๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

     หางานในตรัง :: รายละเอียดงาน
ตำแหน่งงาน
ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ
จำนวน
1 ตำแหน่ง
ชื่อกิจการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ที่อยู่กิจการ
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง
จังหวัด
ตรัง
รายได้
9000
วุฒิการศึกษา
ปวส.
เพศ
ไม่ระบุ
รายละเอียด
ด้วย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง   ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานพัสดุ จากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน  2561   โดยมีรายละเอียดดังนี้
1)  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี  บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 
1.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบํารุงรักษา การทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจําหน่ายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ Microsoft Office : Ms-Word, Ms-Excel , Ms-Power Point และ Internet
1.2 อัตราค่าจ้าง    9,000   บาท
 
2)  การรับสมัคร
2.1  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   ตรัง  โทร. 0 7521 1298  หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ www.bcnt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น.   (เว้นวันหยุดราชการ) 
2.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)          ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 3 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  1  ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 
5. ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฯลฯ
**ทั้งนี้  สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
2.3  ค่าสมัครสอบ
                  ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ 200 บาท
โทรศัพท์
075 211298
โทรสาร
075 211298 ต่อ 121
วันที่ประกาศ
13 มิ.ย.2561  เวลา 13:54 น.     IP: 119.42.86.130
จำนวนผู้เข้าชม
882

สื่อกลางหางานออนไลน์โดยคนบ้านเรา เพื่อคนบ้านเรา

 


 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com