.
สกู๊ปเมืองตรัง : เครือข่ายร้อยองค์กร
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สกู๊ปเมืองตรัง
จำนวนผู้อ่าน 169 คน

เครือข่ายร้อยองค์กร

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรังมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) (2) เทศบาล และ (3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดตรังคือการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรในจังหวัดนี้ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาจังหวัดตรังโดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง” เครือข่ายนี้มีสมาชิกครบ 100 องค์กรพอดี (เทศบาล 15 แห่ง อบต.  84 แห่ง และ อบจ. 1 แห่ง) จึงเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า “เครือข่ายร้อยองค์กร” ซึ่งมีนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็นประธานเครือข่าย และได้ลงนามสัตยาบันเพื่อก่อตั้งเครือข่ายดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2546 โดยมีนายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะนั้นร่วมเป็นสักขีพยาน โดยจะมีการประชุมเครือข่ายกันทุกๆ 2 เดือน

 
การประชุมเครือข่ายร้อยองค์กร

     เครือข่ายร้อยองค์กรเป็นมากกว่าการร่วมมือกันอย่างหลวมๆ เนื่องจากผลงานของเครือข่ายนี้มีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และสามารถจับต้องได้ ผลงานดังกล่าวเกิดจากการสมทบงบประมาณกันระหว่างองค์กรที่เป็นสมาชิกเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวตรัง (เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “ร่วมทั้งเงิน ร่วมทั้งงาน”) ซึ่งรูปแบบความร่วมมือนี้ได้รับการริเริ่มขึ้นในพ.ศ. 2548 โดยนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง โดยอบจ.ตรังได้สมทบงบประมาณกับอบต. และเทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัดตรังในอัตราส่วน 60 (อบจ.ตรัง) ต่อ 40 (เทศบาลหรืออบต.) ตามลำดับ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนคุ้นเคยที่สุดคือถนนลาดยาง ถนนที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือดังกล่าวจึงมักเรียกกันว่า “ถนนเครือข่าย” โดยป้ายซึ่งบ่งบอกถึงอัตราส่วนการสมทบงบประมาณดังกล่าวสามารถพบได้ทั่วไปในจังหวัดตรัง


ป้ายบ่งบอกการสมทบงบประมาณ

     การร่วมทั้งเงินร่วมทั้งงานเพื่อสร้างถนนเครือข่ายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไข 5 ข้อคือ (1) ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินตลอดแนวถนนและผิวจราจรของถนนต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตรเพื่อให้รถสวนไปมาได้สะดวก (2)  มีประชาคมร่วมในการจัดจ้างโดยมีช่างคุมงานที่อบต. หรือเทศบาลที่ร่วมสมทบงบประมาณกับอบจ.ตรังได้รับการแต่งตั้งร่วมด้วย (3)  มีการวางท่อประปามีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้วใต้ถนนในแนวขวางทุกระยะทางประมาณ 300 เมตรโดยประชาชนในพื้นที่เป็นผู้กำหนดจุดวางท่อเพื่อจะได้มิต้องขุดถนนเพื่อวางท่ออีกในอนาคต (4) หากมีเงินเหลือจากการจัดจ้าง อบจ.ตรังจะคืนเงินให้อบต. หรือเทศบาลที่ร่วมสมทบงบประมาณตามสัดส่วนที่สมทบ (5)  เมื่อก่อสร้างถนนเสร็จจะร่วมกันเปิดถนนและปลูกต้นไม้สองข้างทาง ในปัจจุบัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยการสมทบงบประมาณนี้มิได้จำกัดอยู่แค่ถนนเท่านั้น หากยังขยายไปยังสะพาน (เช่น สะพานหนองสีเสียด-ควนยนที่อบจ.ตรังสมทบงบประมาณกับอบต.ปากคม) และท่าเทียบเรือ (ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลท่าข้ามและท่าเทียบเรือบ้านท่าใครที่อบจ.ตรังสมทบงบประมาณกับเทศบาลตำบลท่าข้ามและอบต.ทุ่งกระบือตามลำดับ) อีกด้วย

  
การวางท่อใต้ถนนเครือข่าย

     นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เล่าเหตุผลของการริเริ่มรูปแบบความร่วมมือดังกล่าวว่าบางอบต.มีงบประมาณประจำปีน้อยมาก เช่น สิบล้านบาทต่อปี และในจำนวนที่น้อยนิดดังกล่าวยังต้องนำมาเป็นค่าใช้จ่ายประจำอีก เช่น เงินเดือนข้าราชการ – ลูกจ้าง ทำให้ปีหนึ่ง ๆ บางอบต.เหลืองบประมาณที่สามารถนำมาพัฒนาพื้นที่ได้จริงน้อยมากและหากทำได้ก็อาจจะได้งานที่มีคุณภาพต่ำ เช่น ถนนหินคลุก จึงได้คิดค้นวิธีการที่อบจ.ตรังซึ่งมีงบประมาณมากกว่าและสามารถใช้งบประมาณดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ทั่วทั้งจังหวัดจะสามารถให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาพื้นที่ได้ เพราะท้ายที่สุดผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวคือประชาชน จากสถิติที่บันทึกไว้ จำนวนถนนเครือข่ายในพ.ศ. 2549 มีจำนวน 16 สาย พ.ศ. 2550 มีจำนวน 56 สาย พ.ศ. 2551 มีจำนวน 15 สาย พ.ศ. 2552 มีจำนวน 51 สาย และพ.ศ. 2553 มีจำนวน 35 สาย ตามลำดับ และมีความยาวรวมกันทั้งสิ้นกว่า 300 กิโลเมตร 

     นอกจากนี้ ในรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี 2550 (เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคน)  ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) ได้จัดลำดับการพัฒนาคนของทั้ง 76 จังหวัดของประเทศไทยเอาไว้โดยใช้ดัชนีชี้วัดทั้งหมดแปดตัว หนึ่งในแปดดัชนีชี้วัดดังกล่าวคือ ดัชนีการคมนาคมและการสื่อสาร จังหวัดตรังมีผลการวัดโดยดัชนีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ระดับสูงสุด (จากทั้งหมด 5 ระดับคือ สูงสุด สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำสุด) และอยู่ในลำดับที่ 16 ของประเทศ (สุพรรณบุรีอยู่ในลำดับที่ 32 (ดี) และ เชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 45 (ปานกลาง)) ซึ่งประเมินจากจำนวนหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีและความยาวของถนนต่อพื้นที่


พิธีเปิดถนนเครือข่ายในที่ต่างๆ ในจังหวัดตรัง

     จากการริเริ่มรูปแบบการพัฒนาโดยการสมทบงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ทำให้เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา อบจ.ตรังได้รับรางวัลนวัตกรรมท้องถิ่นไทยในงาน “นวัตกรรมท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากการส่ง “โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรังแบบมีส่วนร่วม” เข้าร่วมการประกวด เพราะการพัฒนาจังหวัดโดยการสมทบงบประมาณดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนจึงถือได้ว่าเป็น “นวัตกรรม” หรือสิ่งแปลกใหม่ในการพัฒนาเลยก็ว่าได้ ในโอกาสเดียวกันนี้ ในวันดังกล่าวอบจ.ตรังยังได้ร่วมออกบูทจัดแสดงนิทรรศการโครงการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอื่น ๆ ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาจังหวัดของตนอีกด้วยซึ่งบางหน่วยงานก็ได้มาทัศนศึกษาดูงานที่อบจ.ตรัง

     จากการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ทำให้ทราบว่าประเทศไทยมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก (สุขภิบาลกรุงเทพ) ขึ้นตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แต่การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอดีตมักเป็นการทำงานเชิง “ตั้งรับ” คือเป็นการรับคำสั่งมาจากการปกครองส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) และการปกครองส่วนภูมิภาค (จังหวัด อำเภอ) จนกระทั่งประเทศไทยได้มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึ่งเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำงาน “เชิงรุก” มากขึ้นซึ่งหมายถึงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดค้นโครงการเพื่อการพัฒนาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น การมอบรางวัลนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น โดยในปีแรกของการประกวดนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งโครงการเข้าร่วมการประกวดกว่า 1,000 โครงการ แต่มีเพียง 61 โครงการเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือก โดยอบจ.ตรังเป็นเพียง 1 ใน 5 ของอบจ.ทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าว


บทความโดย: สิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702