๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    Nice to see your post. Wonderful and deep post you’ve written here. That’s truly has added a lot to our knowledge about this topic. Have a more successful day. Your post. Wonderful and deep post you’ve written here. That’s truly has added a lot to our knowledge about this topic. Have a more successful day. Absolutely great post here. It has a lot of key elements that truly make it work. Have more success in your journey. Really very happy to say, your post is very interesting to read. I don't want to stop myself to say something about it. You’re doing a great job. Keep it up data structure assignment help - entrepreneurship assignment help - history assignment help
 โดย... Linda
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    An intriguing discussion may be worth comment. I’m sure you should write much more about this topic, may well be described as a taboo subject but generally folks are too little to chat on such topics. An additional. Cheers 토토사이트
 โดย... 토토사이트
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________________________________________________________ ________________________________ 2021 _________________Slotonline __________________________________ ________________________LIVE22 _____________________________________________________slot game_______ ________________ ____________________________________________________________ ________________________________________________________________ 200 _________ 200 _______________ __________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ LIVE22_______________ __________________________________ 5 ____________ __________________________________________________________________LIVE22 ___________________ ________________________________________________ IOS ____ ANDRIOND __________________ ______________________________________ 24 _______ __________________ _____________________________________ ____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ______________LIVE22SLOT___________________-___ AUTO_____________________________ _____________________AUTO_____________________________________________________________ __________________ ____________________slot vip_________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________slots casino _____________________________________________ ________Promotion_______________ 24 _______ _______________________________________ ______________________________________ LIVE22
 โดย... 1976
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


   
Nike Air Jordan

Jordan Shoes

Jordans Shoes

Yeezy 350 V2

Adidas Yeezy

Yeezy

Yeezy 700

Yeezy

Nike Outlet

Yeezy Shoes

UNC Jordan 1

Jordan 13

Jordan AJ 1

Yeezy Foam Runner

Nike Outlet

Nike Outlet

AJ1

Yeezy Supply

Yeezy Zebra

Jordan 1 Low

Air Jordans

Pandora Charms

Adidas UK

Nike Store

Adidas Yeezy Official Website

Yeezy 350

Jordan 1

Nike Outlet

YEEZY SUPPLY

Pandora Charms

Nike Shoes

Nike Outlet

Pandora Outlet

Jordan Shoes

Air Jordan 4

Pandora Jewelry

Pandora Rings

Pandora Bracelets

Adidas Yeezy

Yeezy

Pandora Charms

Nike Outlet

Adidas Yeezy

Air Max 720

Nike Air Max 270

Air Jordan 11

Air Force 1

Air Jordan 1

Nike Jordans

Jordan 1s

Pandora UK

Nike Jordan 1

Jordan 1

Yeezy Slides

Nike Air VaporMax

Nike Vapormax Flyknit

Air Jordan 1 Mid

Adidas yeezy

Yeezy Shoes

Adidas Yeezy

Yeezy 350

Nike Shoes

Nike Outlet

Yeezy

NFL Shop Official Online Store

Nike UK

Yeezy

Yeezy 350
 โดย... basas
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Besides the QuickBooks Desktop Benefits technical bottlenecks in the form QuickBooks Error 3371 can’t be prevented, caused by external issues. To resolve error code. How to Fix QuickBooks Error Code 3371
 โดย... Fix QuickBooks Error Code 3371
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    QuickBooks Payroll Software has emerged as one of the best payroll and accounting software for small and medium businesses. However, often users face the below-mentioned. How to Fix QuickBooks Error Code 12031
 โดย... Fix QuickBooks Error Code 12031
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    For getting instant Assignment Help , you can check our website and order assistance. Assignments are written on a priority basis and delivered to you without any delay. If you choose our writing services then you will have thousands of other advantages as well.
 โดย... David.anderson0159@gmail.com
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi there! Do yoou use Twitter? I'd like to follow you if that would bbe ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts. http://cse.google.am Nick (Nick)
 โดย... 1980
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    PG SLOT ________________ _______ ________ __________________ pgslot.us PGSLOT
 โดย... 1986
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    PG SLOT ________________ _______ ________ __________________ pgslot.us PGSLOT
 โดย... 1977
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    PG SLOT ________________ _______ ________ __________________ pgslot.us PGSLOT
 โดย... 1985
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______ ______ _________
 โดย... 1989
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'm truly surprised about the information you give in your articles. I should state am especially overpowered by your entire story. It is difficult to get ij.start.cannon
 โดย... ROSS
20 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________ _________ _________________ _______ _______ _________________ _________________ ________________________ ________ ___ __________________________________ ___________ ____-___ ______________________________ ____________ ____________________ ________ _______________________ _______________________________________________ ________________ ______________________________ __________________________ OTP (One Time Password) ________
 โดย... 1987
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hue Digital Solutions is a Creative Agency based up in India. Being the best seo company in gurgaon, we have delivered huge success to businesses in NCR. Our team has also been known as the best seo company in jaipur since we have delivered amazing result in jaipur as well.We like to be counted among the people who provide best seo services in noida, seo services noida and help businesses reach heights. Want to hire one of the best seo company in chandigarh? Get in touch with our team and make our website flourish with leads now! Get in touch with a unique seo agency in delhi who provides best seo services in hyderabad now!
 โดย... Mciheal
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Bluetyga is one of the best dealers of stripped joggers and mens track pants. We ensure the best quality of fabric of our Cotton track pants for men. Visit our website now to see our collection of Cotton joggers for men now!
 โดย... Mciheal
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Itzeazy offers all services related to birth certificate, driving license and helps you live life in ease. Contact us regarding information for: NOc for vehicle Mumbai, NOC for car Mumbai. Itzeazy offers all services related to birth certificate, driving license and helps you live life in ease. Contact us regarding information for: NOC for bike Mumbai, NOc for vehicle pune, NOC for bike pune,
 โดย... Mciheal
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    RIV Worldwide brings for you a plan to fulfil all your shipment needs. Contact the experts for: air freight services. We are the best Air Freight Forwarder, and promise to work for project cargo shipping. We are also known as one of the best Ocean Freight Shipping Companies ocean freight forwarder, best sea freight companies, warehousing and distribution companies. Get a free quote from one of the Best Supply Chain Companies now!
 โดย... Mciheal
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The backbenchers is one of the best corporate gifts suppliers in delhi, corporate gifts manufacturers in delhi, best corporate gifting companies, corporate gifts manufacturer, corporate gifting companies in delhi ncr. We have a vast range of products ranging from customized laptop sleeves to customized table organizers. Our quality of goods has enables us to serve high profile clients. Contact us for your query now!
 โดย... Mciheal
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Looking for a authentic and real store to buy genuine and original indian spices? Buy Indian Spices Online and get the guarantee of getting best quality spices online, buy organic spices online, buy indian spices, buy herbs and spices online from Earthatva and guarantee for quality! We offer best in class services. Visit to shop spices online
 โดย... Mciheal
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    JK offset is one of the best corporate gifting companies in delhi. They are also one of the best offset printing press in Delhi. We have a track record of completing orojects in defined time. Vusut us for magazine printing in delhi now!
 โดย... Mciheal
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Kismat Guru is one of the finest astrologers you can ever meet. They offer various courses like [url=https://kismatguru.com/numerology-course-in-delhi/]best numerology course in delhi[/url], [url=https://kismatguru.com/numerology-course-in-delhi/]numerology course in delhi[/url], [url=https://kismatguru.com/numerology-course-in-delhi/]professional numerology course[/url]. Enroll for virtual [url=https://kismatguru.com/numerology-course-in-delhi/]numerology classes[/url] with the at attractive rates now!
 โดย... Mciheal
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Mciheal
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Looking for online writing assignments? We provide Online assignment help service for students. We have been catering to the brand alliance needs of the students. I recommend you to visit our website to get the best help for your best assignment service.
 โดย... Joseanthony
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... magicjack login
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Want to test your PayPal order form before it goes live? In this article, we’ll show you how to set up and create test PayPal transactions for your forms. PayPal login
 โดย... Paypal Login Page
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    AOL mail is a web portal from Verizon Media that grew in popularity in the 90s. Today, its popularity is on the decline and young Internet users are more attracted to Google’s Gmail email platform. But, it does mean that AOL has become obsolete, but it is actually thriving and many loyal users are constantly & hellip Continue reading How to Configure AOL Mails to Outlook Account? aol mail login
 โดย... aol login
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    PG SLOT ______slot online ________________ ______________________ ____________ _________pg___________________________________ ___________________________________ ______________________ _________________ ____________________ ___________ ________ _____ __________________ _____________________________________ ________________________ _____________________ 15 ______ _________ ___________________________________
 โดย... 1975
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    best fantasy cricket app Instant Bank Withdrawal Fantasy Power 11 app is available only for the Android Platform Play Cricket and Win Money find the Best Fantasy Cricket tips only at Fantasy Power 11.
 โดย... Best fantasy cricket app
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Chase offers to view the Chase credit card statement online to all its online banking users. A credit card statement includes the details about all the transactions that have been made by you on the monthly or weekly basis. You can see the total expenditure of your credit card once you download it on your device. Facebook Login | Facebook Login | paypal credit card | paypal credit card | Unblocked Games | Facebook Login | unblocked games66 | Amazon Prime Login | Square Login | Square Login | gmail login | Gmail Login | Square Login | Gmail SignIn | Gmail Login | Facebook Login | Tubi.tv/activate | Tubi.tv/activate | garmin connect logins | Router Login | office.com/setup | US Bank Login | PayPal Login | PayPal Login | Fidelity Login | TD Bank Routing Number | Facebook Login | Etrade Login | Etrade Login | Etrade Login | Cash app Card | Cash app Card | Etrade Login | snapchat login | aol mail login | amazon.com/code | Steam Gift Cards | aol mail login | citi card login | Google pay | Google pay | Amazon Chime Login | Amazon Chime Login Amazon Prime Video Login AMAZON KDP Facebook login Amazon Prime Music | amazon.com/code | amazon.com/code | amazon.com/code | amazon customer service | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | RBC Online Banking Login | BMO Online Banking | cibc online banking | RBC Online Banking Login | hulu login | Steam Gift Cards | Spectrum Email Login | Chase Online Login Hulu Activate | AOL Mail Login | Amazon.co.uk/mytv | amazon.co.uk/mytv | Amazon.com/Mytv | coinbase login | coinbase login | coinbase wallet | amazon.com/mytv | amazon gifts card | amazon store card | Dogecoin Wallet | Dogecoin Wallet | NETGEAR ROUTER LOGIN |
 โดย... johnlincoln
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Are you looking for quick and easy instructions to access the AOL mail login account? You need to make sure that you follow the steps in order to avoid errors.Get to know detailed steps involved in acquiring an AOL Mail account, steps to log in whenever you want, and the biometric features offered by the brand. Southwest Airlines flights American Airlines Flights showtimeanytime/activate United Airlines Reservations Southwest Airlines flights Wells Fargo Login Discover card login Paypal mastercard login HBOMax.com/tvsignin ij.start.cannon Chase bank login Gemini Login Aol Mail login Aol login Amazon.com/code
 โดย... Jackson Roy
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________
 โดย... 1988
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    123dic เข้าสู่ระบบ Thanks for sharing very useful information. I appreciate your website. https://www.123dic.live/
 โดย... 123dic เข้าสู่ระบบ
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ______ ______ _________
 โดย... 1988
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. 메이저놀이터추천
 โดย... 메이저놀이터추4
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    pg slot _______ ______ ___ _____________ ________________ _________ ____ PG ____________ ___________ pg slot _______ 200 ___ _____________ _____________ _____ ___ - ___ ____ ____ AUTO _______ __________ - _______ _______ _______ ____________ _____ 30 ______ ___________ _________ ___________________ _____ PG ____________ ______ ____________ SlotPg ___________ ______ PGSLOT demo __________ ____________ SlotPg __________________________ _________ 10,000 ___ _____________ PG SLOT __ _______ SLOT PG ____ 24 __. ___________________________ pg slot ___ ____________ ____________ _______ SLOT PG ___________________
 โดย... 1976
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    That's amazing. I grow up watching this. Appreciate you I look forward to your kind cooperation. 먹튀검증사이트
 โดย... 먹튀검증사이트
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    That's amazing. I grow up watching this. Appreciate you I'll come and read every day. It's really nice to have a place like this 먹튀폴리스
 โดย... 먹튀폴리스
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    That's amazing. I grow up watching this. Appreciate you this web site is genuinely nice and the people are 토토
 โดย... 토토
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great work! That is the type of information that are meant to be shared around the net. Shame on the seek engines for no longer positioning this publish upper! Come on over and discuss with my site . Thanks 오피사이트
 โดย... opbest
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... blogseo
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1984
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    JOKER GAMING ______ _____________ JOKER ________________ _____ _________ _______ 500 ___ 500 ______ ____________ JOKER ______ ________ _______ 5 _______ __________________________ ____________ ________________ ____________ ___________ JOKER _________ ______________ 10,000 ___ ___________ JOKER ___ ____________________ _____________ _______ JOKER SLOT ____ 24 __. _________________ SLOT JOKER ___________________ _______________ _____ _________ ______ ___10___100______ _____________________ ______ ________________ JOKER ____ 24 __.
 โดย... 1990
19 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Why are you getting tense about tech services? 3C ITcians group provides various IT consultancy services , which includes various Email Support and Digital Marketing services . They have the best and reliable service for the RR email which will be a good fit for your RR mail requirements. I have also used their service many times and I can tell you that they are amazing with their work. Their service is super fast and user friendly. You must visit their Roadrunner email support website. Dial their Roadrunner email support number to solve all your roadrunner email problems arising from the Roadrunner email settings . Read more about TWC mail and TWC email support from their webpage. In addition to this, we provide AT&T Email Support for any problem related to ATT email login issues. Dial out ATT email support phone number mentioned on our website for availing our ATT email customer service. We also fix your Verizon Email login issue in your Verizon Email account instantly. Visit more to read about aol verizon email support website. Further, Our AOL Customer Service experts will fix your AOL email problems. Dial our AOL mail Support number and put your queries to an end at reasonable prices. Also, if you want help regarding Microsoft office, then visit our Microsoft Office 365 Support website and get to know in detail. Dial Outlook Support phone number to know more about features and solutions relating to Microsoft outlook. And if you are looking for the best SEO Company to market your website through Search engine optimization then visit our SEO Service company, Our Elite SEO Lead will give you desired traffic and leads for your business.
 โดย... Daveheller
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I see some amazingly important and kept up to length of your strength searching for in your on the site. 먹튀검증
 โดย... 먹튀검ᐩ
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I blog frequently and I truly thank you for your information. This article has truly peaked my interest. 토토
 โดย... abjsd892@gmail.com
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    We already stated that you don’t need any additional contraptions to be successful.Watch Amazon Prime VideoIf you have a streaming device. You can watch Amazon Prime Video on the Streaming device by following these simple and quick steps: Amazon.com/us/code amazon.com/redeem paypal login www.Amazon.com/mytv www.Amazon.com/mytv espn.com/activate netflix.com/activate netflix.com/activate Xfinity.com/authorize Xfinity.com/authorize amazon.com/redeem amazon.com/redeem pbs.org/activate www.Hulu.com/activate www.Hulu.com/activate Primevideo/mytv Primevideo/mytv enter code amazon.ca/redeem primevideo.com/mytv Primevideo/mytv Primevideo/mytv Primevideo/mytv Primevideo/mytv Primevideo/mytv Primevideo/mytv Primevideo/mytv amazon.co.uk/mytv amazon.co.uk/mytv amazon.co.uk/mytv amazon.co.uk/mytv amazon.co.uk/mytv amazon.co.uk/redeem amazon.com/mytv www.Amazon.com/mytv amazon.com/mytv amazon.com/mytv
 โดย... amazon.com/us/code
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Venmo is a social bills carrier utilized by hundreds of thousands of human beings to make and percentage bills with friends, family, and pick out accepted businesses. It’s just like PayPal, however is precise in that Venmo lets in customers to percentage and prefer bills and purchases thru a social feed. The carrier is famous with the millennial generation. ethereum wallet > ethereum wallet > How to mine ethereum > amazon customer service > amazon.com/mytv > paypal login > paypal login > paypal login > paypal login > magicjack login > zoosk login > gemini login > amazon.com/mytv > disneyplus.com login/begin > Disneyplus.com/begin > venmo login > stripe login
 โดย... venmo login
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I want to start a blog written by a fictitious character commenting on politics, current events, news etc..How?. taurus pt92 for sale
 โดย... mom
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    For those who do not understand the concept of Direct deposit, it is a free service that automatically deposits your recurring income into any of the Wells Fargo accounts that you choose. The most important thing is that the accounts you choose are from Checking, savings, or prepaid card account categories. Amazon Prime Music | Aka.ms/remoteconnect | amazon.com/code | amazon.com/code | amazon.com/code | amazon customer service | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | RBC Online Banking Login | BMO Online Banking | cibc online banking | RBC Online Banking Login | hulu login | Steam Gift Cards | Spectrum Email Login | citi card login | regions bank login | capital one login | capital one login | morgan stanley login | morgan stanley login | spectrum email login | cash app login | etrade login | Wells Fargo Login | amazon.com/mytv
 โดย... malinaleoo
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Job Suraksha offers a way to completely optimize your entire recruiting process.. What other people thought about the service provided by jobsuraksha.in online jobs CA jobs Digital Marketing jobs data entry jobs banking jobs
 โดย... amc jobs
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    My brother recommended I might like this website. He was totally right. This put up actually made my day. You can not consider just how so much time I had spent for this information! Thanks! sbowin ============================================================= Aw, this was a very nice post. In thought I wish to put in writing like this additionally ?taking time and actual effort to make an excellent article?but what can I say?I procrastinate alot and on no account appear to get one thing done. joker123 deposit pulsa
 โดย... mtom
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Of course, your article is good enough, but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions. keonhacai
 โดย... keonhacai
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Enter Trend micro activation code on trendmicro to download and activate Trend Micro. To activate Trend micro, make sure you already have an activation code that you’ll probably enter on the trendmicro site. www.trendmicro.com/activate | www.trendmicro/activate | trend micro activation
 โดย... amelia
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | camps.intuit.com | camps.intuit.com | microsoft365.com/setup
 โดย... amelia
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ignou
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    thank you Latest News in Hindi
 โดย... news
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I recently noticed your website back i are generally looking through which on a daily basis. You’ve got a loads of information at this site so i actually like your look to the web a tad too. Maintain the best show results! Luck --------------------- It’s really a nice and helpful piece of info. I’m glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing. geomembrane
 โดย... mom
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Valueassignmenthelp.com is the finest website for assignment help online and homework help services. We have 10years of experience PhD level experts for all subjects. Value-assignment-help highly searched website for paper work and content writers. Check our services and our coverage range. Best online assignment help Australia assignment help online Canada assignment help online UK assignment help online New Zealand assignment help online USA assignment help online Malaysia assignment help online
 โดย... valueassignmenthelp
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Such a very useful article. Very interesting to read this article.I would like to thank you for the efforts you had made for writing this awesome article, really explains everything in detail,the article is very interesting and effective.Thank you and good luck for the upcoming articles. accounting homework help statistics homework help programming assignment help
 โดย... Jennie
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nicely put, Regards! thesis help thesis writing service https://eduessaytop.com/
 โดย... 1988
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    McAfee.com/activate is one of the best security tools for any of your devices. This is not just a regular tool that removes small viruses and reports bugs. But this is one whole full security provision for your Device. Not only Mac or Windows but it works with other tablets and even mobile phones too. With security being the main focus of the Mcafee security systems, it also saves you from potential threats and warns you.
 โดย... sam
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nature of Gambling: Slots are appealing because they can be both relaxing and exciting at the same time; hypnotizing yet stimulating. The drone of the reels, even though artificial at this point, can keep you quite calm as you try and press your luck. If the RNG favors you then you can win big bucks. If it doesn't then it's a waste of money but that's just the nature of gambling. You're in good shape if you win more than you lose; just like with life Click here: Sv388 Apk | Agen Joker | Fafaslot | Joker Gaming | Agen Joker
 โดย... B2YRE
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    When choosing the right slots for you to play, expect to get cutesy themed ones or even 8-bit-looking slot titles that look like they belong in the Nintendo and Sega era of gaming. There are also loads of slot game graphics that are Macromedia Flash tier at play here, since those load the easiest over Chrome and Firefox. Choose the right slot game for you on the Agen Joker123. At any rate, just avoid the bad and lazy slots that look like they've been made with Microsoft Paint. You deserve better when it comes to a functional and pleasing user interface for video slots, at the very least.
 โดย... FLZ3R
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _____ ___ _____ ________ ______
 โดย... 1985
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Get Your Custom Anti-aging Mask Boxes – Wholesale Pillow Packaging Boxes with Logo Made in Custom Shapes, sizes, and layouts.Foldable Hair Extension Boxes
 โดย... Foldable Hair Extension Boxes
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Get Your Custom Anti-aging Mask Boxes – Wholesale Pillow Packaging Boxes with Logo Made in Custom Shapes, sizes, and layouts.Foldable Hair Extension Boxes
 โดย... Foldable Hair Extension Boxes
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am impressed. I don't think Ive met anyone who knows as much about this subject as you do. You are truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. Really, great blog you have got here. 안전놀이터
 โดย... Sk
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it's driving me crazy so any assistance is very much appreciated.
 โดย... 1980
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This new game has 5x3 reels with 25 paylines and unique internal jackpot. With high definition graphics and set on the Shaolin temple, it comes with a few bonus features. Agen Joker Daftar Slot Joker Daftar Slot Joker Daftar Joker Situs Slot Joker
 โดย... agen joker
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The best article I came across a number of years, write something about it on this page. wysokich obcasach
 โดย... james
18 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ADVANCED AI TO AUTO RESOLVE A FULL RANGE OF EMPLOYEE SUPPORT CLICK HERE: https://www.rezolve.ai/blogs
 โดย... Rezolveai
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    In this day and age, printers have become the spines for some organizations. Henceforth the main printer makers continue to update their items with the goal that their printers are sufficient according to the necessities of their clients. https://ijstart-cannon.com/
 โดย...
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Getting a writing aid has never been easier. Now you don't need to go around, just visit academic assignment help to get expert help online.
 โดย... Joseanthony
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Transfer money online in seconds with PayPal money transfer. All you need is an email address. Paypal Login | Aol Mail Login | windows 11 update
 โดย... Tom malkova
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ____________ _____ _____________ ______ ____________ _____, _____ ___ __ _________ __________ _________ _______ ______ pegas 21 ______ ________ ___ ___. ___ ________ ______ ______ ________ _____ __ ___________ _____. _______ _______ _ _____ ______ _____ _____ _____ _____. pegas21 ______ https://pegas21-pw1fr.icu
 โดย... 1989
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice information, As a student you might not be able to write the thesis on your own then I recommend you getting the online thesis help from a reliable service provider like us.
 โดย... masonethan
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Golf Wang Converse Products From Golf Wang Store Official® Website. Shop Hoodies, Shirts, Jackets, Shoes. ? FAST DELIVERY ? Amazing DISCOUNTS.
 โดย... Golf Wang Officials
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    AOL is has been one of the oldest part of the email world. AOL Com has been in existence since 1985 and it is known as a free email service in the whole wide world. Aol Mail Login To start sending money with a Paypal login account you need to confirm the bank account on it. There are two methods to verify your bank account number on PayPal. Paypal Login Microsoft has finally released the latest version of Windows. Earlier there was news of release of leaks on the Windows 11 update. windows 11 update
 โดย... Eva
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You might be aware of using the Paypal services and it is not wrong to say that Paypal is one of the best, user-friendly payment platforms. Moreover, it facilitates payments that take place via online transfers between different parties. The PayPal credit login platform allows every individual to create an account on its platform that links the user to its account. Paypal login
 โดย... paypal login
17 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702