๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน      การละเล่นพื้นบ้าน


กำทาย

อุปกรณ์และวิธีการเล่น
อุปกรณ์ในการเล่นมีดังนี้ (ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด)
๑) ยางเส้น
๒) เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
๓) เมล็ดสวาด
๔) เมล็ดสวด
๕) ลูกนู (ก้อนดินกลม)

วิธีการเล่น
๑) เมื่อสัญญาณการเล่นเริ่มขึ้นทุกคนจะกอบหรือกำของที่อยู่ตรงหน้านั้น โดยไม่ให้คนอื่นเห็นว่ามีจำนวนเท่าใด
๒) ให้ทายที่คนว่าของในมือของทุกคนเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนเท่าใด
๓) เมื่อทายเสร็จทุกคนแบมือออกและนับของในมือของทุกคน ใครทายถูกได้เป็นกรรมสิทธิ์ในของนั้น ถ้าทายถูกหลายคนใช้วิธีหารแบ่งกัน ถ้ามีเศษให้รวมไว้เป็นกองกลาง เพื่อเป็นเล่นหนต่อไป

โอกาสหรือเวลาที่เล่น
กำทาย เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของเด็ก เล่นได้ทั้งชายและหญิงเป็นการเล่นในร่ม โดยมีผู้เล่น ๒-๕ คน นั่งล้อมวงกัน แล้วแต่ละคนเอาของชนิดเดียวกันวางกองไว้ตรงหน้า

แนวคิดจากการละเล่นกำทาย
การเล่นกำทาย เป็นการละเล่นที่ฝึกทักษะในการคำนวณ และการสังเกต
  1 2 3    หน้าถัดไป >

    Excellent information on your article, thanks for taking the time to share with us such a great article. I really appreciate your work. Office.com/Setup
 โดย... Los Angeles
15 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Great information you shared through this blog. Keep it up and best of luck for your future blogs and posts. Office.com/setup | Norton.com/setup
 โดย... Marc
15 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
14 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    Thanks for the informative post that you have shared here. mcafee.com/activate McAfee.com/activateDell
 โดย... jeffroot29
14 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    I am amazed by the way you have explained things in this article. This article is quite interesting and I am looking forward to reading more of your posts. Thanks for sharing this article with us. Norton.com/Setup
 โดย... Sofia Williams
10 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
10 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
9 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    I am amazed by the way you have explained things in this article. This article is quite interesting and I am looking forward to reading more of your posts. Thanks for sharing this article with us. Norton.com/Setup
 โดย... Sofia Williams
8 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... todayjosh
5 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... risaralda
3 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
2 พฤษภาคม 2562 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
30 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
29 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... ectvnews
28 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hello! viagra , viagra , buy cialis , viagra online , cialis ,
 โดย...
28 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
27 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
26 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
26 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
25 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 

 


 โดย...
24 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
24 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    http://www.btmail.xyz See how to set up your email account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online.
 โดย...
24 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
23 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
23 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
21 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    See how to set up your BT Mail account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online. http://btmail-login.co.uk/ http://bt-mail-login.co.uk/ http://login-bt-mail.co.uk/ http://btmaillogin.co.uk/ http://mybtmail.co.uk/ http://www.btmail.xyz
 โดย... BT Mail
19 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... chicago
19 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Awesome write-up. I am a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time. www.mcafee.com/activate
www.norton.com/setup
www.office.com/setup
 โดย... Sherlock
19 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. www.mcafee.com/activate www.norton.com/setup www.office.com/setup
 โดย... mcafee com activate
18 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people. www.mcafee.com/activate
 โดย... mcafee activate
18 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
13 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
13 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
12 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    See how to set up your BT Mail account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online. http://btmail-login.co.uk/ http://bt-mail-login.co.uk/ http://login-bt-mail.co.uk/ http://btmaillogin.co.uk/ http://mybtmail.co.uk/ http://www.btmail.xyz
 โดย... UK
9 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    It really makes me happy and I am satisfied with the arrangement of your post. You are really a talented person I have ever seen. Norton.com/Setup
 โดย... Fort Lauderdale
8 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    See how to set up your BT Mail account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online. bt mail
 โดย... australia
7 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Hi, I read your post and found it quite interesting. The post you shared is very unique and informative. Thanks for sharing such a useful post. For more information visit on mcafee.com/activate | Norton.com/setup | mcafee.com/activate
 โดย... Charlie Noah
4 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Thank you so much for sharing these amazing tips. I must say you are an incredible writer, I love the way that you describe the things. Please keep sharing. For more information visit on office.com/setup | Norton.com/setup | Norton.com/setup
 โดย... Charlie Noah
4 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
3 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
3 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    You did an amazing job. I really enjoyed reading this blog. I like and appreciate your work. Thank you for Sharing such an amazing article. mcafee.com/activate
 โดย... jeffroot29
3 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    See how to set up your BT Mail account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online. bt mail
 โดย... vikastomarjatt2@gmail.com
2 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    See how to set up your BT Mail account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online. bt mail
 โดย... vikastomarjatt2@gmail.com
2 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    See how to set up your BT Mail account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online. bt mail
 โดย... vikastomarjatt2@gmail.com
2 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    See how to set up your BT Mail account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online. bt mail
 โดย... vikastomarjatt2@gmail.com
2 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Btmail login | Bt mail See how to set up your BT Mail account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online. bt mail
 โดย... vikastomarjatt2@gmail.com
2 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    Bt mail login, Bt yahoo mail, Bt mail sign in, Bt yahoo mail login, my Bt mail, Bt login mail, Bt E mail, Bt mail log in, Bt e mail log in, Login Bt mail, Bt yahoo mail sign in, Bt mail setting, Bt internet mail, Bt e-mail, Bt mail Yahoo, Bt premium mail, Bt Mail login Page, www.bt.com/login, bt.com/login See how to set up your BT Mail account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online. bt mail
 โดย... vikastomarjatt2@gmail.com
2 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    See how to set up your email account and fix issues with email access. Also easily reset your password or get a username reminder online. Bt mail
 โดย... vikastomarjatt2@gmail.com
2 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
2 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


    It really makes me happy and I am satisfied with the arrangement of your post. You are really a talented person I have ever seen. Norton.com/Setup
 โดย... Sofia Williams
2 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
1 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
1 เมษายน 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... adidas d rose 6 black
30 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
30 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    https://afu.ac.ae/en/whyafu https://www.afu.ac.ae/en/about-dubai/ https://www.afu.ac.ae/en/briefed-academic-calendar/ https://www.afu.ac.ae/en/news/2017/al-falah-university%E2%80%99s-introductory-activities-at-mercato-mall/ https://www.afu.ac.ae/en/news/2017/innovation-and-entrepreneurship-program-at-stanford-university/ https://www.afu.ac.ae/en/news/2017/interactive-meeting-concludes-the-academic-year-2016-%E2%80%93-2017-at-al-falah-university/ https://www.afu.ac.ae/en/news/2017/state-of-palestine%E2%80%99s-deputy-consul-general-in-dubai-visits-al-falah-university/ https://www.afu.ac.ae/en/news/2017/al-falah-university-staff-exchange-eid-greetings/ https://www.afu.ac.ae/en/Admission-&-Registration/vision-and-mission/ https://www.afu.ac.ae/en/general-education-department/ https://www.afu.ac.ae/en/goals-ged/ https://www.afu.ac.ae/en/duties-and-responsibilities-ged/ https://www.afu.ac.ae/en/general-education-department-staff/ https://www.afu.ac.ae/en/quality-assurance-center/ https://www.afu.ac.ae/en/vision-and-mission-qa/ https://www.afu.ac.ae/en/duties-and-responsibilities-qa/ https://www.afu.ac.ae/en/english-language-centre/ https://www.afu.ac.ae/en/vision-and-mission-elc/ https://www.afu.ac.ae/en/duties-and-responsibilities-elc/ https://www.afu.ac.ae/en/goals-elc/ https://www.afu.ac.ae/en/vision-and-mission-it/ https://www.afu.ac.ae/en/goals-it/ http://edugate.afu.ac.ae/edugate/ https://www.afu.ac.ae/en/#/ https://www.afu.ac.ae/uploads/editor/source/Books/Table/AFU_Extension_1.pdf https://afu.ac.ae/uploads/editor/source/files/pdf/Business%20Workshop.pdf https://business.afu.ac.ae/en/Business-community-engagement/ https://business.afu.ac.ae/ar/posts https://www.afu.ac.ae/en/posts/recognizing-the-nature-of-your-headache/ https://www.afu.ac.ae/en/announcements/2017/academic-calendar-2017-2018/ https://www.afu.ac.ae/en/announcements/2017/final-grades/ https://www.afu.ac.ae/en/announcements/2017/first-international-conference-entitled-%https://www.afu.ac.ae/en/announcements/2017/drawing-competition-for-university-students/E2%80%9Ctoward-advanced-scientific-knowledge-in-business-sciences-2/ https://www.afu.ac.ae/en/athletics/ https://www.afu.ac.ae/en/transfer-student/ https://www.afu.ac.ae/en/tuition-and-fees/ https://www.afu.ac.ae/en/al-falah-university-is-now-an-official-ielts-test-venue-in-dubai/ https://www.afu.ac.ae/en/grading-system/ https://www.afu.ac.ae/en/academic-calender/ https://www.afu.ac.ae/en/general-policies/ https://www.afu.ac.ae/en/student-policies/ https://www.afu.ac.ae/en/afu-online-admission-form/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/2116/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/2100/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/2085/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/2059/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/1725/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/1719/ https://www.afu.ac.ae/uploads/editor/source/Announcment/AFU%20Academic%20Calendar%202017-2018.pdf https://www.afu.ac.ae/en/afu-catalog/ https://afu.ac.ae/en/whyafu/programs https://law.afu.ac.ae/en https://law.afu.ac.ae/en/law-textbooks/ https://law.afu.ac.ae/ar/rights-campaign https://business.afu.ac.ae/en/news/2017/open-day-for-college-of-business-administration-and-college-of-law-students/ https://www.afu.ac.ae/en/media-club/ https://afu.ac.ae/en/e-resources/ https://afu.ac.ae/en/posts/ https://www.afu.ac.ae/ar/posts/support-for-emirati-women-in-enhancing-role-in-society/ https://www.afu.ac.ae/ar/news/2017/interactive-meeting-concludes-the-academic-year-2016-%E2%80%93-2017-at-al-falah-university/ https://www.afu.ac.ae/ar/news/2017/innovation-and-entrepreneurship-program-at-stanford-university/ https://www.afu.ac.ae/ar/news/2017/al-falah-university%E2%80%99s-introductory-activities-at-mercato-mall/ https://www.afu.ac.ae/ar/about-dubai/ https://afu.ac.ae/en/whyafu https://www.afu.ac.ae/ar/afu-online-admission-form/ https://www.afu.ac.ae/ar/inquires/ httphttps://communication.afu.ac.ae/ar/Mass/vision-&-Mission/\s://www.afu.ac.ae/ar/Admission-&-Registration/vision-and-mission/ https://afu.ac.ae/ar/announcements/2017/course-schedule-for-the-fall-semester-ay-2017-2018/ https://afu.ac.ae/ar/al-falah-universitys-promotional-platform-at-mercato-mall/ https://afu.ac.ae/ar/news/2017/innovation-and-entrepreneurship-program-at-stanford-university/ https://law.afu.ac.ae/ar/college-of-law-students-visits-dubai-international-arbitration-center https://www.afu.ac.ae/ar/Library-overview/ https://business.afu.ac.ae/ar/news/2017/open-day-for-college-of-business-administration-and-college-of-law-students/ https://afu.ac.ae/uploads/editor/source/files/pdf/Business%20Workshop.pdf https://business.afu.ac.ae/ar/Business-admin-About-the-program/ https://business.afu.ac.ae/ar/posts https://business.afu.ac.ae/ar/Business-news/ https://business.afu.ac.ae/ar/Business-event/ https://business.afu.ac.ae/ar/Business-photo-gallery/ https://business.afu.ac.ae/ar/Business-video-gallery/ https://business.afu.ac.ae/ar/Accounting-About-the-program/ https://business.afu.ac.ae/ar/Health-About-the-Program/ https://business.afu.ac.ae/ar/Bs-dean-message/ https://business.afu.ac.ae/ar/Bs-college-council/ https://business.afu.ac.ae/ar/Business-publication/ https://business.afu.ac.ae/ar/Business-academic-staff/ https://business.afu.ac.ae/ar/Master-Marketing-About-the-program/ https: https://business.afu.ac.ae/ar/Hr-aims///www.afu.ac.ae/ar/messages/ https://communication.afu.ac.ae/ar/Media-about-the-program/ https://communication.afu.ac.ae/ar/Media-goals/ https://communication.afu.ac.ae/ar/Journalism-about-the-program/ https://communication.afu.ac.ae/ar/Pr-public-relation/ https://communication.afu.ac.ae/ar/al-falah-university-participates-in-emirates-publishers-association-conference https://communication.afu.ac.ae/ar/comc-advisory-board-meeting/ https://communication.afu.ac.ae/ar/rights-campaign/ https://communication.afu.ac.ae/ar/publications/ https://communication.afu.ac.ae/ar/Mass-academic-staff/ https://afu.ac.ae/ar/afu-online-admission-form/ https://law.afu.ac.ae/ar/goals-for-the-bachelor/ https://law.afu.ac.ae/ar/law-course-description/ https://law.afu.ac.ae/ar/Law-study-plan/ htthttps://law.afu.ac.ae/ar/law-academic-staff/ps://law.afu.ac.ae/ar/publications/ https://law.afu.ac.ae/ar/law-community-engagement/ https://law.afu.ac.ae/ar/law-textbooks/ https://www.afu.ac.ae/ar/english-language-centre/ https://www.afu.ac.ae/ar/quality-assurance-center/ https://www.afu.ac.ae/ar/general-education-department/ https://www.afu.ac.ae/ar/it-center/ https://www.afu.ac.ae/ar/general-policies/ https://www.afu.ac.ae/ar/faculty-policies/ https://www.afu.ac.ae/ar/staff-policies/ https://www.afu.ac.ae/uploads/editor/source/Books/Table/AFU_Extension_1.pdf
 โดย... alfalah12345
27 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


    https://afu.ac.ae/en/whyafu https://www.afu.ac.ae/en/about-dubai/ https://www.afu.ac.ae/en/briefed-academic-calendar/ https://www.afu.ac.ae/en/news/2017/al-falah-university%E2%80%99s-introductory-activities-at-mercato-mall/ https://www.afu.ac.ae/en/news/2017/innovation-and-entrepreneurship-program-at-stanford-university/ https://www.afu.ac.ae/en/news/2017/interactive-meeting-concludes-the-academic-year-2016-%E2%80%93-2017-at-al-falah-university/ https://www.afu.ac.ae/en/news/2017/state-of-palestine%E2%80%99s-deputy-consul-general-in-dubai-visits-al-falah-university/ https://www.afu.ac.ae/en/news/2017/al-falah-university-staff-exchange-eid-greetings/ https://www.afu.ac.ae/en/Admission-&-Registration/vision-and-mission/ https://www.afu.ac.ae/en/general-education-department/ https://www.afu.ac.ae/en/goals-ged/ https://www.afu.ac.ae/en/duties-and-responsibilities-ged/ https://www.afu.ac.ae/en/general-education-department-staff/ https://www.afu.ac.ae/en/quality-assurance-center/ https://www.afu.ac.ae/en/vision-and-mission-qa/ https://www.afu.ac.ae/en/duties-and-responsibilities-qa/ https://www.afu.ac.ae/en/english-language-centre/ https://www.afu.ac.ae/en/vision-and-mission-elc/ https://www.afu.ac.ae/en/duties-and-responsibilities-elc/ https://www.afu.ac.ae/en/goals-elc/ https://www.afu.ac.ae/en/vision-and-mission-it/ https://www.afu.ac.ae/en/goals-it/ http://edugate.afu.ac.ae/edugate/ https://www.afu.ac.ae/en/#/ https://www.afu.ac.ae/uploads/editor/source/Books/Table/AFU_Extension_1.pdf https://afu.ac.ae/uploads/editor/source/files/pdf/Business%20Workshop.pdf https://business.afu.ac.ae/en/Business-community-engagement/ https://business.afu.ac.ae/ar/posts https://www.afu.ac.ae/en/posts/recognizing-the-nature-of-your-headache/ https://www.afu.ac.ae/en/announcements/2017/academic-calendar-2017-2018/ https://www.afu.ac.ae/en/announcements/2017/final-grades/ https://www.afu.ac.ae/en/announcements/2017/first-international-conference-entitled-%https://www.afu.ac.ae/en/announcements/2017/drawing-competition-for-university-students/E2%80%9Ctoward-advanced-scientific-knowledge-in-business-sciences-2/ https://www.afu.ac.ae/en/athletics/ https://www.afu.ac.ae/en/transfer-student/ https://www.afu.ac.ae/en/tuition-and-fees/ https://www.afu.ac.ae/en/al-falah-university-is-now-an-official-ielts-test-venue-in-dubai/ https://www.afu.ac.ae/en/grading-system/ https://www.afu.ac.ae/en/academic-calender/ https://www.afu.ac.ae/en/general-policies/ https://www.afu.ac.ae/en/student-policies/ https://www.afu.ac.ae/en/afu-online-admission-form/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/2116/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/2100/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/2085/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/2059/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/1725/ https://www.afu.ac.ae/en/photos/view/1719/ https://www.afu.ac.ae/uploads/editor/source/Announcment/AFU%20Academic%20Calendar%202017-2018.pdf https://www.afu.ac.ae/en/afu-catalog/ https://afu.ac.ae/en/whyafu/programs https://law.afu.ac.ae/en https://law.afu.ac.ae/en/law-textbooks/ https://law.afu.ac.ae/ar/rights-campaign https://business.afu.ac.ae/en/news/2017/open-day-for-college-of-business-administration-and-college-of-law-students/ https://www.afu.ac.ae/en/media-club/ https://afu.ac.ae/en/e-resources/ https://afu.ac.ae/en/posts/ https://www.afu.ac.ae/ar/posts/support-for-emirati-women-in-enhancing-role-in-society/ https://www.afu.ac.ae/ar/news/2017/interactive-meeting-concludes-the-academic-year-2016-%E2%80%93-2017-at-al-falah-university/ https://www.afu.ac.ae/ar/news/2017/innovation-and-entrepreneurship-program-at-stanford-university/ https://www.afu.ac.ae/ar/news/2017/al-falah-university%E2%80%99s-introductory-activities-at-mercato-mall/ https://www.afu.ac.ae/ar/about-dubai/ https://afu.ac.ae/en/whyafu https://www.afu.ac.ae/ar/afu-online-admission-form/ https://www.afu.ac.ae/ar/inquires/ httphttps://communication.afu.ac.ae/ar/Mass/vision-&-Mission/\s://www.afu.ac.ae/ar/Admission-&-Registration/vision-and-mission/ https://afu.ac.ae/ar/announcements/2017/course-schedule-for-the-fall-semester-ay-2017-2018/ https://afu.ac.ae/ar/al-falah-universitys-promotional-platform-at-mercato-mall/ https://afu.ac.ae/ar/news/2017/innovation-and-entrepreneurship-program-at-stanford-university/ https://law.afu.ac.ae/ar/college-of-law-students-visits-dubai-international-arbitration-center https://www.afu.ac.ae/ar/Library-overview/ https://business.afu.ac.ae/ar/news/2017/open-day-for-college-of-business-administration-and-college-of-law-students/ https://afu.ac.ae/uploads/editor/source/files/pdf/Business%20Workshop.pdf https://business.afu.ac.ae/ar/Business-admin-About-the-program/ https://business.afu.ac.ae/ar/posts https://business.afu.ac.ae/ar/Business-news/ https://business.afu.ac.ae/ar/Business-event/ https://business.afu.ac.ae/ar/Business-photo-gallery/ https://business.afu.ac.ae/ar/Business-video-gallery/ https://business.afu.ac.ae/ar/Accounting-About-the-program/ https://business.afu.ac.ae/ar/Health-About-the-Program/ https://business.afu.ac.ae/ar/Bs-dean-message/ https://business.afu.ac.ae/ar/Bs-college-council/ https://business.afu.ac.ae/ar/Business-publication/ https://business.afu.ac.ae/ar/Business-academic-staff/ https://business.afu.ac.ae/ar/Master-Marketing-About-the-program/ https: https://business.afu.ac.ae/ar/Hr-aims///www.afu.ac.ae/ar/messages/ https://communication.afu.ac.ae/ar/Media-about-the-program/ https://communication.afu.ac.ae/ar/Media-goals/ https://communication.afu.ac.ae/ar/Journalism-about-the-program/ https://communication.afu.ac.ae/ar/Pr-public-relation/ https://communication.afu.ac.ae/ar/al-falah-university-participates-in-emirates-publishers-association-conference https://communication.afu.ac.ae/ar/comc-advisory-board-meeting/ https://communication.afu.ac.ae/ar/rights-campaign/ https://communication.afu.ac.ae/ar/publications/ https://communication.afu.ac.ae/ar/Mass-academic-staff/ https://afu.ac.ae/ar/afu-online-admission-form/ https://law.afu.ac.ae/ar/goals-for-the-bachelor/ https://law.afu.ac.ae/ar/law-course-description/ https://law.afu.ac.ae/ar/Law-study-plan/ htthttps://law.afu.ac.ae/ar/law-academic-staff/ps://law.afu.ac.ae/ar/publications/ https://law.afu.ac.ae/ar/law-community-engagement/ https://law.afu.ac.ae/ar/law-textbooks/ https://www.afu.ac.ae/ar/english-language-centre/ https://www.afu.ac.ae/ar/quality-assurance-center/ https://www.afu.ac.ae/ar/general-education-department/ https://www.afu.ac.ae/ar/it-center/ https://www.afu.ac.ae/ar/general-policies/ https://www.afu.ac.ae/ar/faculty-policies/ https://www.afu.ac.ae/ar/staff-policies/ https://www.afu.ac.ae/uploads/editor/source/Books/Table/AFU_Extension_1.pdf
 โดย... alfalah12345
27 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
19 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
19 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
12 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
9 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... germanxtube
8 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
8 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
2 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
2 มีนาคม 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
22 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
22 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... riffsurfers
21 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


    a95121 acheter cialis internet forum http://cialisuqls.com/ - cialis cheap cialis farmacias similares
 โดย... 1986
19 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
19 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... VJGBHJBGJGVB
18 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
14 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


    John Martin is a self-professed security expert; he has been making the people aware of the security threats. His passion is to write about Cyber security, cryptography, malware, social engineering, internet and new media. He writes for Norton security products at Office.com/setup Office.com/setup
 โดย... John Wick
13 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


    Micheal Ricky is a self-professed security expert; he has been making the people aware of the security threats. His passion is to write about Cyber security, cryptography, malware, social engineering, internet and new media. He writes for Norton security products at Office.com/setup
 โดย... Micheal ricky
13 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


    Ricky Johnson is a Microsoft Office expert and has been working in the technical industry since 2002. As a technical expert, Ricky has written technical blogs, manuals, white papers, and reviews for many websites such as Office.com/setup
 โดย... Ricky johnson
13 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


    John Smith is a self-professed security expert; he has been making the people aware of the security threats. His passion is to write about Cyber security, cryptography, malware, social engineering, internet and new media. He writes for Norton security products at mcafee.com/activate Norton.com/setup Office.com/setup
 โดย... John smith
13 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย...
12 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 


 โดย... limited nike camo youth minkah fitzpatrick jersey nfl 29 mia
11 กุมภาพันธ์ 2562 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 

 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702