Recurrent Laryngeal Nerve Injury Case File Carotid Insufficiency Case File Torticollis Case File Metastatic Scalene Node Case File Bell Palsy Case File Trigeminal Neuralgia Case File Oculomotor Nerve Palsy Case File Cephalohematoma Case File Epidural Hematoma Case File Salivary Stone Case File Berry Aneurysm Case File Middle Ear Effusion Case File Sinusitis Case File Recurrent Tonsillitis Case File Emergency Tracheostomy Case File Epistaxis Case File Dental Abscess/Ludwig Angina Case File Lacrimal Sac Enlargement Case File Hydrocephalus Case File Knee Injury Case File Peritoneal Irritation Case File Rotator Cuff Tear Case File Thoracic Outlet Syndrome Case File Intravenous Anesthesia Case File Inhalation Anesthetics Case File Local Anesthetic Infiltration Case File Muscle Relaxants (Neuromuscular Junction Blockers) Case File Application of Basic Science to Anesthesia Case File Basic Machine Checkout Case File Introduction to Patient Monitoring Case File Management of Fluid and Electrolytes Case File Preoperative Evaluation Case File Anesthesia for the Healthy Patient Case File Anesthesia for Emergency Appendectomy Case File Anesthesia for Elderly Patient with Hip Fracture Case File Anesthesia and the Obese Patient Case File Anesthesia for Lower Extremity Surgery (Peripheral Nerve Block) Case File Outpatient Anesthesia for Carpal Tunnel Release Case File Preoperative Assessment of the Patient with Heart Disease Case File Severe Aortic Stenosis in Non-Cardiac Surgery Case File Anesthetic Management of Abdominal Aortic Aneurysm Case File Automatic Implantable Cardiovertor Defibrillator Case File Pulmonary Hypertension Case File Mitral Stenosis for Non-Cardiac Surgery Case File Management of a Patient on Cardiopulmonary Bypass Machine Case File Protamine Reaction in a Patient Undergoing Vascular Surgery Case File Anesthesia in a Patient with Reactive Airways Case File Chronic Obstructive Pulmonary Disease Case File Thoracoscopic Lung Resection Case File Anterior Mediastinal Mass Case File Craniotomy for Brain Mass Excision Case File Subdural Hematoma Case File Anesthesia for Intracranial Aneurysm Case File Myasthenia Gravis/Multiple Sclerosis Case File Autonomic Hyperreflexia Case File Appendectomy in the Pregnant Patient Case File Routine Cesarean Section and Local Anesthetic Toxicity Case File Pregnant Patient with Eclampsia for Emergency Cesarean Section Case File Placental Abruption Case File Strabismus Surgery Case File Inhaled Foreign Body, Pediatric Patient with a Hemoglobinopathy Case File Tonsillectomy/Sleep Apnea/Hemorrhage Case File Pyloric Stenosis Case File Complications of Laparoscopy Case File Pheochromocytoma Case File The Burned Patient Case File The Patient with Blunt Trauma Case File Penetrating Trauma and Massive Transfusion Case File Cases Outside the Operating Room Case File The Patient with Intraoperative Awareness Case File Delayed Emergence Case File Basic MAC/Anesthesia for Cataract Surgery Case File Anesthesia for Renal Transplantation Case File Hypotension in the Post-Anesthesia Care Unit Case File Hypoxemia in Recovery Room after Thyroidectomy Case File End of Life/Ethics in Anesthesia Case File Sickle Cell Disease Case File Ribavirin and Influenza Case File Methotrexate and Folate Metabolism Case File Folic Acid Deficiency Case File Human Immunodeficiency Virus Case File Herpes Simplex Virus/Polymerase Chain Reaction Case File Hyperthyroidism/Steroid Messenger Regulation of Translation Case File Cystic Fibrosis Case File Erythromycin and Lyme Disease Case File Pelvic Inflammatory Disease Case File Oncogenes and Cancer Case File Thalassemia/Oligonucleotide Probe Case File Fragile X Syndrome Case File Anaerobic Metabolism Case File Thiamine Deficiency Case File Cyanide Poisoning Case File Carbon Monoxide Poisoning Case File Malignant Hyperthermia Case File Biochemistry Pancreatitis Case File Acute Fatty Liver in Pregnancy Case File Rhabdomyolysis Case File Type II Diabetes Case File Hemolytic Anemia Case File Fructose Intolerance Case File Irritable Bowel Syndrome Case File Somogyi Effect Case File Myocardial Infarction Case File Tay-Sachs Disease Case File Sanfilippo Syndrome Case File Hypercholesterolinemia Case File Biochemistry Gallstones Case File NSAID-Associated Gastritis Case File Cholestasis of Pregnancy Case File Statin Medications Case File Hypertriglyceridemia (Lipoprotein Lipase Deficiency) Case File Starvation Case File Cirrhosis Case File Phenylketonuria (PKU) Case File Anorexia Nervosa Case File Acetaminophen Overdose Case File Vegetarian Diet - Essential Amino Acids Case File Cobalamin Deficiency (Vitamin B12) Case File Gout Case File Porphyria (Acute Intermittent Porphyria) Case File Hypothyroidism Case File Diabetes Insipidus Case File Acromegaly Case File Menopause Case File Addison Disease Case File Cushing Syndrome Case File Hyperparathyroidism Case File Anterior St Elevation Myocardial Infarction (STEMI) Case File Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI) Case File Cardiogenic Shock Case File Chronic Stable Coronary Artery Disease Case File Peripheral Arterial Disease Case File Acute Aortic Valve Regurgitation Case File Chronic Aortic Valve Regurgitation Case File Hypertrophic Cardiomyopathy Case File Acute Pericarditis Case File Severe Aortic Stenosis Case File Atrial Fibrillation Case File Bradycardia Case File AV Nodal Reentrant Tachycardia Case File Sudden Cardiac Death Case File Wide Complex Tachycardia Case File Acute Decompensated Heart Failure Case File Advanced Heart Failure and Transplantation Case File Cardiomyopathies Case File Chronic Heart Failure Case File Acute Right Ventricular Failure Complicating Myocardial Infarction Case File Chest Pain, Undifferentiated Case File Syncope Case File Approach to the Patient with Chronic Dyspnea Case File Cardiac Risk Assessment Prior to Noncardiac Surgery Case File Preventive Cardiology Case File Adult Congenital Heart Disease Case File Acute Type A Aortic Dissection Case File Infective Endocarditis Case File Cardiology Pulmonary Hypertension Case File Hypertension Case File Early Awareness of Critical Illness Case File Transfer of the ICU Patient Case File Scoring Systems and Patient Prognosis Case File Hemodynamic Monitoring Case File Vasoactive Drugs and Pharmacology Case File Imaging in Critical Care Case File Ethics in Critical Care Case File Airway Management/Respiratory Failure Case File Ventilator Management Case File Respiratory Weaning Case File Asthmatic Exacerbation Case File Noninvasive Methods of Ventilator Support Case File DVT/Pulmonary Embolism Case File Acute Coronary Syndrome Case File Cardiac Arrhythmias Case File Acute Cardiac Failure Case File Meningitis/Encephalitis Case File Antimicrobial Use in ICU Case File Sepsis Case File Sepsis in the Immune Compromised Patient Case File Gastrointestinal Bleeding Case File Acute Liver Failure Case File Acute Kidney Injury Case File Acid-Base Abnormalities Part I Case File Acid-Base Abnormalities Part II Case File Fluid/Electrolyte Abnormalities Case File Traumatic Brain Injury Case File Blunt Trauma Case File Trauma and Burns Case File Altered Mental Status Case File Status Epilepticus Case File Stroke Case File Multiorgan Dysfunction Case File Endocrinopathies in the ICU Patient Case File Eclampsia Case File Critical Care and Obstetrical Issues Case File Poisoning Case File Pain Control and Sedation Case File Post-Resuscitation Management in the ICU Case File Postoperative Care in the ICU Case File Hemorrhage and Coagulopathy Case File Nutritional Issues in the ICU Case File Streptococcal Pharyngitis (\"Strep Throat\") Case File Myocardial Infarction, Acute Case File Emergency medicine atrial fibrillation case file Regular Rate Tachycardia Case File Diabetic Ketoacidosis Case File Severe Sepsis Case File Hemorrhagic Shock Case File Penetrating Trauma to the Chest, Abdomen, and Extremities Case File Extremity Fracture and Neck Pain Case File Anaphylaxis Case File Acute Exacerbation of Asthma Case File Facial Laceration Case File Rabies/Animal Bite Case File Emergency Medicine Stroke Case File Emergency Medicine Syncope Case File Emergency Medicine Pulmonary Embolism Case File Hypertensive Encephalopathy Case File Acute Abdominal Pain Case File Swallowed Foreign Body Case File Intestinal Obstruction Case File Acute Diarrhea Case File Nephrolithiasis Case File Acute Urinary Retention Case File Acute Pelvic Inflammatory Disease Case File Bell Palsy (Idiopathic Facial Paralysis) Case File Emergency Medicine Ectopic Pregnancy Case File Hyperemesis Gravidarum and OB Emergencies Less than 26 Weeks’ Gestation Case File Fever Without a Source in the 1- to 3-Month-Old Infant Case File Red Eye Case File Bacterial Meningitis Case File Seizure Induced by Traumatic Brain Injury Case File Emergency Medicine Altered Mental Status Case File Transient Synovitis Case File Febrile Seizure Case File Low Back Pain Case File Bacterial Pneumonia Case File Emergency medicine gastrointestinal bleeding case file Congestive heart failure/pulmonary edema case file Cocaine intoxication case file Acetaminophen toxicity case file Sickle cell crisis case file Frostbite and hypothermia case file Submersion injury case file Headache case file Heat-related illnesses case file Lightning and electrical injury case file Transfusion complications case file Scrotal pain case file Trauma and extremes of age case file Dysfunctional uterine bleeding case file Noncardiac chest pain case file Hyperkalemia due to renal failure case file Acute pyelonephritis case file Airway management/respiratory failure case file Ethanol withdrawal case file Anti-muscarinic toxidrome case file Skin and soft tissue infections case file Rash with fever case file Adult male health maintenance case file Dyspnea (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) case file Joint pain case file Prenatal care case file Well-Child Care case file Allergic disorders case file Tobacco use case file Medical ethics case file Geriatric anemia case file Family medicine acute diarrhea case file Health Maintenance in Adult Female Case File Musculoskeletal Injuries Case File Skin Lesions Case File Hematuria Case File Thyroid Disorders Case File Labor and Delivery Case File Electrolyte Disorders Case File Geriatric Health Maintenance Case File Upper respiratory infections case file Chest Pain Case File Chronic kidney disease case file Vaginitis case file Lower gastrointestinal bleeding case file Pneumonia Case File Major Depression Case File Postpartum care case file Congestive heart failure case file Family Planning-Contraceptives Case File
 โดย... harvard medical school
30 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    if you want to expose your keywords to the top , think about backlinks first For exact consultation, please contact the 구글광고대행
 โดย... 구글광고대행
29 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Office is a versatile range of products that help you to complete a task with less effort, complete office.com/setup procedure. As soon as you are done with the download and setup, the previous step is to trigger the Office Subscription. office.com/setup | office.com/setup
 โดย... ray7448
29 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    To activate Trend micro, make sure you already have an activation code that you’ll probably enter on the www.trendmicro.com/activate .Canon Pixma TS3322 comes with a replaceable 2-Cartridge FINE Hybrid Ink System, including an uplifted version with Wireless Connect in use, a Paper Tray on the rear side that enables reloading plain and photo paper effortlessly fast. ij.start.cannon/ts3322
 โดย... https://www.trendmicrocomactivate.com/
29 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://newkaspersky.com newkaspersky
 โดย... newkaspersky
29 กรกฎาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702