๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      ประเพณี


ชิงเปรต
ช่วงเวลา วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และ วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ความสำคัญ
"ชิงเปรต" เป็นประเพณีของภาคใต้ที่กระทำกันในวันสารท เดือน ๑๐ เป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า การชิงเปรตที่ปฏิบัติกันในประเพณีสารทเดือน ๑๐ นี้ มีลักษณะคล้ายกับการทิ้งกระจาดของจีน แต่การทิ้งกระจาดของจีนมีเป้าหมายตรงกับการตั้งเปรต-ชิงเปรตเพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือการทิ้งกระจาดของจีนเป็นการทิ้งทานให้แก่พวกผีไม่มีญาติ ส่วนการชิงเปรตของไทยเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้ทั้งผี(เปรต) ที่เป็นญาติพี่น้องของตนเอง และที่ไม่มีญาติด้วย นอกจากนี้วิธีการปฏิบัติในการทิ้งกระจาดและการชิงเปรตก็แตกต่างกันด้วย
ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนได้ยืนยันว่าการชิงเปรตไม่เป็นความอัปมงคลแก่ผู้ชิงเปรตแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับถือว่าเป็นการทำบุญด้วยซ้ำไป เพราะชื่อว่าบุตรหลานของเปรตตนใดชิงได้ เปรตตนนั้นย่อมได้รับส่วนนั้น เพียงแต่ว่าผู้ชิงต้องระมัดระวังในการที่อาหารหรือขนมที่ตั้งเปรตอาจตกหลานลงพื้น ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น

พิธีกรรม
การตั้งเปรต และชิงเปรตจะกระทำกันในวันที่ยกหมรับไปวัด ไม่ว่าจะเป็นวันแรม ๑ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ ก็ตาม ผู้ตั้งเปรตจะนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปเพื่อการตั้งเปรตด้วย อาหารที่ใช้ตั้งเปรตนี้ส่วนมากเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่เป็นเปรตชอบอย่างละนิดอย่างละหน่อย ขนมที่ไม่ขาดคือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมเบซำ(ดีซำ) นอกจากขนมดังกล่าวแล้ว ยังมีของแห้งที่ใช้เป็นเสบียงกรังก็จัดฝากไปด้วย เช่น ข้าวสาร หอม กระเทียม พริก เกลือ กะปิ น้ำตาล น้ำปลา กล้วย อ้อย มะพร้าว ด้าย เข็มเย็บผ้า ธูปเทียน นำลงจัดในหมรับ โดยเอาของแห้งรองก้นและอยู่ภายใน ส่วนขนมทั้งหลายอยู่ชั้นนอก ปิดคลุมด้วยผืนลาทำเป็นรูปเจดีย์ยอดแหลม หรือรูปอื่นแล้วแต่การประดิษฐ์ของผู้จัด ส่วนภาชนะที่ใช้ แต่เดิมนิยมใช้กระเชอหรือถาด นำหมรับ
ที่จัดแล้วไปวัด รวมกันตั้งไว้บน "ร้านเปรต" ซึ่งสร้างไว้กลางวัดยกเสาสูง ต่อมาในระยะหลัง ๆ ร้านเปรตทำเป็นศาลา หลังคามุงจากหรือมุงกระเบื้องแล้วแต่ฐานะของวัด บางถิ่นจึงเรียก "หลาเปรต" บนร้านเปรตจะมีสายสิญจน์วงล้อมไว้รอบและต่อยาวไปจนถึงพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในวิหารที่เป็นที่ทำพิธีกรรม โดยสวดบังสุกุลอัฐิหรือกระดาษเขียนชื่อของผู้ตาย ซึ่งบุตรหลายนำมารวมกันในพิธีต่อหน้าพระสงฆ์ บุตรหลานจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปยังเปรตชนที่เป็นบรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เก็บสายสิญจน์ ขนมต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกส่วนหนึ่ง พร้อมกับของแห้งไว้ถวายพระ อีกส่วนหนึ่งให้เปรตชนที่พอมีกำลังเข้ามาเสพได้ ในขณะเดียวกันผู้ที่มาร่วมทำบุญทั้งหนุ่มสาว เฒ่าแก่ และโดยเฉพาะเด็ก ๆ จะเข้าไปรุมกันแย่งขนมที่ตั้งเปรตด้วยความสนุกสนาน เชื่อกันว่า การแย่งขนมเปรตที่ผ่าการทำพิธีแล้วนี้จะได้กุศลแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และยังเชื่อกันต่อไปว่าขนมเหล่านี้ถ้านำไปหว่านในสวนในนา จะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตสูง โดยเฉพาะขนมเทียน บางแห่งนำไปติดไว้ตามต้นไม้ผลเพื่อให้มีผลดก หลังจากนั้น ก็มักมีผู้ใจบุญโปรยทาน โดยใช้เหรียญสตางค์โดยไปที่ละมากเหรียญ ตรงไปยังฝูงชน ที่เรียกว่า "หว่านกำพรึก" แย่งกันอย่างนุกสนาน

สาระ
การทำบุญวันสารท เดือน ๑๐ กำหนดทำ ๒ ครั้ง คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ และวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ โดยเชื่อว่า วันแรม ๑ ค่ำ เป็นวันที่ยมบาลปล่อยให้เปรต หรือเปตชนขึ้นมาเยี่ยมลูกหลาน ๆ ก็จะทำบุญเลี้ยงต้อนรับ เมื่อถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ ก็ถือว่าเป็นวันที่ปู่ย่าตายาย ต้องกลับยมโลก ลูกหลานก็ทำบุญเลี้ยงส่งอีกครั้งหนึ่ง
การเตรียมข้าวของ ขนม ในวันทำบุญ เดือน ๑๐
๑. ลา มีความหมายใช้แทนเสื้อผ้า
๒. พอง มีความหมายว่าเป็นเครื่องประดับ
๓. ขนมเบซำ (ขนมเจาะหู) ใช้แทนเงิน หรือสตางค์มีรูในสมัยก่อน
๔. ขนมบ้า มีความหมายว่า เงินเหรียญ
๕. ขนมเทียน ใช้แทนหมอนหนุน
การชิงเปรต เป็นประเพณีที่ชาวพัทลุงถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นประเพณีสำคัญที่กระทำกันจนทุกวันนี้ ชาวพัทลุงแม้จะไปทำมาหากินในท้องถิ่นอื่น เมื่อถึงเดือน ๑๐ ก็มักจะกลับมาร่วมพิธีกับญาติทางบ้าน นับเป็นการช่วยเสริมการผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง ทั้งยังเป็นการระลึกถึงบุญคุณ และคุณงามความดีของบรรพบุรุษของตน แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ตาม  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    หน้าถัดไป >

    Hi By way of an introduction, my name is Sergey and I am the founder of Creative Bear Tech, a web site data scraping and software company operated in London, UK. We mostly deal with B2B businesses by helping them to get in touch with their clients through our data scraping solutions. I have found trangzone.com whilst doing some research and presumed that you could truly benefit from our services as we deal with very identical businesses. We currently have over 1,000 customers and I am in the process of expanding our services by launching offices in the USA and the Baltic States. I will keep the rest short and sweet. Below are some of our products and services that you may find useful in developing your business. --. 1. Huge USA B2B Database of All Industries (Gain access to over 7,900 niche targeted databases of companies operating in the United States of America - Over 5 Million Business Contact Details). https://creativebeartech.com/product/massive-usa-b2b-database-of-all-industries-1/. --. 2. Search Engine Scraper and Email Extractor by Creative Bear Tech (Our Search Engine Scraper is a cutting-edge lead generation software like no other! It will enable you to scrape niche-relevant business contact details from the search engines, social media and business directories.). https://creativebeartech.com/product/search-engine-scraper-and-email-extractor-by-creative-bear-tech/. --. 3. YELLOW PAGES SCRAPER AND EXTRACTOR SOFTWARE FOR USA AND UK. https://creativebeartech.com/product/yellow-pages-scraper-and-extractor-software-for-usa-and-uk/. --. 4. Custom Website Data Scraping: Fresh B2B Leads Scraped Especially for You (just tell us your keywords). https://creativebeartech.com/product/custom-b2b-database-fresh-b2b-leads-scraped-especially-for-you/. --. 5. Authority PBN Backlinks Building Service for Organic S.E.O, More Sales and Site Visitor Traffic. https://creativebeartech.com/product/authority-pbn-backlinks-building-service-for-organic-seo/. --. If you have any questions, please let me know! Kind regards. Sergey Greenfields. Founder of Creative Bear Tech. Flat 9, 1 Jardine Rd, St Katharine's & Wapping,. London E1W 3WD, United Kingdom. https://creativebeartech.com.
 โดย... Magdeburg
3 เมษายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hello Dear, I read your Articles! It’s Really Awesome. I hope The Publishing You’ll Continue. Myself Tyler. I am a fishing adviserI’ll help you to know about BEST SPINNING ROD,BEST BASS FISHING ROD In My Blog : https://fishingsworld.com
 โดย... https://fishingsworld.com
3 เมษายน 2563 ลบความคิดเห็น 

 


    Hello Dear, I read your Articles! It’s Really Awesome. I hope The Publishing You’ll Continue. Myself Tyler. I am a fishing adviser. I’ll help you to know about BEST SPINNING ROD, BEST BASS FISHING ROD, Best Fly Fishing Rods in My Blog : https://fishingsworld.com
 โดย... https://fishingsworld.com
3 เมษายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Je voudrais lire à ce sujet plus. Prompt, ce que la littérature pour étudier? 10.0.0.0.1
 โดย... New York City
2 เมษายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hi By way of an introduction, my name is Sergey and I am the founder of Creative Bear Tech, a website data scraping and computer software business situated in London, UK. We mainly deal with B2B companies by helping them to get in touch with their customers through our data scraping services. I have found trangzone.com whilst doing some research and presumed that you could really benefit from our services as we deal with very identical companies. We presently have over 1,000 customers and I am in the process of growing our offering by launching offices in the USA and the Baltic States. I will keep the rest short and sweet. Listed below are some of our products and services that you may find helpful in developing your business. --. 1. Huge USA B2B Database of All Industries (Gain access to over 7,900 niche targeted databases of businesses operating in the United States of America - Over 5 Million Business Contact Details). https://creativebeartech.com/product/massive-usa-b2b-database-of-all-industries-1/. --. 2. Search Engine Scraper and Email Extractor by Creative Bear Tech (Our Search Engine Scraper is a cutting-edge lead generation software like no other! It will enable you to scrape niche-relevant business contact details from the search engines, social media and business directories.). https://creativebeartech.com/product/search-engine-scraper-and-email-extractor-by-creative-bear-tech/. --. 3. YELLOW PAGES SCRAPER AND EXTRACTOR SOFTWARE FOR USA AND UK. https://creativebeartech.com/product/yellow-pages-scraper-and-extractor-software-for-usa-and-uk/. --. 4. Custom Website Data Scraping: Fresh B2B Leads Scraped Especially for You (just tell us your keywords). https://creativebeartech.com/product/custom-b2b-database-fresh-b2b-leads-scraped-especially-for-you/. --. 5. Authority PBN Backlinks Building Service for Organic Search Engine Optimisation, More Online Sales and Site Visitor Traffic. https://creativebeartech.com/product/authority-pbn-backlinks-building-service-for-organic-seo/. --. If you have any questions, please let me know! Kind regards. Sergey Greenfields. Founder of Creative Bear Tech. Flat 9, 1 Jardine Rd, St Katharine's & Wapping,. London E1W 3WD, United Kingdom. https://creativebeartech.com.
 โดย... The Marsh
1 เมษายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Regards, www.office.com/setup norton.com/setup www.office.com/setup mcafee.com/activate
 โดย... Jones Wilson
1 เมษายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    The article has truly beat my slant. I am going to bookmark your site and keep up checking for flashing new information. Regards, www.office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
 โดย... Jones Wilson
1 เมษายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Regards, office.com/setup office.com/setup office.com/setup
 โดย... Jones Wilson
1 เมษายน 2563 ลบความคิดเห็น 


    I just wanted to say that I love every time visiting your wonderful post! Very powerful and have true and fresh information. Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such a blog. office.com/setup
 โดย...
31 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hi By way of an introduction, my name is Sergey and I am the owner of Creative Bear Tech, a web site data scraping and software company based in London, UK. We mainly deal with B2B businesses by helping them to connect with their customers through our data scraping solutions. I have found trangzone.com whilst doing some research and presumed that you could truly take advantage of our professional services as we deal with very similar companies. We currently have over 1,000 customers and I am in the process of growing our services by opening up offices in the USA and the Baltic States. I will keep the rest short and sweet. Listed below are some of our products and services that you may find helpful in expanding your business. --. 1. Massive USA B2B Database of All Industries (Gain access to over 7,900 niche targeted databases of businesses operating in the United States of America - Over 5 Million Business Contact Details). https://creativebeartech.com/product/massive-usa-b2b-database-of-all-industries-1/. --. 2. Search Engine Scraper and Email Extractor by Creative Bear Tech (Our Search Engine Scraper is a cutting-edge lead generation computer software like no other! It will allow you to scrape niche-relevant business contact details from the search engines, social media and business directories.). https://creativebeartech.com/product/search-engine-scraper-and-email-extractor-by-creative-bear-tech/. --. 3. YELLOW PAGES SCRAPER AND EXTRACTOR SOFTWARE FOR USA AND UK. https://creativebeartech.com/product/yellow-pages-scraper-and-extractor-software-for-usa-and-uk/. --. 4. Custom Website Data Scraping: Fresh B2B Leads Scraped Especially for You (just tell us your keywords). https://creativebeartech.com/product/custom-b2b-database-fresh-b2b-leads-scraped-especially-for-you/. --. 5. Authority PBN Backlinks Building Service for Organic Search Engine Optimization, More Sales and Site Traffic. https://creativebeartech.com/product/authority-pbn-backlinks-building-service-for-organic-seo/. --. If you have any questions, please let me know! Kind regards. Sergey Greenfields. Founder of Creative Bear Tech. Flat 9, 1 Jardine Rd, St Katharine's & Wapping,. London E1W 3WD, United Kingdom. https://creativebeartech.com.
 โดย... Sant'antonio Di Calangianus
29 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Appreciated your hard work and effort for this article. Thanks for being a mentor in this digital-world. Your article is really helpful and full of knowledge for all of us. Thanks for sharing this fantastic Article, really very informative. Your writing skill is very good, you must keep writing this type of Article. HOW TO INSTALL GARMIN EXPRESS? HOW TO UPDATE A GARMIN GPS HOW TO UPDATE A TOMTOM GPS HOW TO UPDATE A RAND MCNALLY GPS HOW TO UPDATE A MAGELLAN GPS
 โดย... GPS Map Express
29 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hello My name is Sergey and I am a founder of Sweaty Quid Freelancer Market place just where you can easily purchase and sell all types of online services ranging from back links and guest post to explainer videos, infographics and blog posts for your site. I strongly believe that you and trangzone.com can seriously benefit from Sweaty Quid, whether you wish to supply your services or employ the services of freelancers to aid you to expand your company. I have been a freelancer on various market places for in excess of 5 years and have had my accounts arbitrarily closed down, my revenues misappropriated and I simply had a difficult time with many low quality freelancers. After much aggravation, I decided to start up my very own freelance market place that would do things in a different way and much better. After almost one year of caffeinne powered evenings, myself and my crew at Creative Bear Tech have built up Sweaty Quid from ground up. One month into our release we have managed to attract a fantastic variety of good quality freelancers and an incredibly high number of repeat customers. I believe this functions as a confirmation to our excellence. Sweaty Quid is a spam-free and straightforward market place for top quality freelancers and buyers. We are rigorously banning all spammy sellers who do not pass our quality threshold and leave only the very best ones. Keeping abreast of the current technologcal developments, we also take cryptocurrency as one of our payment methods. Our ethos that defines us is that sometimes less is more, primarily when it comes to quality freelancers. We are still very new in contrast to other freelance marketplaces, but we are already punching above our weight. I would love to welcome you personally to register with Sweaty Quid Freelancer Marketplace! Kind regards Sergey Greenfields Co-Founder of Sweaty Quid Freelancer Marketplace Flat 9, 1 Jardine Rd, St Katharine's & Wapping, London E1W 3WD, UK https://www.sweatyquid.com
 โดย... Castellonorato
28 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 

 


    I am very happy to visit your blog. It is really a very nice and helpful post. Thanks to share technical talks
 โดย... Technical Talks
27 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    This is a great inspiring article.I am very happy with your work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Technical Talks
 โดย... Technical Talks
27 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things. .austin metal roofing contractors
 โดย... Tyler Worgan
27 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    What a superb post! I have no words to describe this post because everthing is clear with your wonderfull words. I really feel out of world reading your post, it is full of fresh and usefull. I really appreciate, keep the work continue. norton.com/setup ! norton.com/setup
 โดย... Marv Merchants
25 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things.concrete overlay contractors orlando
 โดย... Tyler Worgan
25 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Regards, www.office.com/setup norton.com/setup www.office.com/setup
 โดย... Wenatchee
24 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Regards, office.com/setup office.com/setup office.com/setup
 โดย... Wenatchee
24 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    The article has truly beat my slant. I am going to bookmark your site and keep up checking for flashing new information. Regards, www.office.com/setup www.office.com/setup www.office.com/setup
 โดย... Wenatchee
24 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Are you looking for the best shopify bot? Then visit tas.co.in. They are known to provide the best and effective shopify bots. Web Designing
 โดย... tas
23 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    A complete and detailed article, it provides complete information for those who visit this site. Among them is me, many thanks. bubble shooter
 โดย... simpsonjoshua
23 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 

 


    [url=https://doxycyclinenorx.com/]doxycycline mono[/url] [url=https://retinatret.com/]cheap generic retin a[/url] [url=https://chloroquine911.com/]online chloroquine[/url]
 โดย... 1976
23 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    cari situs yang boleh main denggan beraman? suka main idn poker tapi tak pasti main di mana? cobalah agen poker idn terpercaya yes8
 โดย... Galvin Mynn
23 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... lyntonhomes
23 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things.natural gas water heaters tallahassee
 โดย... Tyler Worgan
23 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Your post is very helpful and information is reliable. I am satisfied with your post. Thank you so much for sharing this wonderful post. Norton.com/setup
 โดย... Josiah smith
23 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Appreciated your hard work and effort for this article. Thanks for being a mentor in this digital-world. Your article is really helpful and full of knowledge for all of us. Thanks for sharing this fantastic Article, really very informative. Your writing skill is very good, you must keep writing this type of Article. How to Update My GPS Device? Step by step instructions to update your GPS device. Feel free to visit GPS Map Express... Free Garmin Map Updates TomTom Map Updates Free Magellan GPS Update Free Rand Mcnally GPS Update Free GPS Map Update Free
 โดย... GPS Map Express
23 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Increase your B2B sales by connecting with all the vape shops in the world. Google: Global Vape Shop Database and Vape Store Email List
 โดย... Grundarfjor?Ur
22 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Since I didn't really understand how this works,we supply cheap nfl jerseys I did some searching and found an outstanding WordPress Trackback Tutorial that explains much of what I was finding confusing. cheap nike nfl jerseys
 โดย... cheap nike nfl jerseys
21 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Sometimes users facing some technical issues like to download printer drivers and some other issues then we are here to help you www.canon.com/ijsetup
 โดย... Canon.com/ijsetup
21 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    However some common issues have you faces when the errors appear. then some software features not working stop working. if you are not able to find your data on the server. Quickbooks Enterprise Support
 โดย... Quickbooks Enterprise Support
21 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Asdfghjkl
21 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Visit office.com/setup to create Microsoft account and get Microsoft Office software package on your system, with complete steps wise instructions for downloading, installing and activating with the 25-digit product key. Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
21 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog. https://nortononlinehelp.com/ http://roadrunneremailcustomerservice.com/
 โดย... allan smith
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I really like your blog. It helped me a lot. Entire details were given with easy to understand words. I wish you the best of luck for your future endeavors hbo go activate
 โดย... Mark Rogers
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Office.com/myaccount
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I appreciate this article because it is full of information I seek. I may visit the website regularly to update the latest information. bubble shooter
 โดย... simpsonjoshua
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    We are a free specialist co-op for all the equipment and programming related issues.We are an outsider organization giving specialized help in programming, PCs, PCs, printers and so forth. ||https://skylarksquad.com/ ||https://skylarksquad.com/microsoft-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/antivirus-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/avast-support-number/ ||https://skylarksquad.com/avg-antivirus-support-number/ ||https://skylarksquad.com/kaspersky-support-number/ ||https://skylarksquad.com/kaspersky-support-number/ ||https://skylarksquad.com/kaspersky-support-number/ ||https://skylarksquad.com/kaspersky-support-number/ ||https://skylarksquad.com/mcafee-support-number/ ||https://skylarksquad.com/norton-antivirus/ ||https://skylarksquad.com/computer-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/toshiba-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/lenovo-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/hp-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/dell-computer-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/printer-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/hp-printer-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/dell-printer-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/canon-printer-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/samsung-printer-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/brother-printer-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/lexmark-printer-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/epson-printer-support-phone-number/ ||https://skylarksquad.com/quickbooks-support-number/ ||https://skylarksquad.com/roadrunner-technical-support/ ||https://skylarksquad.com/yahoo-technical-support/ ||https://skylarksquad.com/yahoo-technical-support/ ||https://skylarksquad.com/windows-live-mail-tech-support/ ||https://skylarksquad.com/gmail-tech-support/ ||https://skylarksquad.com/msn-tech-support/ ||https://skylarksquad.com/hotmail-tech-support/
 โดย... New York
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Follow the steps for downloading, installing and activating Microsoft office. Different between office 365 and office 2019 for easy steps. Click this link. Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject? water heater expansion tank ogden ut
 โดย... Tyler
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Netgear Router Login create a new Netgear account- Search for the Nighthawk, on GooglePlay Store or Apple’s App Store.Download and Install it on your phone. However, the Orbi router owners should use the Orbi app, that would have been used when first setting up the mesh networking system. Garmin Express hulu.com/activate webroot Login Norton Login Netgear Router Login Netgear Extender Setup
 โดย... Netgear Router Login
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Netgear Router Login create a new Netgear account- Search for the Nighthawk, on GooglePlay Store or Apple’s App Store.Download and Install it on your phone. However, the Orbi router owners should use the Orbi app, that would have been used when first setting up the mesh networking system. Garmin Express hulu.com/activate webroot Login Norton Login Netgear Router Login Netgear Extender Setup
 โดย... netgear router
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Increase your B2B sales by connecting with all the vape shops in the world. Google: USA Vape Shop Database with Vape Shop Contact Details
 โดย... Berken
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    http://ask-norton.com/ http://easy-mcafeecom-activate.com/ http://go-officecom.com/ http://prooffice-comsetup.com/
 โดย... zen
20 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    You need the dedicated 25-digits product key for activation. Get started simple ways downloading, installing, activating, and re-installing the Microsoft Office Suite. You can visit here. Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
19 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... Nancywilson
19 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    http://hpprinterdriverss.com/ http://webroot-download.com/ http://mcafeecomactivatez.com/http://hpprinterdriverss.com/123-hp-com/ http://hpprinterdriverss.com/123-hp-com-setup/ http://webroot-download.com/webroot-com-safe/ http://webroot-download.com/webroot-login/ http://mcafeecomactivatez.com/mcafee-login/ http://mcafeecomactivatez.com/home-mcafee-com/
 โดย... Nancywilson
19 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Hi By way of an introduction, my name is Sergey and I am the owner of Creative Bear Tech, a website data scraping and software company operated in London, UK. We mainly work with B2B companies by helping them to get in touch with their clients through our data scraping solutions. I have found trangzone.com whilst doing some research and presumed that you could really take advantage of our services as we work with very similar businesses. We currently have more than 1,000 clients and I am in the process of growing our offering by launching offices in the USA and the Baltic States. I will keep the rest short and sweet. Below are some of our services and products that you may find beneficial in expanding your business. --. 1. Huge USA B2B Database of All Industries (Gain access to over 7,900 niche targeted databases of businesses operating in the United States of America - Over 5 Million Business Contact Details). https://creativebeartech.com/product/massive-usa-b2b-database-of-all-industries-1/. --. 2. Search Engine Scraper and Email Extractor by Creative Bear Tech (Our Search Engine Scraper is a cutting-edge lead generation computer software like no other! It will enable you to scrape niche-relevant business contact details from the search engines, social networking media and business directories.). https://creativebeartech.com/product/search-engine-scraper-and-email-extractor-by-creative-bear-tech/. --. 3. YELLOW PAGES SCRAPER AND EXTRACTOR SOFTWARE FOR USA AND UK. https://creativebeartech.com/product/yellow-pages-scraper-and-extractor-software-for-usa-and-uk/. --. 4. Custom Website Data Scraping: Fresh B2B Leads Scraped Especially for You (just tell us your keywords). https://creativebeartech.com/product/custom-b2b-database-fresh-b2b-leads-scraped-especially-for-you/. --. 5. Authority PBN Backlinks Building Service for Organic S.E.O, More Sales and Site Visitor Traffic. https://creativebeartech.com/product/authority-pbn-backlinks-building-service-for-organic-seo/. --. If you have any questions, please let me know! Kind regards. Sergey Greenfields. Ceo of Creative Bear Tech. Flat 9, 1 Jardine Rd, St Katharine's & Wapping,. London E1W 3WD, United Kingdom. https://creativebeartech.com.
 โดย... Richmond
18 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... MARIA
18 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    xbcncx xbn xc turoieb ropewgfdlbna ifgf kfbhcvi kfx ckv xckxncxn xnvbndf xn bvcbcjkfdslsl; nvnvnfvd nbdfgnjdfgjnd fbfjnb df dfnbfdn n vcnbcvnnc v nbvb 211454vxcm lkbxcnvnlvnxc cvnbvcncv http://wafiapps.net/trimble-gps-pathfinder-office-free/ http://wafiapps.net/tti-pipeline-toolbox-2017-free/ http://wafiapps.net/zeataline-pipe-support-pro-free/ http://wafiapps.net/truncad-3dgenerator/ http://wafiapps.net/autodesk-dwg-trueview/ http://wafiapps.net/aimall-professional/ http://wafiapps.net/bentley-ram-sbeam/ http://wafiapps.net/bentley-navigator/ http://wafiapps.net/esacomp-free/ http://wafiapps.net/akcelik-sidra-intersection/ http://wafiapps.net/vmgsim-free/ http://wafiapps.net/driveworks-pro/ http://wafiapps.net/qps-fledermaus-free/ http://wafiapps.net/paragon-hard-disk-manager-2020-free/ http://wafiapps.net/wondershare-tunesgo/ http://wafiapps.net/gilisoft-audio-toolbox-suite-free/ http://mahsu.com http://holyfrolic.com http://holyclassified.com
 โดย... MARIA
18 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    You are downloaded office setup for some easy steps and you are now struggling with how to install it on your Windows PC, then here are some steps through which you can easily install Microsoft Office on your computer. The process to install is given this link.You can visit here. Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
18 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    ||Bangalore Escorts ||escorts in bangalore ||escort in bangalore ||bangalore escort ||independent bangalore escorts ||independent escorts in bangalore ||escort service in bangalore ||bangalore escorts service ||bangalore female escorts ||bangalore russian escorts ||escort agency in bangalore ||female escort in bangalore ||call girls in bangalore ||bangalore escort girls ||bangalore escorts agency ||Bangalore Escorts ||escorts in bangalore ||escort in bangalore ||bangalore escort ||independent bangalore escorts ||independent escorts in bangalore ||escort service in bangalore ||bangalore escorts service ||bangalore female escorts ||bangalore russian escorts ||escort agency in bangalore ||female escort in bangalore ||call girls in bangalore ||bangalore escort girls ||bangalore escorts agency ||Bangalore Escorts ||escorts in bangalore ||escort in bangalore ||bangalore escort ||independent bangalore escorts ||independent escorts in bangalore ||escort service in bangalore ||bangalore escorts service ||bangalore female escorts ||bangalore russian escorts ||escort agency in bangalore ||female escort in bangalore ||call girls in bangalore ||bangalore escort girls ||bangalore escorts agency ||Hydearabad Escorts ||escorts in Hydearabad ||escort in Hydearabad ||Hydearabad escort ||independent Hydearabad escorts ||independent escorts in Hydearabad ||escort service in Hydearabad ||Hydearabad escorts service ||Hydearabad female escorts ||Hydearabad russian escorts ||escort agency in Hydearabad ||female escort in Hydearabad ||call girls in Hydearabad ||Hydearabad escort girls ||Hydearabad escorts agency ||Chennai Escorts ||escorts in Chennai ||escort in Chennai ||Chennai escort ||independent Chennai escorts ||independent escorts in Chennai ||escort service in Chennai ||Chennai escorts service ||Chennai female escorts ||Chennai russian escorts ||escort agency in Chennai ||female escort in Chennai ||call girls in Chennai ||Chennai escort girls ||Chennai escorts agency ||Chennai Escorts ||escorts in Chennai ||escort in Chennai ||Chennai escort ||independent Chennai escorts ||independent escorts in Chennai ||escort service in Chennai ||Chennai escorts service ||Chennai female escorts ||Chennai russian escorts ||escort agency in Chennai ||female escort in Chennai ||call girls in Chennai ||Chennai escort girls ||Chennai escorts agency ||Jaipur Escorts ||escorts in Jaipur ||escort in Jaipur ||Jaipur escort ||independent Jaipur escorts ||independent escorts in Jaipur ||escort service in Jaipur ||Jaipur escorts service ||Jaipur female escorts ||Jaipur russian escorts ||escort agency in Jaipur ||female escort in Jaipur ||call girls in Jaipur ||Jaipur escort girls ||Jaipur escorts agency
 โดย... California
18 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I’m not that much of a online reader to be honest but your site is really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later on. Cheers iso Saudi Arabia | iso provider | iso counsultant | 9001 iso | iso consulting |
 โดย... proiso
17 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I am amazingly charmed with your article. I love the way wherein you form this article. Thankful to you for granting this amazing post to us. rand mcnally gps update garmin.com/express garmin.com/express Trend Micro Login Norton.com/setup Norton.com/nu16 hulu.com/activatee
 โดย... Emmajane
17 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Rand McNally is an industry head in creative GPS area innovation. It gives a broad scope of vanguard and brilliant items that flawlessly incorporate best in class GPS innovation. http://rand-mcnally-gps-update.com http://rand-mcnally-gps-update.com/rand-mcnally-update/ https://www.youtube.com/watch?v=EzkVtOpXhHM https://www.quora.com/unanswered/Does-Rand-McNally-still-make-maps https://scholar.google.com/citations?user=1T0ykNMAAAAJ&hl=en
 โดย... Rand mcnally gps update
17 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    The Bangalore Escorts Services also spots connected as your girlfriend and far half inside the make any difference of sex Escorts In Bangalore
 โดย... Bangalore Escorts
17 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    How to install Microsoft Office Setup? There are two methods to install Office setup in your PC - through a CD and by downloading. When you buy Office setup offline, then you have to install through a CD, and you get the setup file for installation if you get the setup online. You can visit here. Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
17 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    ||https://www.podomatic.com/podcasts/joyhopson-09 ||https://www.4shared.com/u/NVULgepT/joyhopson.html ||http://ttlink.com/joyhopson09 ||https://www.spoonflower.com/profiles/joyhopson09?sub_action=shop ||https://steepster.com/joyhopson09 ||https://itsmyurls.com/joyhopson09# ||https://www.blogtalkradio.com/joyhopson09 ||https://www.flipsnack.com/joyhopson09/ ||https://robbyjaksan.livejournal.com/profile ||https://soundcloud.com/shawn-michaels-769341791 ||https://www.deviantart.com/joyhopson09 ||https://about.me/smichaels ||https://visual.ly/users/joyhopson09/portfolio ||https://knowyourmeme.com/users/shawn-michaels ||https://moz.com/community/users/14097921 ||https://issuu.com/joyhopson.09 ||https://disqus.com/by/disqus_fj4aGqr4Mv/ ||https://weheartit.com/joyhopson_09 ||https://myspace.com/joyhopson09 ||https://www.etsy.com/in-en/people/vux4jygu ||https://www.goodreads.com/user/show/109138980-joyhopson09 ||https://pbase.com/joyhopson09/profile ||https://www.couchsurfing.com/users/2012707382
 โดย... New York
16 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Your article is basically sensible and extremely meaningful , the content is incredibly sensible and good. office.com/setup
 โดย... gerrycriston
16 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    McAfee is the fastest, as it claims, that their reaction time in terms of solving customer troubles is the minimum. McAfee Support Phone Number
 โดย...
16 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I will learn much new stuff right here! Good luck for the next! web designing courses in chennai | web design training classes in chennai web design institute in chennai with placement | web designing training in chennai | Web Designing Training Institute in Chennai
 โดย...
14 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Office has numerous projects which incorporate MS Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint, and Outlook. Every one of these projects give distinctive administrations to their clients and supportable to both the Windows and Mac framework. For the Office activation, you can visit here. Office.com/setup
 โดย... Office.com/setup
14 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... chieao
14 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things.bathtub refinishing and fiberglass expert port st lucie
 โดย... Tyler Worgan
13 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for all the tips mentioned in this article! it???s always good to read things you have heard before and are implementing, but from a different perspective, always pick up some extra bits of information. Visit@:- mcafee.com/activate | office.com/setup | adviser for you || Webroot.com/safe | mcafee.com/activate | norton.com/setup
 โดย... malina
13 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Go to www.office.com/setup Sign in with your Microsoft account, or create one if you do not have one. Be certain to take into account this account so that you can install or reinstall Office later, without a product key. Enter your Office product key, besides hyphens, if prompted. If you don't see the alternative to enter your product key, it was entered for you automatically. http://office-comofficecom.com
 โดย... office.com/setup
13 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Norton.com/setup - Get protection after downloading, installing and activating Norton setup. Enter the product key at www.norton.com/setup. http://i-nortonnorton.com
 โดย... norton.com/setup
13 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Good. I really like this, I just found out about this. This was an incredibly wonderful article. Thanks for providing these details. ISO 27001 Certification in Saudi Arabia
 โดย... ISO 27001 Certification in Saudi Arabia
12 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Excellent post. I really found this to much informatics. if you are looking for hot & sexy girls number for relationship & love visit hurry up hot girls number. hot girls Number
 โดย... gerrycriston
12 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    I really happy found this website eventually. Really informative and inoperative, Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such blog. norton.com/setup www.spectrum.net/login kaspersky activation aolmail.com aolmail.com mcafee.com/activate
 โดย... norton setup
11 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Are you looking for Best Parental Control Apps for Android Device? No Look further the Bit Guardian is one stop of solutions for your all needs.
 โดย... Jessica
11 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Are you looking for a guest author post website? Look here, the best guest post and instant approval guest post website list.
 โดย... John
11 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    We often use office.com/setup for its many uses below you may get data about the setup of the workplace application https://officecomsetuphelps.com/office365-setup/
 โดย... Download Office Setup 365
11 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading. bathroom remodelers parkland
 โดย... Tyler Worgan
11 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1981
11 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... David
11 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1977
10 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


 โดย... 1976
10 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 


    ?SALE???? ???????????????SALE????? ?????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????? https://www.watcher007.com/wallet/menu-67.html
 โดย... ?????????
10 มีนาคม 2563 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702