.
สกู๊ปเมืองตรัง : รวบรวมความกล้าต้านยาเสพติด
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สกู๊ปเมืองตรัง
จำนวนผู้อ่าน 151 คน

รวบรวมความกล้าต้านยาเสพติด

     ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย การแก้ปัญหาโดยการปราบปราม (เช่น การจับกุมผู้กระทำความผิด) เพียงประการเดียวย่อมไม่เพียงพอ การป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จำเป็นด้วยเช่นกัน

     โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  (Drug Abuse Resistance Education) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่าโครงการแดร์ (DARE) นั้น เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คิดค้นหลักสูตรเพื่อสอนนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเกี่ยวกับทักษะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปข้องแวะกับยาเสพติด แก๊งก๊วน และพฤติกรรมแห่งความรุนแรงที่เกิดจากแรงกดดันที่มาจากการชักชวนของเพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีลักษณะของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้น

     โครงการดังกล่าวได้รับการริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) โดยตำรวจแห่งมลรัฐลอสแองเจลลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวทำให้โรงเรียนประมาณร้อยละ 70 ในสหรัฐอเมริกาได้นำหลักสูตรแดร์ไปสอนในโรงเรียน ที่สำคัญสหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ถึงขนาดที่ได้มีการกำหนดให้หนึ่งวันในแต่ละปีเป็นวันแดร์แห่งชาติ (National D.A.R.E. Day) เพื่อรำลึกถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกถึง 43 ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้นำหลักสูตรแดร์ไปปรับใช้ในประเทศของตน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 41 ที่รับโครงการแดร์เป็นโครงการของประเทศตั้งแต่ในพ.ศ. 2541  

     การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสอนนักเรียนในโรงเรียนส่งผลให้เกิดผลดีต่างๆ มากมายต่อชุมชนคือ (1) น้องๆ นักเรียนมีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่รู้สึกเกรงกลัวที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (2) น้องๆ นักเรียนได้เข้าใจบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีบทบาทอื่น ๆ อีกมากมายในการช่วยเหลือสังคมมิใช่แค่เพียงจับกุมผู้ร้ายเท่านั้น (3) ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างน้องๆ นักเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากน้องๆ นักเรียนมาจากหลายชุมชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีกำลังจำกัดไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง (4) เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเป็นตัวเชื่อมไปสู่ประเด็นอื่นๆ ของสังคมที่นอกเหนือไปจากเรื่องยาเสพติด (5) ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเด็นสังคมต่างๆ โดยน้องๆ นักเรียนจะเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปสอนในโรงเรียนว่า “ครูแดร์”     

     ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ดำเนินโครงการฝึกฝนตำรวจภูธรทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรแดร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรแดร์นั้นมีการสอนในสองระดับคือประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเนื้อหาในสองระดับดังกล่าวมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามระดับของผู้เรียน การเรียนการสอนใช้ระยะเวลาทั้งหมด 10 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย (1) การแนะนำโครงการแดร์ (2) บุหรี่กับนักเรียน (3) ม่านควัน (4) เหล้ากับนักเรียน (5) ความจริง (6) รากฐานของมิตร (7) การรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน (8) การกระทำของแต่ละคน (9) ฝึก ฝึก ฝึก และ (10) กิจกรรมพิเศษ โดยหลักสูตรแดร์ได้ครอบคลุมยาเสพติดมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดที่รู้จักกันดีอย่างบุหรี่ ไปจนกระทั่งยาเสพติดที่สร้างปัญหาให้กับสังคมอย่างกระท่อมและยาบ้า การวัดผลหลังการอบรมกระทำโดยการให้น้อง ๆ นักเรียนเขียนเรียงความเรื่องยาเสพติดเพื่อเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจ ที่น้อง ๆ ได้รับไปจากชั้นเรียน โดยมีการประกวดการเขียนเรียงความด้วย ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลในพิธีมอบประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดการอบรม          

     ตั้งแต่ในพ.ศ. 2551 เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ให้ดำเนินโครงการแดร์ตามโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดตรังมาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติทำให้ทราบว่าน้องๆ นักเรียนที่ผ่านการอบรมตามโครงการนี้มีดังนี้ ปี2551 จำนวน 787 คน ปี 2552 รุ่นที่ 1 จำนวน 729 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 459 คน ปี 2553 รุ่นที่ 1 จำนวน 953 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 1,108 คน ปี 2554 รุ่นที่ 1 จำนวน 1,207 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 1,835 คน และปี 2555 รุ่นที่ 1 จำนวน 1,753 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 1,032 คน (รวมทั้งสิ้นจนถึงปัจจุบัน 9,863 คน)

     ในพ.ศ. 2552 รัฐบาลโดยการนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย (1) รั้วชายแดน (2) รั้วชุมชน (3) รั้วสังคม (4) รั้วโรงเรียน และ (5) รั้วครอบครัว อย่างไรก็ตาม การสร้างรั้วใดก็คงไม่สำคัญเท่ากับการสร้าง “รั้วตนเอง” เนื่องจากหากยาเสพติดผ่านรั้วอื่น ๆ มาได้ แต่ถ้าเราไม่เสพเสียอย่าง ยาเสพติดเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ การให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียนโดยผ่านโครงการนี้จึงเป็นการสร้างรั้วตนเองให้น้องๆ เยาวชนได้ทางหนึ่ง          

     คำว่าแดร์ (DARE) ประกอบด้วยตัวอักษร4 ตัว โดย D ย่อมาจาก Drug แปลว่า “ยาเสพติด” A ย่อมาจาก Abuse แปลว่า “ใช้ในทางที่ผิด” R ย่อมาจาก Resistance แปลว่า “การต่อต้านขัดขืน” และ E ย่อมาจาก Education แปลว่า “การศึกษา” ทั้งหมดจึงแปลว่า “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด” นอกจากนี้ DARE ยังเป็นคำในภาษาอังกฤษที่แปลว่า “กล้าหาญ” อีกด้วย โครงการนี้จึงเปรียบเสมือนการที่อบจ.ตรังและตำรวจภูธรจังหวัดตรังชักชวนน้อง ๆ นักเรียนให้รวบรวมความกล้าเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดนั่นเอง ที่สำคัญ ในโครงการนี้ DARE ยังเป็นตัวย่อของกระบวนการการตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอีกด้วย โดย D ย่อมาจาก Define หมายถึง การกำหนดให้ชัดเจนว่าปัญหาอุปสรรคและโอกาสมีอะไรบ้าง A ย่อมาจาก Assess หมายถึง การประเมินทางเลือกแต่ละทางที่มีอยู่ R ย่อมาจาก Respond หมายถึง การตอบสนองโดยการตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหา และ E ย่อมาจาก Evaluate หมายถึง การประเมินว่าการตัดสินใจที่ได้กระทำลงไปเป็นการตัดสินใจที่ดีหรือไม่ คือได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่หรือไม่

     สุดท้ายนี้ ทั้งอบจ.ตรังและตำรวจภูธรจังหวัดตรังหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดประเภทต่างๆ ในครั้งนี้ จะส่งผลให้น้องๆ นักเรียนซึ่งเปรียบเสมือนยุวทูตผู้นำความรู้จากโรงเรียนกลับบ้านจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อดูแลตนเอง เพื่อนฝูง ครอบครัวและชุมชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน         


บทความโดย: สิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง    ยาเสพติดทำลายชาติทำลายอนาคต
 โดย... น้องเบ็นซื
6 กุมภาพันธ์ 2558 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702