.
สกู๊ปเมืองตรัง : โครงการ IMT - GT
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สกู๊ปเมืองตรัง
จำนวนผู้อ่าน 272 คน

โครงการ IMT - GT

     ชาวตรังที่ติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำคงเคยได้ยินชื่อโครงการ IMT-GT  บ้าง บางท่านคงสงสัยว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับจังหวัดตรังอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในแง่มุมใดบ้าง โครงการ IMT-GT นั้นมีชื่อเต็มว่า Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle ซึ่งมีชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการว่า โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (Growth แปลว่า ความเจริญเติบโต ส่วน Triangle แปลว่า สามเหลี่ยม ดังนั้น Growth Triangle จึงมีความหมายว่า สามเหลี่ยมแห่งการพัฒนา) โครงการนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการในระดับอนุภูมิภาค (sub-region) ภายในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค (region) ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations) หรืออาเซียน (ASEAN) โดยอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ แต่ IMT-GT เป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่บางส่วนของ 3 ประเทศสมาชิกอาเซียนคือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียเท่านั้น

     โครงการ IMT-GT มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่บางส่วนที่ได้กำหนดไว้ของประเทศสมาชิกทั้งสาม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวครั้งหนึ่งอาจไม่ได้รับความสำคัญทางเศรษฐกิจเท่าที่ควร โดยการ (1) เพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคนี้ ไม่ว่าจะเป็นการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคนี้ด้วยกันเองหรือจากนอกอนุภูมิภาคนี้ก็ตาม โดยใช้ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น แรงงานราคาถูก และ ข้อดีทางเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐาน เช่น ความใกล้เคียงกันทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น (2) เพิ่มปริมาณสินค้าส่งออกสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกโดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และ (3) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศสมาชิกโดยเพิ่มการจ้างงาน โอกาสด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม  
 
     ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน IMT-GT ได้ขยายพื้นที่โครงการตลอดมา โดยในปัจจุบันได้มีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 กำหนดให้ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ของไทยได้เข้าเป็นพื้นที่ของโครงการนี้ ส่วนอินโดนีเซียได้กำหนดให้ทั้งเกาะสุมาตราเป็นพื้นที่ของโครงการนี้ โดยบนเกาะดังกล่าวมีทั้งหมด 10 จังหวัด ได้แก่ อาเจะห์ สุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก เรียว จัมบี สุมาตราใต้ ลำพุง บังกาเบลิตุง เกาะเรียว และเกาะนาตูน่า ส่วนมาเลเซียได้กำหนดให้  9 รัฐ อันได้แก่ เกดะห์ ปะลิส เประ ปาลัวปีนัง สลังงอร์ มะละกา กลันตัน เนกรีเซมบีลัน และตรังกานู เป็นพื้นที่ของโครงการนี้

     โครงการ IMT-GT ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยอดีตผู้นำของ 3 ประเทศสมาชิก คือ ดร. มหาธีร์ มูฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีไทย และ ท่านซูฮาร์โต้ อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย โดยระบบการทำงานของ IMT-GT นั้นมีภาคเอกชนเป็นผู้นำและมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน เหตุที่มีภาคเอกชนเป็นผู้นำก็เพราะภาคเอกชนเป็นผู้ที่ทำธุรกิจอยู่ในอนุภูมิภาคนี้จึงย่อมทราบดีว่าอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ และภาคเอกชนต้องการการสนับสนุนใด ๆ จากภาครัฐบ้าง เนื่องจากภาคเอกชนไม่สามารถแก้ปัญหาได้เองในบางเรื่องและจำเป็นต้องใช้อำนาจรัฐในการแก้ปัญหาเหล่านั้น เช่น การขอให้มีการเปิดด่านระหว่างประเทศในหนึ่งวันนานขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการในแต่ละประเทศสามารถค้าขายข้ามพรมแดนกันได้มากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น การสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ เป็นต้น และภาครัฐในฐานะผู้สนับสนุนมีหน้าที่ช่วยเหลือภาคเอกชนโดยการ (1) ส่งเสริมบรรยากาศทางธุรกิจ เช่น สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อดึงดูดการลงทุน (2) สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของภาคเอกชน และ (3) รับฟังความก้าวหน้าพร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาที่ภาคเอกชนต้องเผชิญ
     
     IMT-GT มิได้มุ่งแต่การขายสินค้าเพียงประการเดียว แต่มุ่งกระตุ้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม (2) เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม (3) การค้าและการลงทุน (4) การท่องเที่ยว (5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (6) ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน (Working Group) 6 คณะตามหัวข้อความร่วมมือดังกล่าว

     ภาครัฐของไทยมีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเลขานุการระดับชาติ พร้อมทั้งมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน และมีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐเป็นคณะทำงานตามสาขาความร่วมมือทั้ง 6 ด้านของ IMT-GT ดังต่อไปนี้ (1) กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักของคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม (2) กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักของคณะทำงานด้านการค้าและการลงทุน (3) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักของคณะทำงานด้านการท่องเที่ยว (4) สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักของคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักของคณะทำงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ (6) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักของคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ส่วนประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ก็มีหน่วยงานภายในของประเทศเพื่อดูแลงานทั้ง 6 ด้านดังกล่าวเช่นเดียวกัน

  

     ส่วนภาคเอกชนมี สภาธุรกิจ (Joint Business Council หรือ JBC) ของแต่ละประเทศเป็นเลขานุการระดับชาติ สำหรับประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา โดยภาคเอกชนของทั้งสามประเทศจะประชุมกันประมาณปีละ 2 ครั้ง การประชุมดังกล่าวเรียกว่า การประชุมสภาธุรกิจสามฝ่ายโดยจังหวัดตรังเคยเป็นสถานที่จัดการประชุมสภาธุรกิจสามฝ่าย ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 และเป็นที่ตั้งของไอเอ็มทีจีทีพลาซ่า (IMT-GT Plaza) แห่งแรกในอนุภูมิภาคนี้ โดยไอเอ็มทีจีทีพลาซ่าที่จังหวัดตรังตั้งอยู่ที่ศูนย์โอทอปของจังหวัดตรัง ถนนพระรามหก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้มีการทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2549

     นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) โดยการนำของ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรังได้ริเริ่มโครงการท่าเทียบเรือนาเกลือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อให้เป็นท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้าสินค้าทางฝั่งทะเลอันดามันที่สามารถเชื่อมโยงกับท่าเทียบเรือเบลาวัน (Belawan Port) บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย และท่าเทียบเรือปีนัง (Penang Port) บนเกาะปีนังของประเทศมาเลเซีย เพื่อรองรับการค้าในอนุภูมิภาคนี้


บทความโดย: สิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง    เป็นโครงการที่ดีมากน่าสนับสนุนเพราะปี58เปิดเสรีอาเชี่ยน
 โดย... เขาน้ำพราย
4 ตุลาคม 2555 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702