๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม< หน้าก่อน   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89    หน้าถัดไป >

    The Webroot program is highly rated software to protect your devices & data available for download at ij.start.canon| ij.start.cannon/ts3322 | Microsoft365.com/setup | microsoft365.com/setup | www.hp.com/go/wirelessprinting
 โดย... MAX
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I can’t imagine focusing long enough to research; much less write this kind of article. You’ve outdone yourself with this material. This is great content. valorant coaching
 โดย... Peter D. Coats
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    You will need to sign into your Amazon Prime Account during the activation phase. It is essential to have an Amazon Prime Account created. This account is only activated by a free login. www.amazon.com/mytv primevideo/mytv amazon.com/redeem amazon.com/mytv amazon.com/redeem amazon.com/code amazon.com/code amazon.com/mytv
 โดย... www.amazon.com/mytv
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wow… i got a lot smarter, thank you very much for sharing this excellent information coinbase login
 โดย... Scarlett Johansson
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Defend against the unknown threats and proceed for Trend micro download with www.trendmicro.com/activate having Advanced Machine Learning Technology. Trend micro security is the best way to save your Connected World to all the digital part. Install www.trendmicro/activate from the official site and get the trend micro activation key to complete the process.
 โดย... amelia
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | camps.intuit.com | camps.intuit.com | microsoft365.com/setup
 โดย... amelia
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft 365 setup offers Office apps and additional Microsoft services. offers access to the Microsoft 365 software product. This portal allows downloading office apps on your 32 or64-bit system. In addition, you can activate the Microsoft services using a product key, and so a Microsoft account will be needed . Microsoft365.com/setup,
 โดย... olivila
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Bitdefender provides multiple features and security advantages. You can get the Bitdefender products for PC, Laptop and smartphones. Bitdefender comes with this Total Security, Internet Security, and Bitdefender Antivirus. Bitdefender Central
 โดย... olivila
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Several factors matter when you choose the Microsoft 365 subscription. Depending on your requirements on the respective productivity platforms, these products are different in price. MS 365 is a cloud-based subscription productivity suite best suitable for individuals, businesses, and homes as users don’t have to worry about updates or any custom-related features. microsoft365.com/setup
 โดย... olivila
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Normally, I never comment on articles, but yours is so compelling that I can't help but Real Leather Jackets womens say something about it. You're doing a fantastic job, man.brown leather jacket
 โดย... brown leather jacket
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The perfect way to get started with microsoft365.com/setup is gathering enough information and purchasing depending on your requirement. You can then easily download and install the software package by visiting .
 โดย... shaunagrant363
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Before beginning to print with your newly-purchased HP wireless printer, you need to make certain preparations that include the device hardware setup, positioning and placement, the power supply, and the PC’s connectivity www.hp.com/go/wirelessprinting ,camps.intuit.com , camps.intuit.com , skybet login , www.trendmicro.com/activate , trend micro activation .
 โดย... shaunagrant363
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    microsoft365.com/setup allows you to download and activate the Microsoft Office setup. Microsoft 365 plans for personal and home provides robust Office desktop apps including Word, PowerPoint, Excel, Outlook, and OneNote.Microsoft 365 subscribers can always install the latest version of MS Office and get frequent software updates. If you have a Microsoft account, sign in and enter the product key at microsoft365.com/setup to activate your product. Install and set up your Office 365 apps with the given instructions.
 โดย... ethan
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    A Quick Guide to Canon Printer Setup Make sure your printer hardware is configured. On your PC browser, go to canon.com/ijsetup. Click Set Up. Using your Canon IJ printer model, the download printer software. Double click to install it. Connect a network to your printer and PC. Finish the Canon IJ printer setup. LaserJet Printer Setup Configure your HP Printer hardware. Visit 123.hp.com/laserjet from the browser. Using your LaserJet model name, download software. Double click to start the installation. Connect the printer via wireless network or USB. Add the LaserJet printer to your system devices.Finish the HP LaserJet setup.
 โดย... ethan
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi there! Nice stuff, do keep me posted when you post again something like this! rave carts
 โดย... mtom
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The perfect way to get started with microsoft365.com/setup is gathering enough information and purchasing depending on your requirement. You can then easily download and install the software package by visiting .
 โดย... shaunagrant363
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Before beginning to print with your newly-purchased HP wireless printer, you need to make certain preparations that include the device hardware setup, positioning and placement, the power supply, and the PC’s connectivity www.hp.com/go/wirelessprinting ,camps.intuit.com , camps.intuit.com , skybet login , www.trendmicro.com/activate , trend micro activation .
 โดย... shaunagrant363
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Intriguing article. I know I’m a little late in posting my comment even so the article were to the and merely the information I was searching for. I can’t say i trust all you could mentioned nonetheless it was emphatically fascinating! BTW…I found your site by having a Google search. I’m a frequent visitor for your blog and can return again soon. BSNL Care
 โดย... motm
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    While looking for articles on these topics, I came across this article on the site here. As I read your article, I felt like an expert in this field. I have several articles on these topics posted on my site. Could you please visit my homepage? 토토사이트모음
 โดย... 토토사이트모음
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I slant toward according to an overall perspective frontal cortex blowing resources - you will see these people in: free homework answers app
 โดย... haali
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    That’s a wonderful event. How can one support it financially? link alternatif sbowin
 โดย... mom
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hi! this is nice article you shared with great information. Thanks for giving such a wonderful informative information. I hope you will publish again such type of post. Also, please check out about AOL Mail Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login
 โดย... Jennifer
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Coinbase.com account and Coinbase Wallet are one-of-a-kind platforms. Coinbase is a medium to shop for and promote diverse sorts Coinbase Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login | wells fargo login | coinbase login | coinbase login | amazon.com/code | amazon.com/code | amazon.com/mytv | venmo login | venmo login | wells fargo login | Morgan Stanley Login | Chase Online Login | Bank of America online Login | chase bank online login | citi card login | citi card login | Citi Credit Card Login | coinbase wallet | coinbase wallet | td ameritrade login | capital one login | capital one login | cash app login | Ethereum Wallet | Binance Login | Chime Login | Chime Login | Coinbase Pro Login | E-Trade Login | RBC Online Banking Login | Gemini Login | Garmin.com/express | Union Bank Login | American Express Login | Amex Login | TD Ameritrade Login | AIM MAIL | Windows 10 Update Assistant | Windows 10 Update Assistant | Windows 11 Download | Wells Fargo Login | Venmo Login | Venmo Login | office.com/setup | Office365.com/setup | Square Login | Square Login | Quickbooks Online Login | Xfinity Login | Key Bank Login | Key Bank Login | Regions Bank login | Regions Bank login | Merrick Bank Login | Stripe Login | Stripe Login | Bank of America Login | BMO Online Banking | CIBC Online Banking Login | hulu login | AOL Mail | amon login | amon login| AOL Mail Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login | Sbcglobal Email Login | Bank of America Login
 โดย... coinbase login
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I'm really impressed about the info you provide in your articles. I must say am highly overwhelmed by your whole story. It’s not easy to get such quality information online nowadays. I look forward to staying here for a long time. ij.start.cannon office.com/setup norton.com/setup
 โดย... sam
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express/ https://sites.google.com/view/gps-installieren/tomtom-update https://sites.google.com/view/123hprinter/home/
 โดย... 123.HP.COM/SETUP
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Garmin is constantly introducing new changes, software updates and many other regulations for its customers. It is necessary to keep pace with the technological advances Garmin is introducing. Leveraging all of Garmin's flat surprises can help you use all of your devices with immense convenience. Do not hesitate to contact our team about the Garmin Express software download, the latest configuration options for registering your product, creating the backup, restoring your data, transferring all your favorites to another Device or vice versa. garmin express / Garmin updates / garmin express update / gps update / garmin map updates / garmin update maps / updating garmin gps / garmin gps update / garmin map / garmin maps update / garmin gps updates / Garmin nüvi updates / garmin express download / garmin express installieren / garmin express windows 10 / garmin express update / garmin express windows / garmin express probleme / garmin express startet nicht / garmin express aktualisieren / garmin express findet gerät nicht / garmin express windows 10 probleme / garmin express server probleme / garmin express erkennt gerät nicht / garmin express installation fehlgeschlagen / garmin express erkennt gerät nicht windows 10 / garmin express funktioniert nicht / garmin express update dauert ewig / garmin express lässt sich nicht installieren / garmin express deinstallieren / wie aktualisiere ich garmin express. tomtom updates. https://sites.google.com/view/gps-installieren/garmin-express. https://sites.google.com/view/gps-installieren/tomtom-update.
 โดย... garmin.com/express
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Canon Pixma TS3322 is a multi-functional printer, which enables you to perform many actions including, print, copy, and scan, all at once. ij.start.canon/ts3322 ij.start.cannon/ts3322 canon.com/ijsetup
 โดย... CANON
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Microsoft 365 or Office on your computer. If you are using any other Microsoft service such as OneDrive, Outlook, Skype, or Xbox Live, it means you already have an account that you can use for any Microsoft activity. Microsoft365.com/setup Microsoft365.com/setup Microsoft365.com/setup www.microsoft365/setup
 โดย... microsoft
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Amazing loads of good material! india porno free sex porno
 โดย... 1985
23 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Excellent read, I simply passed this onto a colleague who was doing slightly analysis on that. And hubby actually bought me lunch as a result of I came upon it for him smile thus well then , ill rephrase that: thank you for lunch! read here
 โดย... moto
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Coinbase.com account and Coinbase Wallet are one-of-a-kind platforms. Coinbase is a medium to shop for and promote diverse sorts Coinbase Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login | wells fargo login | coinbase login | coinbase login | amazon.com/code | amazon.com/code | amazon.com/mytv | venmo login | venmo login | wells fargo login | Morgan Stanley Login | Chase Online Login | Bank of America online Login | chase bank online login | citi card login | citi card login | Citi Credit Card Login | coinbase wallet | coinbase wallet | td ameritrade login | capital one login | capital one login | cash app login | Ethereum Wallet | Binance Login | Chime Login | Chime Login | Coinbase Pro Login | E-Trade Login | RBC Online Banking Login | Gemini Login | Garmin.com/express | Union Bank Login | American Express Login | Amex Login | TD Ameritrade Login | AIM MAIL | Windows 10 Update Assistant | Windows 10 Update Assistant | Windows 11 Download | Wells Fargo Login | Venmo Login | Venmo Login | office.com/setup | Office365.com/setup | Square Login | Square Login | Quickbooks Online Login | Xfinity Login | Key Bank Login | Key Bank Login | Regions Bank login | Regions Bank login | Merrick Bank Login | Stripe Login | Stripe Login | Bank of America Login | BMO Online Banking | CIBC Online Banking Login | hulu login | AOL Mail | amon login | amon login| AOL Mail Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login | AOL Mail Login | Sbcglobal Email Login | Bank of America Login
 โดย... coinbase login
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I do not even understand how I stopped up here, however I thought this submit was once good. I do not realize who you’re but certainly you are going to a well-known blogger for those who aren’t already Cheers! joker123
 โดย... mtom
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Defend against the unknown threats and proceed for Trend micro download with www.trendmicro.com/activate having Advanced Machine Learning Technology. Trend micro security is the best way to save your Connected World to all the digital part. Install www.trendmicro/activate from the official site and get the trend micro activation key to complete the process.
 โดย... amelia
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | camps.intuit.com | camps.intuit.com | microsoft365.com/setup
 โดย... amelia
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    TaxAct login is an online tax prep company where you can prepare and file your tax return yourself.
 โดย... NIKI1234
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I believe that is a captivating element, it made me suppose a bit. Thanks for sparking my pondering cap. From time to time I get such a lot in a rut that I just feel like a record. Tree Company
 โดย... mtom
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... สล็อตค่าย yggdrasil
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... สล็อตค่าย Manna Play
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... pragmatic play ทดลอง
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    I am very much pleased with the contents you have mentioned. I wanted to thank you for this great article. James Bond Leather Jacket
 โดย... George Mark
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    webroot software, webroot activation, webroot secureanywhere internet security, webroot for android tomtom help phone number, tomtom customer care, tomtom technical support phone number, tomtom phone support, contact aol support, contact aol customer service, call aol customer service, aol chat support, norton security contact, norton antivirus contact, norton security customer service, norton antivirus customer service phone number, epson phone number, epson printer phone number, epson technical support number, epson contact number hp technical support phone number, hp customer service phone number, hp customer support phone number, hp printer phone number carbonite contact telephone number, carbonite call center, carbonite support chat, carbonite support telephone number lexmark printer software, lexmark printer driver, lexmark driver, lexmark wireless printer netflix support phone number, netflix customer support number, netflix customer support phone number, netflix service number panasonic help, panasonic contact, panasonic contact number instagram help number, instagram help center email, instagram customer support, how to contact instagram support, cisco phone number, cisco help desk, cisco contact, cisco router setup,
 โดย... charlibilson
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    avast com, kaspersky support, lenovo support, linksys router setup, setup roku cisco support, contact instagram, netflix help, alexa setup, google home setup dlink support, dell support, brother customer service, att email support, avast total support, www support avast com, avast customer service telephone number, avast antivirus customer service phone number, kaspersky contact, kaspersky customer service phone number, kaspersky support phone, kaspersky contact number lenovo tech support, lenovo customer service, lenovo support chat, lenovo technical support linksys tech support, linksys wireless router setup, linksys customer support, linksys help roku tech support number, roku tv customer service, roku tv support, roku customer support number, cisco contact number, cisco number, cisco phone number, cisco help desk instagram support number, call instagram, instagram help email, instagram chat, netflix customer service phone, netflix support email, netflix support phone number, netflix customer support number amazon echo dot customer service, amazon echo customer service number, amazon echo help number, amazon echo tech support, google home wifi setup, google home support phone number, google home support number, google home customer service number, d-link router setup, dlink setup, support dlink.com, dlink customer service, dell contact, call dell, dell phone, dell tech, dell support number, brother printer help, brother printer phone support, brother support phone number, support brother, att chat support, att 24 hour customer service, at&t toll free number, at&t telephone number,
 โดย... charlibilson
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    yahoo mail setup ,yahoo mail tech support ,yahoo mail help phone number ,yahoo mail helpline toshiba customer care number ,factory reset toshiba laptop ,how to factory reset toshiba laptop , snapchat contact ,snapchat number ,snapchat customer service ,snapchat phone number call roku customer service ,roku 1800 number ,roku tech support phone number ,roku technical support phone number facebook 1800 number ,facebook contact us ,contact facebook customer service ,call facebook customer service norton security contact ,norton customer care ,norton customer service phone ,norton contact us how to reset netgear router ,netgear router update ,netgear router password change ,netgear router default password mcafee customer service phone number ,mcafee customer support ,mcafee contact ,mcafee contact us contact match by phone ,match customer care ,contact match ,how to cancel match , lenovo laptop support ,lenovo tech support phone number ,lenovo customer care ,lenovo help desk contact hotmail by phone, hotmail contact us, hotmail contact, hotmail customer support
 โดย... charlibilson
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    yahoo mail setup ,yahoo mail tech support ,yahoo mail help phone number ,yahoo mail helpline toshiba customer care number ,factory reset toshiba laptop ,how to factory reset toshiba laptop , snapchat contact ,snapchat number ,snapchat customer service ,snapchat phone number call roku customer service ,roku 1800 number ,roku tech support phone number ,roku technical support phone number facebook 1800 number ,facebook contact us ,contact facebook customer service ,call facebook customer service norton security contact ,norton customer care ,norton customer service phone ,norton contact us how to reset netgear router ,netgear router update ,netgear router password change ,netgear router default password mcafee customer service phone number ,mcafee customer support ,mcafee contact ,mcafee contact us contact match by phone ,match customer care ,contact match ,how to cancel match , lenovo laptop support ,lenovo tech support phone number ,lenovo customer care ,lenovo help desk contact hotmail by phone, hotmail contact us, hotmail contact, hotmail customer support
 โดย... charlibilson
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... charlibilson
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... charlibilson
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    printer tech support number, printer tech support phone number, Printer technical support, Printer technical support number panasonic support phone number, panasonic telephone support, panasonic customer service 24 hours, panasonic help kodak contact number, kodak customer service telephone number, kodak printer customer support number, kodak helpline number, samsung support us ,contact samsung customer service ,samsung support hours ,samsung help phone number sharp contact number ,sharp customer support ,sharp support number ,sharp customer service phone number brother customer service, brother printer tech support phone number, brother printer support phone number, brother tech support, xerox contact ,xerox number ,xerox help desk ,xerox customer support number Lexmark phone number, Lexmark technical support number, Lexmark support phone number, lexmark printer technical support number Dell printer customer support phone number, Dell support number ,Dell printer support number,
 โดย... charlibilson
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... charlibilson
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here
 โดย... Jack
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here
 โดย... Jack
22 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also 먹튀폴리스
 โดย... seo
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://iconmissingiolo.blogspot.com iconmissingiolo
 โดย... iconmissingiolo
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://restore-iolo.blogspot.com restore-iolo
 โดย... restore-iolo
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    A magnificent window goblet certainly tempts an individual, but it could seem hazardous to completely clean the windows all on your own. However, with all the right windowpane cleaning strategies and washing products, it is possible to achieve any spotless finish on your own window goblet. If you might have failed repeatedly to acquire a streak-free windowpane, then the particular upcoming items of advice would fulfil your time and effort, this moment.House Cleaning Services Company Dubai
 โดย... House Cleaning Services Company Dubai
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    For this web site, you will see our account, remember to go through this info. hotmail.com
 โดย... james
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://iolo-package.blogspot.com iolo-package
 โดย... iolo-package
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for this valuable information! https://iolo-account.blogspot.com iolo-account
 โดย... iolo-account
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different topic but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors! 토토
 โดย... aser
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Buy SEO expert services from professionals at TaskShift and increase your website rankings. Increase user visits and impressions to grow your business and make it known to many customers. hiring an seo expert
 โดย... Ricahrd
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://www.phpbb.com/]Visit phpBB![/url] Visit W3Schools!
 โดย... test
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://www.phpbb.com/]Visit phpBB![/url] Visit W3Schools!
 โดย... test
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    [url=https://www.phpbb.com/]Visit phpBB![/url] Visit W3Schools!
 โดย... test
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Youre so right. Im there with you. Your weblog is definitely worth a read if anyone comes throughout it. Im lucky I did because now Ive received a whole new view of this. 메이저사이트추천 https://fortmissia.com/
 โดย... 메이저사이트추4
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... soniakapoor
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... soniakapoor
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Defend against the unknown threats and proceed for Trend micro download with www.trendmicro.com/activate having Advanced Machine Learning Technology. Trend micro security is the best way to save your Connected World to all the digital part. Install www.trendmicro/activate from the official site and get the trend micro activation key to complete the process.
 โดย... amelia
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Cox Email Login is an online login portal that the company provides to its customers enabling them to operate 10 email accounts each capable of 2 GB storage. cox webmail login | camps.intuit.com | camps.intuit.com | microsoft365.com/setup
 โดย... amelia
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Check out our latest products at Real Jackets. The real leather jacket store, men, women, celebrity, halloween and gaming jackets. Explore more to get your favourite product for your wardrobe. scion adventurer's jacket
 โดย... emily in paris merchandise
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about 사설토토 ?? Please!!
 โดย... 사설토토
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    PG SLOT ________________________ ________ pg slopt _______ ____________ PG SLOT ________________ pg slot ________ pgslot us _____ pg _______
 โดย... 1978
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... MINNA
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
21 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ____________ _____ PG _______________ __________pg ______________________ PGTHAI.CLUB _____ _____ pg _______ ____________
 โดย... 1988
20 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    ____________ _____ PG _______________ __________pg ______________________ PGTHAI.CLUB _____ _____ pg _______ ________ pg
 โดย... 1987
20 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    The Webroot program is highly rated software to protect your devices & data available for download at ij.start.canon| ij.start.cannon/ts3322 | Microsoft365.com/setup | microsoft365.com/setup | www.hp.com/go/wirelessprinting
 โดย... MAX
20 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Canon printer drivers and software are essential to install and set up your Canon device. To access the Cox Webmail Login page, you'll need an internet service and a Device.cox webmail login | cox mail login Canon Inkjet printers are compatible with multiple devices, including Windows, Mac, Smartphones, Tablets, Linux (a few models), and Chromebook.To start the setup process, follow the guidelines shown here. canon.com/ijsetup
 โดย... Canon.com/ijsetup
20 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Bitdefender provides multiple features and security advantages. You can get the Bitdefender products for PC, Laptop and smartphones. Bitdefender comes with this Total Security, Internet Security, and Bitdefender Antivirus. Bitdefender Central,
 โดย... olivila
20 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


    Hello, I am one of the most impressed people in your article. 안전놀이터추천 I'm very curious about how you write such a good article. Are you an expert on this subject? I think so. Thank you again for allowing me to read these posts, and have a nice day today. Thank you.
 โดย... 안전놀이터추천
20 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 2AAUH
20 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 


 โดย... casino online
20 กันยายน 2564 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702