.
สกู๊ปเมืองตรัง : โฮ่งๆ เหมียวๆ (เลี้ยงสัตว์ต้องมีจิตสำนึกสาธารณะ)
   
 

 ๐ ข้อมูลจังหวัดตรัง
 ๐ ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง
  ๐ เกี่ยวกับตรังโซน
  ๐ เพื่อนบ้าน

      สกู๊ปเมืองตรัง
จำนวนผู้อ่าน 180 คน

โฮ่งๆ เหมียวๆ (เลี้ยงสัตว์ต้องมีจิตสำนึกสาธารณะ)

     สุนัขและแมวจรจัดเป็นปัญหาของหลายเมืองทั่วโลก จังหวัดตรังก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวเนื่องจากมีสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสุนัขและแมวที่เจ้าของไม่ต้องการอีกต่อไปจึงได้นำไปปล่อยตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะ โรงเรียน แหล่งชุมชน โดยเฉพาะตามวัดต่าง ๆ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเขตอภัยทาน สุนัขและแมวจรจัดเหล่านั้นได้สร้างปัญหาให้กับสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากการส่งเสียง การคุ้ยเขี่ยขยะที่ประชาชนนำมาทิ้ง การขับถ่ายเรี่ยราดทำให้บ้านเมืองสกปรก การวิ่งตัดหน้ายวดยานพาหนะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ที่สำคัญ สัตว์เหล่านี้ตกลูกเป็นครอกจึงเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามกฎหมายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อรวมทั้งการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยในพ.ศ. 2551, 2552 และ 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ในพ.ศ. 2551 ได้ดำเนินโครงการที่มีชื่อว่า “หันหน้าเข้าวัดจับสุนัขฉีดวัคซีนและทำหมันน้องหมา (สุนัข) ด้อยโอกาส” ในพ.ศ. 2552 ได้ดำเนินโครงการ “อาสาปศุสัตว์ร่วมใจสู้ภัยโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขด้อยโอกาส” และในพ.ศ. 2553 ได้ดำเนินโครงการ “ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันน้องแมวน้องหมาด้อยโอกาส” โครงการทั้งสามมีลักษณะร่วมกันคือ (1) เป็นโครงการที่ฝึกอบรมอาสาสมัครที่เรียกว่า “อาสาปศุสัตว์” ให้มีความสามารถในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ (2) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง (3) ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว และ (4) ให้ยากำจัดพยาธิแก่สุนัขและแมวเหล่านั้น

     ทั้งการทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จะส่งผลดีต่อทั้งสัตว์และมนุษย์เพราะสัตว์ที่ได้รับการทำหมัน (การผ่าตัดนำมดลูกและรังไข่ออกในกรณีของสุนัขและแมวเพศเมีย และการผ่าตัดนำลูกอัณฑะออกในกรณีของสุนัขและแมวเพศผู้) เป็นวิธีที่มีมนุษยธรรมต่อสัตว์ (การฆ่าทิ้งเป็นการเบียดเบียนชีวิตซึ่งผิดศีลห้าข้อที่หนึ่ง) โดยหลังจากการทำหมัน สัตว์เหล่านั้นจะแก่และตายไปเองตามธรรมชาติภายในเวลา 5 ปี และยังเป็นการป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวให้กำเนิดลูกได้อย่างถาวร ทำให้จำนวนของสุนัขและแมวจรจัดลดลง ที่สำคัญ เมื่อสุนัขและแมวได้รับการทำหมันแล้ว พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดเมื่อต้องการหาคู่จะค่อยๆ หมดไป โดยพวกมันจะไม่กระวนกระวาย ไม่วิ่งไปมาบนท้องถนนเพื่อไปหาคู่ ไม่วิ่งไล่กัดผู้คนหรือสัตว์อื่นเพื่อปกป้องลูกของมัน ซึ่งทำให้การแพร่กระจายเชื้อโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ลดลง สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น สะอาดขึ้น และถูกสุขลักษณะมากขึ้น นอกจากนี้ การทำหมันยังทำให้การต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่อยู่และอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัดลดลงด้วย เนื่องจากสัตว์เหล่านี้มีจำนวนลดลง

 

     ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้น เจ้าของรวมทั้งผู้ครอบครอง “สัตว์ควบคุม” เช่น สุนัข มีหน้าที่ต่าง ๆ ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 ที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ต้องจัดการให้สุนัขทุกตัวที่เลี้ยงไว้ได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ตามกำหนดเวลาของกฎหมาย โดยในกรณีของสุนัข ให้เจ้าของจัดการให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยเจ้าของสุนัขมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

     เมื่อสัตว์ควบคุมได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สัตวแพทย์ผู้ฉีดวัคซีนต้องมอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ซึ่งแสดงว่าสุนัขตัวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้วและใบรับรองการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าของสุนัข และเจ้าของสุนัขต้องแสดงเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ไว้ที่ตัวสัตว์ให้เห็นได้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับไม่เกินสองร้อยบาท

     นอกจากนี้ หากเจ้าหน้าที่พบสุนัขที่ไม่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ในที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่มีอำนาจจับสัตว์เพื่อกักขัง ถ้าไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในห้าวัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายสัตว์นั้นได้ ดังนั้น การที่อบจ.ตรังได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวจรจัดตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งสุนัขและแมวที่เจ้าของได้นำมาร่วมโครงการนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ย่อมเป็นการช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ส่วนรวมได้อีกทางหนึ่ง  โดยในแต่ละรอบที่เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรังพร้อมคณะทำงานมักเดินทางไปให้กำลังใจและรับฟังการรายงานความคืบหน้าของโครงการ

     นอกจากการทำงานของภาครัฐดังกล่าวข้างต้น ที่สำคัญที่สุดคือการที่ภาคประชาชนพึงระลึกอยู่เสมอว่า การเลี้ยงสัตว์อย่างขาดจิตสำนึกต่อสังคมย่อมทำให้เกิดปัญหาต่อส่วนรวม ก่อนอื่น ผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขและแมวควรถามตนเองก่อนว่าตนเองนั้นมีความรักและเมตตาสัตว์เหล่านี้อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมทั้งมีทุนทรัพย์และเวลาหรือไม่ บ่อยครั้งพบว่าเจ้าของเห็นว่าสัตว์มีความน่ารักเมื่อสัตว์ยังเล็กอยู่จึงซื้อมาเลี้ยง แต่เมื่อสัตว์เหล่านั้นโตขึ้นหรือเจ็บป่วยไม่น่ารักเหมือนเดิมอีกต่อไป จึงนำสัตว์ไปปล่อยตามสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ การเลี้ยงสัตว์ย่อมก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่ายาป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ผู้ที่คิดจะเลี้ยงสัตว์จึงควรถามตนเองด้วยว่าเมื่อสัตว์เจ็บป่วย ตนเองจะมีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลสัตว์เหล่านั้นหรือไม่ และประการสุดท้าย ควรถามตนเองว่ามีเวลาให้สัตว์เลี้ยงของตนหรือไม่ เช่น เวลาในการดูแล ทำความสะอาด ให้อาหาร การปล่อยให้สัตว์เลี้ยงทรุดโทรมเป็นภาพที่ไม่ชวนมองและการปล่อยให้สัตว์เลี้ยงออกมาเพ่นพ่านหากินเอาเองตามยถากรรมมักสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้เพื่อนบ้านและชุมชน ดังนั้น การเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงจึงควรเป็นการเลี้ยงดูอย่างมีจิตสำนึกสาธารณะ

     ตลอดสามปีแห่งการดำเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าสุนัขและแมวจรจัดในจังหวัดตรังได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนไปว่า 1,000 ตัว ส่วนจะมีการดำเนินโครงการดังกล่าวอีกหรือไม่ในอนาคตย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดน่าอยู่ของจังหวัดตรัง

บทความโดย: สิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง    จะจัดอีกเมื่อไรอยากพาสัตว์เข้าใช้บริการด้วย
 โดย... รักสัตว์ค่ะ
13 มิถุนายน 2556 ลบความคิดเห็น 


    เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยลดปัญหาเรื่องสุนัขบ้า และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มีจิตใจรักสัตว์ ให้ดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดีไม่ปล่อยปะละเลย
 โดย... ตรีทิพย์ อายุสุข
7 กันยายน 2555 ลบความคิดเห็น 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ* :  
โดย* :
 

กรุณากรอกข้อความในภาพที่ท่านเห็นด้านบน
 
 
 

  2008 © All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com
ติดต่อทีมงาน 08-6397-2702