๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
ครูผู้สอน
จำนวน
3 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ
ที่อยู่กิจการ
68 ม.9 ต. ควนปริง อ. เมือง จ. ตรัง 92000
จังหวัด
ตรัง
รายได้
ตามตกลง
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
18623102_10154888216758026_772584834_n 
 
 

ประกาศโรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ
เรื่อง  รับสมัครครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ( 2 )
 
*********************
ด้วยโรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ    เลขที่  68 หมู่ 9 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   จำนวน  3  อัตรา     ดังนี้
 
  1. ตำแหน่งที่จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
    1. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา รายวิชาศาสนา                    จำนวน 1  อัตรา
    2. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา   รายวิชาคณิตศาสตร์              จำนวน 1  อัตรา
    3. ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  รายวิชาภาษาอังกฤษ              จำนวน 1  อัตรา
2.       คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
               2.1  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนดหรือเกี่ยวข้อง
              2.2  มีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ
              2.3  นับถือศาสนาอิสลาม
              2.4  มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
          3.     วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสอบสัมภาษณ์
               ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ    เลขที่  68 หมู่ 9 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  ตั้งแต่วันที่   14  – 28 กุมภาพันธ์   2561   ในวันและ เวลาราชการ
4.    เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
               4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร                                                           จำนวน  1  ฉบับ
               4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                   จำนวน  1  ฉบับ
                4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              จำนวน  1  ฉบับ
                4.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)                                           จำนวน  1  ฉบับ
     4.5  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว                                          จำนวน  3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)        
                4.6  ใบรับรองแพทย์                                                                   จำนวน  1 ฉบับ                                                                    
5.  การยื่นใบสมัคร
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
           5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร
               5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
          6.  วัน เวลา และสถานที่สมัคร
                 โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ จะดำเนินการรับสมัคร ใน 14 – 28 กุมภาพันธ์   2561   สถานที่สมัคร โรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ  เลขที่ 68 หมู่  9  ตำบลควนปริง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089 - 4621446  ครูซารีฟะห์  อับดุลกะเดช / 0 – 7527 - 0528 ห้องธุรการโรงเรียน
 
                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
            ประกาศ  ณ  วันที่   14  กุมภาพันธ์  2561
                                  
                                                                                             
                                                          ( นางสาวมารียะห์  อับดุลกะเดช )
                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนนูรุลอิงซานมูลนิธิ
โทรศัพท์
0894621446
โทรสาร
0 – 7527 - 0528
วันที่ประกาศ
14 ก.พ.2561  เวลา 13:51 น.     IP: 118.173.119.70
จำนวนผู้เข้าชม
2857

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com