๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    On this page, you'll see my profile, please read this information. kiostoto
 โดย... mukkarramsoomro
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about https://aol.sites.google.com/view/aolmailloginns/ https://coinbase.sites.google.com/view/coinbasewalletus/ https://coinbase.sites.google.com/view/coinbase-loginnus/ https://paypal.sites.google.com/view/paypal-loginnow/ https://aol.sites.google.com/view/aolmaillogincom/ https://hulu.sites.google.com/view/huluactivatees/ https://binance.sites.google.com/view/binance-loginns/ https://paypal.sites.google.com/view/paypal-loginn/ https://paypal.sites.google.com/view/paypalloginns/ https://venmo.sites.google.com/view/venmo-loginusa/ https://hulu.sites.google.com/view/wwwhulucom-activatee/ https://hulu.sites.google.com/view/hulu-activatees/ https://aolmail.sites.google.com/view/aaolmailloginusa/ https://aol.sites.google.com/view/aolmail-loginus/
 โดย... Jennifer
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Coinbase Pro is a trading system for specific investors as well as crypto enthusiasts.Among the many advantages of using Coinbase Pro rather than Coinbase is the truth that the costs are considerably reduced to as low as 0%. Coinbase Pro login also enables you to place a buy or market order, so you can just wait on the marketplace to reach that cost in contrast to taking the rate at the existing market price.Although your Coinbase as well as pro Coinbase login accounts are connected, they have their own different wallets In this fastest growing world, crypto.com exchange is one of the most preferred exchanges where investors can buy , sell and pay in multiple profitable crypto currencies. Most of the experienced investors like to trade through crypto.com exchange or crypto app as it is reliable platform among the top investors. Bitfinix is the cryptocurrency trading platform that allows us to trade in digital assets as well as it is one of the leading Hong Kong based crypto exchange that most of the people prefereed to use. The Bitfinex Login gives you full control over your portfolio control. You can view positions, open orders and review your trading history with a single click of a button. Bittrex login is one of the reliable platforms to start trade with Cryptocurrency. It allows users to take real time benefits of trading features ensuring high level of security of data. Bittrex opt blockchain technology for the mining of tokens. This technology is far best technology for crypto mining. In order to connect your wazirx to binance.us login, first of all you need to sign in binance.us login account to start buying/selling crypto. Get Started.Your new Favorite login for Cryptocurrency Trading.Buy, sell and trade cryptocurrency on the go with the new Binance.US login. In the world of cryptocurrency, MoonPay is a global payment solution service that helps investors in purchasing digital assets. In addition, the investors who have registered for MoonPay Login can easily buy digital currency using their own credit or debit card through moonpay login
 โดย... login
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://coinbase.sites.google.com/view/pro-coinbase-login Coinbase Pro is a trading system for specific investors as well as crypto enthusiasts.Among the many advantages of using Coinbase Pro rather than Coinbase is the truth that the costs are considerably reduced to as low as 0%. Coinbase Pro login also enables you to place a buy or market order, so you can just wait on the marketplace to reach that cost in contrast to taking the rate at the existing market price.Although your Coinbase as well as pro Coinbase login accounts are connected, they have their own different wallets
 โดย... coinbase pro login
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://crypto.sites.google.com/view/crypto-com-login In this fastest growing world, crypto.com exchange is one of the most preferred exchanges where investors can buy , sell and pay in multiple profitable crypto currencies. Most of the experienced investors like to trade through crypto.com exchange or crypto app as it is reliable platform among the top investors.
 โดย... crypto.com exchange
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://sites.google.com/view/moonpaylogin In the world of cryptocurrency, MoonPay is a global payment solution service that helps investors in purchasing digital assets. In addition, the investors who have registered for MoonPay Login can easily buy digital currency using their own credit or debit card through MoonPay login.
 โดย... moonpay Login
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://bitfinexlogin.sites.google.com/view/bitfinex-login Bitfinix is the cryptocurrency trading platform that allows us to trade in digital assets as well as it is one of the leading Hong Kong based crypto exchange that most of the people prefereed to use. The Bitfinex login gives you full control over your portfolio control. You can view positions, open orders and review your trading history with a single click of a button.
 โดย... Bitfinex Login
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://sites.google.com/view/bittrex-login-0 Bittrex login is one of the reliable platforms to start trade with Cryptocurrency. It allows users to take real time benefits of trading features ensuring high level of security of data. Bittrex opt blockchain technology for the mining of tokens. This technology is far best technology for crypto mining.
 โดย... Bittrex login
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    binance.us login https://binance.sites.google.com/view/binanceuslogin In order to connect your wazirx to binance.us login, first of all you need to sign in binance.us login account to start buying/selling crypto. Get Started.Your new Favorite login for Cryptocurrency Trading.Buy, sell and trade cryptocurrency on the go with the new Binance.US login.
 โดย... binance.us login
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Primevideo.com/mytv activation code https://sites.google.com/view/primevideo-commytv-activation Activation of Amazon prime video can be done by using the activation link as primevideo.com/mytv activation code. This link will give you access to Amazon prime video in the USA on your device full stop you need to enter the 6-digit activation code at the activation page full stop for this you must also subscribe to Amazon prime video in the USA.
 โดย... Primevideo.com/mytv activation code
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ESPN is the first company that works as a medium for bringing live sports online so that one can watch their favorite sports anytime or anywhere. To know more about the ESPN subscription plans or any other info visit espn.com/activate. If you want to know more about it feel free to get the valuable information from our website instantly. espn.com/activate
 โดย... espn.com/activate
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Canon printers have always been the most popular and widely used printing devices that include various great printing features. They are easy to set up and use for anyone with any smart device. If you want to know more about the Canon printers, you must visit its official website now via ij.start.canon. ij.start.canon
 โดย... ij.start.canon
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Canon printers have always been the most popular and widely used printing devices that include various great printing features. They are easy to set up and use for anyone with any smart device. If you want to know more about the Canon printers, you must visit its official website now via ij.start.canon. ij.start.canon
 โดย... ij.start.canon
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    If you would like to avail any of the services or products provided by Amazon like Amazon Prime Videos, Amazon Music, Amazon fire stick, then amazon code is that the key for you. because it helps in building the trust between Amazon and its customers. Visit:- amazon.com/code | amazon.com/code | amazon.com/code
 โดย... amazon.com/code
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://www.callragnigirls.co.in/
 โดย... https://www.callragnigirls.co.in/call-girls-agra.h
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Great write-up, I am normal visitor of one’s website, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a long time. exotic weed ============================================================= You have brought up a very superb points , thankyou for the post. 補習社
 โดย... mtom
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Everything looked at I's as a couple of bits of information about it and today I expected to keep it again examining how it is intentionally made. site streaming 2021
 โดย... haali
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I finally found what I was looking for! I'm so happy. If you want to see hide stories and posts you can View Private Instagram Account. You can spy on private Instagram and it doesn't matter you are following.
 โดย... Ashely Bell
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    you’ve a fantastic blog right here! would you wish to make some invite posts on my blog? ielts 課程
 โดย... mom
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. tempat pasang togel online
 โดย... mukkarramsoomro
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1976
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. 먹튀검증업체 Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us.
 โดย... 먹튀검증업체
2 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Mobile Legends is one of the most popular video games on mobile devices. This game is available for free, and is available in both English and Chinese. Players can play as one of many heroes on the game, and the fighting that takes place is intense. It is not uncommon to see players trying to sneak up on opponents and use surprise to their advantage.
 โดย... mobile legends
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Looking for a one-stop destination where you can not only avail of the basic emailing services but also discover the world by navigating to different tabs? Look up to AOL for getting all those amazing features at your fingertips. Ebay Login Aol mail login Paypal login Coinbase login Amazon prime login Bank of America login Verizon login Forbes login American express login
 โดย... Andrewfletcher
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The the next time I just read a weblog, I really hope so it doesnt disappoint me around this place. What i’m saying is, It was my method to read, but I just thought youd have some thing interesting to say. All I hear can be a number of whining about something that you could fix when you werent too busy interested in attention. daftar disini
 โดย... mom
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft 365 setup offers Office apps and additional Microsoft services. offers access to the Microsoft 365 software product. This portal allows downloading office apps on your 32 or64-bit system. In addition, you can activate the Microsoft services using a product key, and so a Microsoft account will be needed Microsoft365.com/setup,
 โดย... olivila
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Several factors matter when you choose the Microsoft 365 subscription. Depending on your requirements on the respective productivity platforms, these products are different in price. MS 365 is a cloud-based subscription productivity suite best suitable for individuals, businesses, and homes as users don’t have to worry about updates or any custom-related features. microsoft365.com/setup
 โดย... olivila
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You bear through a specific possibility. I mental plentifulness unequivocally quarry it what's absolutely more genuinely sponsorship to my buddys. I'm held they request be benefitted by this scene. Aave
 โดย... haali
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for taking the time to share with us such a great article. I found such a significant number of fascinating stuff with regards to your blog particularly its discussion. Keep doing awesome. Do check Paypal Login gemini login
 โดย... steve
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this article. Information you provide very nice. if you are ingested in aol mail visit to my website :- aol mail && aol mail login && mail.aol.com && www.Amazon.com/mytv && Amazon.com/mytv
 โดย... aol mail login
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Kajal
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    It might shore up better to ro along with your dealing with postpartum depression without needing paxil in case you are secured regarding it. Dank Vapes
 โดย... omm
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    McAfee is a standout amongst other security instruments for any of your gadgets. This isn't only a customary device that expels little infections and reports bugs. In any case, this is one entire full security arrangement for your Device mcafee.com/activate
 โดย... zack
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Simply want to say yoiur article iss as surprising. The clearness on your post is simply spectacular and i could suppose you are a professional in this subject. Well together with your permission allow me to grasp your RSS feed to keep updated with approaching post. Thank you one mkllion and please keeep up the enjoyable work. https://streetchallenge.ru/ Niki (Niki) https://streetchallenge.ru/
 โดย... 1983
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin is constantly introducing new changes, software updates and many other regulations for its customers. It is necessary to keep pace with the technological advances Garmin is introducing. Leveraging all of Garmin's flat surprises can help you use all of your devices with immense convenience. Do not hesitate to contact our team about the Garmin Express software download, the latest configuration options for registering your product, creating the backup, restoring your data, transferring all your favorites to another Device or vice versa. garmin express / Garmin updates / gps update / garmin map updates / garmin update maps / updating garmin gps / garmin gps update / garmin map / garmin maps update / garmin gps updates / Garmin nüvi updates / garmin express download / garmin express installieren / garmin express windows 10 / garmin express update / garmin express windows / garmin express probleme / garmin express startet nicht / garmin express aktualisieren / garmin express findet gerät nicht / garmin express windows 10 probleme / garmin express server probleme / garmin express erkennt gerät nicht / garmin express installation fehlgeschlagen / garmin express erkennt gerät nicht windows 10 / garmin express funktioniert nicht / garmin express update dauert ewig / garmin express lässt sich nicht installieren / garmin express deinstallieren / wie aktualisiere ich garmin express. tomtom updates. https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express. https://sites.google.com/view/gps-installieren/tomtom-update.
 โดย... garmin express
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    msoffices Office.com/setup - Microsoft Office Setup 365 mit Schlüssel office.com/setup / Microsoft Office ist seit vielen Jahren unser Begleiter, seit der Geschäftsbereich floriert office setup / Wählen Sie nun das Land und die Sprache Ihrer Region office installieren. office.com/setup anmelden. office.com/setup deutsch. https://msoffices.de.
 โดย... office.com/setup
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hilfe beim schnellen Einrichten finden, hp drucker installieren / 1-123hp.com / Alle Dienste für den 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt 123 hp com setup / größtes Engagement und Aufrichtigkeit für unsere Arbeit, alle Druckerservices für Benutzer auf außergewöhnliche Weise bereitzustellen 123 hp com / Der Grund, warum Sie unsere 123 PS bevorzugen sollten,123 hp com envy / 123 HP Drucker werden bestmöglich bereitgestellt. 123hpcom bietet allen Benutzern mit größter Sorgfalt die besten druckerbasierten Dienste.123 hp com Officejet / dass Ihr Drucker eingerichtet wurde und mit extremer Geschwindigkeit arbeitet, die mit keinem anderen Dienst als mit unseren HP Printer Diensten möglich ist.123 hp Ojpro / die Einrichtung und Installation des Druckers 123 hp com Laserjet / Unser Team unterstützt nicht nur die Konfiguration des HP Druckers 123 hp com LJPro / nichttechnischen Probleme können von unserem Expertenteam in Ihrem 123-PS-Drucker hp envy installieren / Erreichen Sie unsere 123-PS-Dienste unter der Kontaktnummer, um die Konfiguration zu vereinfachen! hp Officejet installieren / Um Hardwareprobleme schnell zu beheben, rufen Sie uns an. 123 hp com Ojpro / Unabhängig davon, welches HP Druckermodell Sie haben, bietet es Ihnen den besten Servicehp Laserjet installieren / Ermöglicht das direkte Drucken von einem iOS-Gerät ohne Anwendung oder Software.hp LJPro installieren / Drucken Sie direkt von einem drahtlosen Gerät, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.123.hp.com/setup treiber / Drucken Sie mit der CloudPrint-Funktion aus dem Chromebook und auch direkt aus Google Chrome.123 hp com hp smart software / 123 HP com envy 6000 / 123 HP com envy 5030 / 123 hp com envy 6032 / 123 hp com envy pro series 6430 / 123 hp com envy 6030 / 123 hp com deskjet 2721 / 123 hp com deskjet 2700 series / 123 hp com deskjet plus 4100 / 123 hp com deskjet 2720 / 123 HP com officeJet 3830 all-in-One series / 123 HP com officeJet 6950 All-in-One series. 123.hp.com setup 5200. 123 hp com setup 3831. 123 hp com setup 6970. 123 hp com setup officejet 3831. 123 hp com setup 6950. 123 hp com setup 5030. 123 hp com setup envy 5020. 123 hp com setup 5548. 123 hp com setup envy photo 6232. 123 hp com setup 6960. 123.hp.com scansoftware envy 5030. 123.hp.com 5030. 123.hp.com ojp 7720. 123.hp.com scansoftware envy 5032. 123.hp.com deskjet 2700. 123.hp.com 6400. 123.hp.com officejet 5220. 123.hp.com 8010. 123.hp.com envy 6032. 123 hp com dj2630. 123 hp com dj3630. 123 hp com ojp7720. 123 hp com laserjet windows. https://sites.google.com/view/123hprinter/home.
 โดย... 123 hp com
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post. บาคาร่า ออนไลน์
 โดย... Sk
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, I read the post well. 안전놀이터추천 It's a really interesting topic and it has helped me a lot. In fact, I also run a website with similar content to your posting. Please visit once
 โดย... 안전놀이터추천
1 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent. I actually like what you've acquired here, certainly like what you're stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is really a terrific site.
 โดย... 1976
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... james
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ________ ______
 โดย... 1985
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://trendnewmicro.sitey.me trendnewmicro
 โดย... trendnewmicro
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://logtrendin.com logtrendin
 โดย... logtrendin
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. capital one login coinbase login aol mail login paypal login td bank login amazon.com/code
 โดย... Scarlett Johansson
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I discovered your website internet site online and appearance a couple of your early posts. Always maintain inside the top notch operate. I additional your Rss to my MSN News Reader. Seeking toward reading much more on your part down the road!… Junk removal irvine x --------------- I don’t even know how I stopped up here, but I thought this put up was once good. I do not recognise who you are however certainly you are going to a well-known blogger in the event you aren’t already Cheers! 除毛
 โดย... mtom
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The AOL mail login issues include authentication error, blank screen during signing in, missing AOL sign in, mailbox loading error in a particular browser, and older AOL Desktop gold. AOL Mail Login Coinbase started with the radical idea that anyone, anywhere, should be able to easily and securely send and receive Bitcoin. Coinbase Wallet To log in to Binance you need go to trading platform application or website. To enter your personal account (log in), you must click on the «log in». Binance login
 โดย... Eva
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    magnificent put up, very informative. I ponder why the other specialists of this sector don’t realize this. You should proceed your writing. I am confident, you have a great readers’ base already! 먹튀검증커뮤니티
 โดย... yoij
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    wonderful put up, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector do not realize this. You should proceed your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already! yt1s
 โดย... mtom
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://trendproduct.sitey.me trendproduct
 โดย... trendproduct
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://geekxsquad.sitey.me geekxsquad
 โดย... geekxsquad
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Getting good grades is extremely important for all students. We at Online Assignment Writer understand that and this is why we are always there to help all students get the best marks with the help of our online assignment help. Our high-quality Assignment Writer USA is available to all students at a very reasonable price and is only written by the most qualified academic writer.
 โดย... Assignment Writer USA
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    ATT is a well-known organization that provides top-notch services to its customers, including mailing, internet, television, and much more. ATT Login Epson Printer Drivers
 โดย... Att login
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cash offers to view the how to use Cash App statement online to all its online banking users. A credit card statement includes the details about all the transactions that have been made by you on the monthly or weekly basis.office.com/setup | US Bank Login | PayPal Login | PayPal Login | Fidelity Login | TD Bank Routing Number | Facebook Login | Etrade Login | Etrade Login | Etrade Login | Cash app Card | Cash app Card | Etrade Login | aol mail login | amazon.com/code | Steam Gift Cards | citi card login | Google pay | Google pay | Amazon Chime Login | Amazon Chime Login Amazon Prime Video Login AMAZON KDP Amazon Prime Music | amazon.com/code | amazon.com/code | amazon.com/code | amazon customer service | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | amazon.com/mytv | RBC Online Banking Login | BMO Online Banking | cibc online banking | RBC Online Banking Login | hulu login | Steam Gift Cards | Spectrum Email Login | Chase Online Login Hulu Activate | AOL Mail Login | Amazon.co.uk/mytv | amazon.co.uk/mytv | Amazon.com/Mytv | coinbase login | coinbase login | coinbase wallet | amazon.com/mytv | Dogecoin Wallet | Dogecoin Wallet | Office Setup | Office Setup | Square Login | Square Login | Key Bank Login | Key Bank Login | Regions Bank login | Regions Bank login | Merrick Bank Login |
 โดย... Chase online login
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cash offers to view the how to use Cash App statement online to all its online banking users. A credit card statement includes the details about all the transactions that have been made by you on the monthly or weekly basis. http://sites.google.com/view/chaseonlinelogins/home
 โดย... Chase online login
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I've been searching for hours on this topic and finally found your post. , I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site? Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about 바카라사이트?? Please!! 온라인카지노
wep
 โดย... oncadaycom
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Given below are the steps you can undergo to maintain the safety of your AOL login account by resetting your account’s password Those Verizon users who have been seeking for a means to log in to their accounts, or those looking for the AOL Mail login Page for the United States, United Kingdom, and Canada, should utilise the technique outlined above. Verizon subscribers should use AOLmail.com to access their accounts as Verizon combined its services with AOL a long time ago. When you check in to the Wells Fargo online financial centre, you'll see all of the different contributions that are available to you. Consider your Wells Fargo Login account to be the entrance to all the Wells Fargo Banking website has to offer. Use your Wells Fargo login details to set up and access Zelle through your Wells Fargo account. After that, select the "send" or "receive" option to make/get payments. Coinbase login allows US consumers to add as well as charge a Visa or MasterCard credit or debit card directly when purchasing digital currency. BTC purchased via these methods will be credited to your account instantly. On the Prime website, click Register Amazon.com/code On the left of the device screen, your code displays. Go to the "Save your TV or device" computer. Get your hands on the latest information related to the registration of Amazon prime video on your Android TV. You need to use the amazon.com/code key to access your account. You may now send and receive money using Bank of America's online banking services. So, if you haven't yet signed up for BOA's online banking service, you should do so right now because it comes with a slew of additional benefits. You can skip the sign-up part of this page if you already have your Bank of America login information. Here, in this read, Gemini login process will be under the spotlight, along with its features, pros and cons, the cryptocurrency variety and ways to buy cryptocurrency on Gemini. Learn the quick and easy steps to fix the issues when you are unable to withdraw the crypto from Gemini login. Make sure you follow the steps in sequence to avoid errors. Currently, you may be interested in acquiring an Amazon Prime membership to receive access to Amazon.com/code. Overall, allow me to inform you of another advantageous deal made available by Amazon.
 โดย... jacksonroy
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    The information shared is really helpful to get to know about various facts and the information shared is rich in content. Looking forward to more informative blogs Do check Paypal Login gemini login
 โดย... steve
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... smithmachinist
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Spot up for this write-up, I seriously think this fabulous website needs a great deal more consideration. I’ll likely to end up once more to study additional, thank you that info. poker online
 โดย... mom
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    AOL Mail login accounts aren’t just a service they provide, but it is a badge of honor for its rough life journey. The brand has shown courage and made AOL one of the best online service providers with added digital services and enhanced user experiences.
 โดย... Andrewfletcher
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Folks today really needs to be even more a lot more certified to celebrate the benefits of your problems, to implement present day methods for contraceptive, to store all of our all-natural solutions additionally recycle for money all of our products and solutions and answers. We’re also guaranteed we’ll have obtained a enhanced in addition tidier web-site when you want it. www.driftlandthegame.com
 โดย... mtom
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing great information that is actually helpful. Aol Mail login
 โดย... Scarlett Johansson
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is a nice article with different content. i really liked it .thanks for this. i am a blogger who write on e-wallet on some popular topics like Venmo && Venmo login && Cash App Login && Coinbase Wallet && Coinbase Wallet && What is paypal && Walmart Pay && Tips to fix google pay. if you are interested to know more about on these topics click on topic and read my blog and for any doubt contact our customer support.
 โดย... cash app login
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I should say fundamentally that its acclaimed! The blog is enlightening and enthusiastically produce shocking things. lottery sambad
 โดย... haali
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    tadalafil evolution peptides
 โดย... 1989
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers! 우리카지노
(mm)
 โดย... oncadaycomm
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'll come and read every day. It's really nice to have a place like this Wow, great blog article 먹튀사이트
 โดย... 먹튀사이트
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your this web site is genuinely nice and the people are 먹튀검증업체
 โดย... 메이저사이트
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    He's growing up. It's growing. Keep working like that!. back scratcher shoe horn 메이저사이트
 โดย... 메이저사이트
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Excellent article. I want to thank you for this informative read; I really appreciate sharing this great post. Keep up your work! laseren den haag.
 โดย... jessics
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    AOL is one of the most frequently used email services that provide you best-in-quality services in use. aol mail login amazon.com/code mcafee.com/code | aolmaillogin | kraken login | kucoin login coinbase login | coinbase login | coinbase login | paypal login | paypal login | aol mail login | aol mail login | aol mail login | | amazon.com/code
 โดย... Scarlett Johansson
31 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    _ _______ ________ ________ ______ ______ _________
 โดย... 1982
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    This is exceptionally instructive substance and composed well for a change. It's pleasant to see that a few individuals still see how to compose 메이저사이트
 โดย... 메이저사이트
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    I blog frequently and I truly thank you for your information. This article has truly peaked my interest. 메이저사이트
 โดย... 메이저사이트
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    You're so interesting! I don't suppose I've read through something like this before. So good to discover another person 메이저사이트
 โดย... 메이저사이트
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://trendgeeksqd.sitey.me trendgeeksqd
 โดย... trendgeeksqd
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://enroll0enroll.wordpress.com enroll0enroll
 โดย... enroll0enroll
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    High Density Guava Plantation is a popular fruit crop in tropical and subtropical regions, thanks to its sturdy tree and significant bearing even on marginal terrain. It is one of India’s most popular and essential fruits, ranking fourth in output behind mangoes, bananas, and oranges. Its cultivation takes minimal attention and inputs.
 โดย... CULT
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 


    Prolancer is a Freelancers marketplace. where you can connect with asian Freelancers as they are always providing excellent digital service with customer satisfaction. A content writer or content writing professional is a professional person who usually specializes in providing unique, fresh, and relevant content for various websites. Every site has a particular target audience and thus needs the most appropriate content to bring in business. Moreover, content written tool by an hire a freelance writers should include keywords aimed at enhancing the SEO of the website.
 โดย... PROLANCERR
30 สิงหาคม 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702