๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สกู๊ปเมืองตรัง
จำนวนผู้อ่าน 1 คน

ไข่เค็มรัษฎา OTOP ที่ชาวตรังภาคภูมิใจ

หลังจากที่รัฐบาลดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศพัฒนาให้เป็นสินค้าที่สามารถขายได้ในท้องถิ่น ทั่วประเทศ และยังผลักดันให้สามารถส่งออกไปขายได้ในต่างประเทศ อันเป็นการส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจในระดับฐานรากมีความมั่นคง ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นได้

จังหวัดตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านอาหารการกิน มีอาหารขึ้นชื่อที่ผู้คนทั่วประเทศรู้จักกันมากมาย อาทิ ขนมเค้ก หมูย่าง กาแฟรสเลิศ เป็นต้น ประชาชนมีวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการขนานนามว่า "ตรัง...เมืองแห่งคนช่างกิน" ดังนั้น ในทุกพื้นที่ของจังหวัดตรัง จึงมีอาหารที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกือบทุกแห่ง

ตำบลคลองปาง เป็นชุมชนที่มีชาวบ้านปักหลักปักฐานอยู่กันมาอย่างยาวนาน อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของ อ.รัษฎา จ.ตรัง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีพื้นที่ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านคลองโกง บ้านคลองปาง บ้านโพธิ์น้อย บ้านเขาพระ บ้านหนองหัด บ้านหนองกก บ้านห้วยเนียง บ้านต้นปราง และบ้านด่านสาย สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกยางพาราเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นการทำนาข้าวเพื่อเก็บไว้กินเป็นปี ๆ ไป

หลังจากว่างเว้นจากภารกิจการงาน ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อใช้กันเอง จำหน่ายในหมู่บ้าน และขยายตลาดออกไปสู่ต่างพื้นที่ตามที่จังหวัดให้การสนับสนุน และหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เข้าตาคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อผลักดันเข้าสู่โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของรัฐบาลก็คือ ผลิตภัณฑ์ "ไข่เค็ม" ของชาวบ้านหมู่ 6 บ้านหนองกก อันถือว่าเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของตำบลคลองปาง และเป็นผลิตภัณฑ์อันดับ 1 ของ อ.รัษฎา จนได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่า "ไข่เค็มรัษฎา" ซึ่งมีรสชาติความอร่อยตามแบบฉบับของตนเอง ว่ากันว่านี่คือ คู่แข่งที่สำคัญของไข่เค็มเลื่องชื่อแห่งภาคใต้อย่าง "ไข่เค็มไชยา" จ.สุราษฎร์ธานี

"ไข่เค็มรัษฎา" เกิดจากการรวมกลุ่มของสตรีบ้านหนองกก เริ่มจากจำนวน 10 คน มี นางประยอง เฉี่ยนเงิน เป็นประธานกลุ่ม โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ให้การสนับสนุนผ่านไปทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัษฎา

นางประยอง กล่าวว่า ไข่เค็มเป็นการถนอมอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นที่นิยมบริโภคของประชาชนทั้งในท้องถิ่นและต่างจังหวัด ดังนั้น ตนจึงรวบรวมพรรคพวกที่เป็นแม่บ้านเริ่มจาก 10 คน โดยมีการเก็บเงินจากสมาชิกคนละ 100 บาท เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบมาผลิตไข่เค็มเพื่อจำหน่าย ครั้งแรกจำหน่ายเฉพาะในหมู่สมาชิก ต่อมาจึงขยายกิจการและผลิตออกจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถือว่าคนทั้งหมู่บ้านเป็นสมาชิกเกือบทุกครัวเรือนก็ว่าได้

"การดำเนินการผลิตนั้น สมาชิกทุกคนจะรวมกลุ่มกันเลี้ยงเป็ดไข่หลายกลุ่มในหมู่บ้าน หมู่บ้านบ้านละ 2-3 ครัวเรือน จากนั้นแต่ละกลุ่มจะนำไข่มารวมกันเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ประกอบไปด้วย ไข่เป็ด ดินเหนียว เกลือเสริมไอโอดีน และแกลบ ส่วนกระบวนการผลิตเริ่มจากนำไข่เป็ดมาล้างทำความสะอาด จากนั้นนำดินเหนียวที่คลุกเคล้าผสมกับเกลือ แกลบ มาห่อไข่เป็ด ทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน ก็สามารถแกะเปลือกดิน ล้างไข่ให้สะอาด นำไข่มาต้มในน้ำเดือด ประมาณ 3-5 นาที ก็สามารถนำไข่มารับประทานได้" นางประยอง กล่าว

ไข่เค็มรัษฎา...เป็นไข่เค็มที่ผ่านการคัดเลือกจากไข่เป็ดที่มีความสดจากเล้า เพราะชาวบ้านเลี้ยงกันเอง ซึ่งในขณะนี้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเลี้ยงเป็ดไว้จำนวนกว่า 300 ตัว และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง อีกจำนวน 25,000 บาท เพื่อเลี้ยงเป็ดไข่รุ่นใหม่ จำนวน 400-500 ตัว

กลุ่มสตรีบ้านหนองกก มีกำลังการผลิตไข่เค็มในช่วงแรกนี้ วันละประมาณ 200 ฟอง บรรจุกล่องออกจำหน่าย กล่องละ 10 ฟอง ราคาขายปลีก กล่องละ 35 บาท ขายส่ง กล่องละ 30 บาท ในแต่ละเดือนจะมีรายได้รวม ประมาณ 20,000 บาท หลังจากที่เป็ดออกไข่เต็มที่แล้วจะมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 800-1,000 ฟอง หากจำหน่ายหมดตามเป้าหมาย ไข่เค็มรัษฎา จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เดือนละกว่า 100,000 บาท เลยทีเดียว ซึ่งถือเป็นรายได้ที่สามารถจะกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าให้มั่นคงได้ และที่สุดนั่นคือ ความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

นายอภิเชษฐ์ สิงห์แก้ว พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ไข่เค็มรัษฎา เป็นความภาคภูมิใจที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ได้มีส่วนในการสนับสนุน จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลคลองปาง และเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของ อ.รัษฎา ขณะนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง นอกจากนี้ ยังกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง กำลังเป็นที่นิยมบริโภคอย่างกว้างขวาง ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจะเข้าไปสนับสนุนในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการตลาด ซึ่งน่าภูมิใจว่าตลาดไข่เค็มรัษฎา เริ่มเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นจนยอดการผลิตบางเดือนขาดตลาด

วันนี้...ไข่เค็มรัษฎา เป็นแบบอย่างหนึ่งแห่งความสำเร็จตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่พร้อมจะเปิดตลาดทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ และพร้อมสยายปีกออกไปต่างประเทศอย่างภาคภูมิใจ ว่านี่คือศักดิ์ศรีของสินค้าไทยที่สามารถขายได้ทั่วโลก

หากเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดตรัง อย่าลืมแวะเวียนไปเยี่ยมชมกลุ่มสตรีบ้านหนองกก ชมกระบวนการผลิตไข่เค็มรัษฎา ซื้อหาไว้รับประทานหรือเป็นของฝากทรงคุณค่าที่ผู้ให้และผู้รับต่างภาคภูมิใจ

ที่มา : http://www.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=0562150145    บ้านเราเอ่ง อร่อยหรือป่าว อย่างรู้ไม่ได้กลับบ้านนานแล้ว
 โดย... เด็นตรังมาเรียนปัตตานี
29 กันยายน 2549 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702